หมวดหมู่: มติ ครม.

Gov 16


ร่างกฎกระทรวงระบบความปลอดภัย สุขอนามัย และสวัสดิภาพในการทำงานของคนประจำเรือ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังนี้

          1. เห็นชอบร่างกฎกระทรวงระบบความปลอดภัย สุขอนามัย และสวัสดิภาพในการทำงานของคนประจำเรือ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ดำเนินการต่อไปได้

          2. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

          ทั้งนี้ กษ. เสนอว่า 

          1. กฎกระทรวงระบบความปลอดภัย สุขอนามัย และสวัสดิภาพในการทำงานของคนประจำเรือ พ.ศ. 2559 กำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตที่เรือประมงมีขนาดตั้งแต่ 6 ตันกรอสขึ้นไป ต้องจัดให้มีคนประจำเรืออย่างน้อย 1 คน ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากสถาบันหรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐ ประกอบกับมาตรา 5 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ได้กำหนดนิยาม “คนประจำเรือ” หมายความว่า ลูกเรือหรือคนที่มีหน้าที่ประจำอยู่ในเรือประมง แต่ไม่รวมถึงผู้ควบคุมเรือ

          2. กฎกระทรวงตามข้อ 1 มีผลใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานานแล้วและข้อเท็จจริงปรากฏว่า คนประจำเรือส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำงานสามารถเปลี่ยนเรือประมงหรือสลับลำเรือประมงภายในเจ้าของเรือประมงเดียวกันได้ กรณีนี้เมื่อมีการเปลี่ยนแรงงานประมงที่ทำงานบนเรือประมงลำใดลำหนึ่งแล้วจะทำให้เรือประมงลำนั้นไม่มีผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากสถาบันหรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐ ซึ่งเจ้าของเรือจะไม่สามารถนำเรือประมงลำที่ไม่มีผู้ผ่านการอบรมออกไปทำการประมงได้ในรอบนั้น ทั้งนี้ การอบรมจะต้องเป็นการอบรมจากสถาบันหรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐซึ่งไม่ได้มีอยู่มากในประเทศ และจะต้องมีจำนวนผู้เข้ารับการอบรมเพียงพอด้วยจึงจะสามารถจัดอบรมได้ จึงทำให้ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ประกอบการเสียโอกาสในการนำเรือประมงออกไปทำการประมง เนื่องจากต้องรอให้คนประจำเรืออย่างน้อย 1 คน ผ่านการอบรมจากสถาบันหรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐ ดังนั้น การเพิ่มผู้ควบคุมเรือให้เป็นผู้ที่สามารถเข้ารับการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้จะเป็นผลดีในการย้ายเรือประมง เนื่องจากผู้ควบคุมเรือจะอยู่ประจำที่เรือประมง ไม่มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนบ่อย จึงทำให้ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ประกอบการสามารถนำเรือออกไปทำการประมงได้โดยไม่ต้องเสียสิทธิหรือต้องรอเวลาสำหรับการอบรมคนประจำเรือ

          3. กษ. มีความจำเป็นต้องแก้ไขกฎกระทรวงดังกล่าวให้สัมพันธ์สอดคล้องกับบริบทการทำประมงที่เปลี่ยนแปลงไปในสภาวการณ์ปัจจุบัน แต่ยังคงยึดหลักการคุ้มครองสวัสดิภาพของคนประจำเรือ ป้องกันการใช้แรงงานผิดกฎหมายในภาคการประมง อีกทั้งเพื่อให้ผู้ควบคุมเรือสามารถเป็นบุคคลตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวได้ เนื่องจากผู้ควบคุมเรือประมงสามารถอยู่ประจำเรือได้ตลอดเวลาที่ทำการประมง ลดค่าใช้จ่ายใน การให้ลูกจ้างที่อยู่บนเรือไปอบรมเพิ่มขึ้น และผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ประกอบการมั่นใจได้ว่ามีคนบนเรืออย่างน้อย 1 คนที่ได้รับการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากสถาบันหรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐ จึงได้ยกร่างกฎกระทรวงระบบความปลอดภัย สุขอนามัย และสวัสดิภาพในการทำงานของคนประจำเรือ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ขึ้นเพื่อกำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตสามารถใช้ผู้ควบคุมเรือที่ทำงานอยู่บนเรือประมง ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากสถาบันหรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐแทนการใช้คนประจำเรือได้

          4. กรมประมงได้จัดการประชุมร่วมกับสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยในการพิจารณาหารือร่างกฎหมายประมงลำดับรอง ครั้งที่ 5/2566 ในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 ทางสมาคมฯ ได้เสนอการแก้ไขกฎกระทรวงดังกล่าว โดยเปลี่ยนถ้อยคำจาก “คนประจำเรือ” เป็น“คนบนเรือ” ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบตามที่สมาคมฯ เสนอ และในการประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องกับภาคประมง ครั้งที่ 1/2566 ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 ร่วมกับสมาคมฯ ซึ่งในการประชุมสมาคมฯ ได้สนอแก้ไขกฎกระทรวงดังกล่าวและที่ประชุมเห็นชอบตามที่สมาคมฯ เสนอ และกรมประมงได้ดำเนินการปรับแก้ไขและยกร่างกฎกระทรวงฯ เรียบร้อยแล้ว และได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนที่เกี่ยวข้องด้วยแล้ว รวมทั้งได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายเพื่อใช้ประกอบการรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางระบบกลางทางกฎหมาย (https://www.law.go.th) และได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย โดยได้เผยแพร่เอกสารดังกล่าวผ่านช่องทางระบบกลางทางกฎหมายแล้ว

          สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

          เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงระบบความปลอดภัย สุขอนามัย และสวัสดิภาพในการทำงานของคนประจำเรือ พ.ศ. 2559 เพื่อกำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตสามารถใช้ผู้ควบคุมเรือที่ทำงานอยู่บนเรือประมงซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากสถาบันหรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐแทนการใช้คนประจำเรือได้

 

กฎกระทรวงฯ .. 2559

 

ร่างกฎกระทรวงฯ ที่เสนอ

- ข้อ 15 ผู้ได้รับใบอนุญาต ต้องจัดให้มีคนประจำเรืออย่างน้อยหนึ่งคนซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากสถาบันหรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐ

 

- ข้อ 15 ผู้ได้รับใบอนุญาต ต้องจัดให้มีคนบนเรืออย่างน้อยหนึ่งคนซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากสถาบันหรือหน่วยงานที่ได้การรับรองจากหน่วยงานของรัฐ

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน (นายกรัฐมนตรี) 9 กรกฎาคม 2567

 

 

7311

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!