หมวดหมู่: กลต.

SET73


ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 10 กรกฎาคม พ.ศ.2567

 

ข้อมูลประจำวันที่ 10 ก.ค. 2567

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2567 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

 

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 31 รายการ)

ชื่อบริษัท

 

ชื่อผู้บริหาร

ความสัมพันธ์ *

ประเภท

หลักทรัพย์

วันที่ได้มา/

จำหน่าย

จำนวน

ราคา

วิธีการ

ได้มา/

จำหน่าย

เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(KCE)

 

นาย วิบูรณ์

สุนทรวิวัฒน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

10/07/2567

10,000

46.00

ซื้อ

เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR)

 

นาย จรัญ

วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

09/07/2567

19,000

4.20

ซื้อ

เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR)

 

นาย ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

09/07/2567

16,000

4.19

ซื้อ

เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR)

 

นาย ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง นวพร วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ)

หุ้นสามัญ

09/07/2567

2,000

4.19

ซื้อ

เจตาแบค จำกัด (มหาชน) บมจ.(GTB)

 

นาย ประจินต์

คงสาคร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

09/07/2567

1,500

0.71

ซื้อ

ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) บมจ.(24CS)

 

นาย สันติ มณีวงศ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

05/07/2567

491,100

3.40

ขาย

ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMILL)

 

นาย ประภาส

ชุติมาวรพันธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

09/07/2567

23,500

3.84

ซื้อ

ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE)

 

นาย ประภาส

ชุติมาวรพันธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

09/07/2567

45,000

14.30

ซื้อ

ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRITN)

 

นางสาว หลุยส์

เตชะอุบล

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ภสุ วชิรพงศ์)

หุ้นสามัญ

05/07/2567

2,000,000

0.13

ซื้อ

ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRITN)

 

นางสาว หลุยส์

เตชะอุบล

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ภสุ วชิรพงศ์)

หุ้นสามัญ

08/07/2567

1,000,000

 

Revoked by Reporter

0.14

ซื้อ

ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRITN)

 

นางสาว หลุยส์

เตชะอุบล

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ภสุ วชิรพงศ์)

หุ้นสามัญ

08/07/2567

1,000,000

0.14

ซื้อ

บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLC)

 

นางสาว อนุพร

ภัทธราวาณิชกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

09/07/2567

10,000

5.05

ขาย

บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLC)

 

นางสาว อนุพร

ภัทธราวาณิชกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

10/07/2567

5,000

5.05

ขาย

บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLC)

 

นางสาว อนุพร

ภัทธราวาณิชกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

10/07/2567

5,000

5.10

ขาย

เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLESS)

 

นาย ธารินทร์

บวรวนิชยกูร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

09/07/2567

120,000

0.53

ขาย

พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(PCC)

 

นาย กิตติ สัมฤทธิ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

09/07/2567

10,000

2.97

ซื้อ

พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EA)

 

นาย สมโภชน์

อาหุนัย

นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท เอสพีบีแอล โฮลดิง จำกัด)

หุ้นสามัญ

04/07/2567

16,200,000

12.20

ขาย

พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSG)

 

นาย ชัยยศ

จิรบวรกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

05/07/2567

1,000,000

0.56

ขาย

พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSG)

 

นาย ชัยยศ

จิรบวรกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

08/07/2567

1,000,000

0.56

ขาย

โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTI)

 

นาย กำจร

ชื่นชูจิตต์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

09/07/2567

200

26.00

ซื้อ

โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน) บมจ.(WPH)

 

นาง จริยา

ลีละวัฒน์

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (วัฒน์ ลีละวัฒน์)

หุ้นสามัญ

05/07/2567

200,000

12.60

ขาย

ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(LEO)

 

นาย วิเศษ

สิทธิสุนทรวงศ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

04/07/2567

87,600

4.64

ขาย

สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SABUY)

 

นาย สันติธร

บุญเจือ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

05/07/2567

881,100

0.85

ขาย

หาดทิพย์ บมจ.(HTC)

 

นาง ปริยา

จีระพันธุ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

09/07/2567

2,200

15.90

ซื้อ

หาดทิพย์ บมจ.(HTC)

 

พันเอก พัชร

รัตตกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

09/07/2567

450,000

15.94

ขาย

อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP)

 

นาย ยุทธ

ชินสุภัคกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

09/07/2567

13,000

2.61

ซื้อ

เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH)

 

นาย สุทธิพงศ์

ตั้งสัจจะพจน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

09/07/2567

10,000

6.90

ซื้อ

เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALT)

 

นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

05/07/2567

12,200

1.34

ซื้อ

เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALT)

 

นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

05/07/2567

800

1.35

ซื้อ

เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALT)

 

นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

08/07/2567

13,600

1.36

ซื้อ

เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALT)

 

นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

08/07/2567

1,400

1.37

ซื้อ

 

* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง

 

More Articles

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59

 

 

 

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!