หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV4 copy copy


องค์กรร่วมไทย-มาเลเซียขอความเห็นชอบร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 สัญญาซื้อขาย ก๊าซธรรมชาติแปลง B-17 & C-19 และแปลง B-17-01 ในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย (ฉบับแก้ไข)

         คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอดังนี้

         1. ร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติแปลง B-17 & C-19 และแปลง B-17-01 ในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย (ร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3) (ฉบับแก้ไข) นี้ เพื่อให้ออกเป็นร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3

         2. ให้องค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย (องค์กรร่วมฯ) โดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารองค์กรร่วมฯ ลงนามในร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 กับกลุ่มผู้ซื้อก๊าซธรรมชาติและรองหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารองค์กรร่วมฯ ลงนามในฐานะพยาน

         สาระสำคัญ

         1. กระทรวงพลังงานขอความเห็นชอบในร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 สัญญาซื้อขาย ก๊าซธรรมชาติแปลง B-17 & C-19 และแปลง B-17-01 ในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย (ร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3) (ฉบับแก้ไข) เพื่อให้ออกเป็นร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ซึ่งเป็นสัญญาระหว่างองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย (องค์กรร่วมฯ) และบริษัทผู้ประกอบการ คือ บริษัท Petronas Carigali (JDA) Sdn. Bhd. และบริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในฐานะกลุ่มผู้ขายก๊าซ กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท เปโตรนาส ในฐานะกลุ่มผู้ซื้อก๊าซ โดยร่างสัญญาดังกล่าวเป็นฉบับแก้ไขจากที่เคยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 แต่ยังไม่ได้มีการลงนามในร่างสัญญา เนื่องจากกลุ่มผู้ซื้อและกลุ่มผู้ขายก๊าซธรรมชาติมีความประสงค์จะทำการทบทวนปริมาณการผลิตและส่งขายก๊าซธรรมชาติเพื่อให้มีความสอดคล้องกับผลการประเมินปริมาณสำรองที่แน่นอนก่อน โดยร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 (ฉบับแก้ไข) มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่สำคัญจากสัญญาเดิมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงปริมาณการซื้อขายก๊าซธรรมชาติส่วนเพิ่ม (Total Committed Gas Volume) การส่งมอบก๊าซธรรมชาติก่อนกำหนด การขยายระยะเวลาสำหรับการหยุดผลิตเพื่อบำรุงรักษาประจำปี และการเพิ่มข้อกำหนดเกี่ยวกับการแก้ไขที่เป็นผลสืบเนื่องจากการผนวกสัญญาแบ่งปันผลผลิต (Annexation) แปลง B-17 & C-19 เข้ากับแปลง B-17-01 

         2. คณะกรรมการองค์กรร่วมฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 137 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 (ฉบับแก้ไข) ดังกล่าว และให้นำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากรัฐบาลของทั้งสองประเทศต่อไป รวมทั้งสำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาแล้วไม่ขัดข้อง

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 5 กรกฎาคม 2565

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A7187

 Click Donate Support Web

วิริยะ 720x100

EXIM One 720x90 C J

aia 720 x100PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!