หมวดหมู่: มติ ครม.

Gov 50

ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 60 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ....

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 60 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

          ข้อเท็จจริงและสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

          กค. เสนอว่า

          1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้จัดตั้งตามนโยบายของรัฐ โครงการพัฒนาการศึกษาในส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2501 เพื่อขยายการศึกษาระดับอุดมศึกษาออกสู่ภูมิภาค และเป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงในภาคเหนือ ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2507 เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2507 และในวันที่ 21 มกราคม 2567 จะครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้ขอความร่วมมือกรมธนารักษ์ กค. จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในโอกาสดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานแก่มหาวิทยาลัยและการศึกษาของชาติ รวมทั้งเผยแพร่พระเกียรติคุณให้แผ่ไพศาลไปทั้งภายประเทศและนานาประเทศ และเป็นที่ระลึกในโอกาสดังกล่าว

          2. กค. ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกตามรูปแบบที่นำความกราบบังคมทูลประกอบพระบรมราชวินิจฉัยแล้ว สำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกดังกล่าว มาจากเงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของรัฐและการทำของ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

          3. กค. จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงฯ มาเพื่อดำเนินการ โดยร่างกฎกระทรวงดังกล่าวมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดชนิด ราคา โลหะ อัตราเนื้อโลหะ น้ำหนัก ขนาด อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด ลวดลาย และลักษณะอื่นๆ ของเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคา ยี่สิบบาท เพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 21 มกราคม 2567

          4. ต่อมาได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้ากระหม่อมแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2567 กค. จึงได้ยืนยันเรื่องดังกล่าวมาเพื่อพิจารณาดำเนินการอีกครั้งหนึ่ง

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน (นายกรัฐมนตรี) 9 กรกฎาคม 2567

 

 

7312

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024


Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!