หมวดหมู่: มติ ครม.

Gov 23


ขออนุมัติใช้เงินบำรุงเพื่อก่อสร้างอาคารจอดรถ 10 ชั้น พื้นที่อาคาร 16,603 ตารางเมตร โรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 หลัง

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุขใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม ก่อสร้างอาคารจอดรถ 10 ชั้น1 พื้นที่อาคาร 16,603 ตารางเมตร โรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 หลัง วงเงิน 118,141,600 บาท2 ตามที่กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) เสนอ

          สาระสำคัญของเรื่อง 

          สธ. รายงานว่า

          1. โรงพยาบาลนครปฐมเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด 860 เตียง มีพื้นที่ใช้สอยอาคาร จำนวน 65,636 ตารางเมตร โดยมีสถานที่จอดรถยนต์ 4 ลาน จอดรถได้ทั้งหมด 250 คัน และที่จอดรถจักรยานยนต์ จอดได้ประมาณ 200 คัน แต่มีอัตราหมุนเวียนการใช้ที่จอดรถประมาณ 1,000 คันต่อวัน ทำให้พื้นที่จอดรถไม่เพียงพอเกิดปัญหาการจราจรที่หนาแน่น ส่งผลให้ผู้ป่วย ผู้เข้ามารับบริการ และเจ้าหน้าที่ได้รับความเดือดร้อนและทำให้เกิดปัญหาความล่าช้าในการรับ – ส่งผู้ป่วย ดังนั้น คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลนครปฐม (นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม เป็นประธาน) มีมติเห็นชอบให้ใช้เงินบำรุง3 เพื่อก่อสร้างอาคารจอดรถ 10 ชั้น พื้นที่อาคาร 16,603 ตารางเมตร โรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 หลัง ระยะเวลาก่อสร้าง 545 วัน

          2. กระทรวงการคลัง (กค.) (กรมบัญชีกลาง) พิจารณาแล้ว อนุมัติให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) (โรงพยาบาลนครปฐม) ใช้เงินบำรุงเพื่อก่อสร้างอาคารจอดรถ 10 ชั้น พื้นที่อาคาร 16,603 ตารางเมตร โรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 หลัง วงเงิน 118,141,600 บาท อย่างไรก็ดี เนื่องจากระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 10 วรรคสอง กำหนดให้ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องจ่ายในรายการเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินแต่ละรายการเกินกว่า 30 ล้านบาท ให้ขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ (สงป.) ก่อน และข้อ 12 วรรคสอง กำหนดให้การก่อหนี้รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่เกินกว่า 1 ปี ให้ขอความเห็นชอบจาก สงป. ก่อน และหากเป็นรายการที่ก่อหนี้ผูกพันเกินกว่า 1 ปี และมีวงเงินเกินกว่า 100 ล้านบาท ให้ขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี ดังนั้น เห็นควรให้ สป.สธ. ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว

          3. สงป. พิจารณาแล้วเห็นชอบให้ สป.สธ. ดำเนินการก่อสร้างอาคารจอดรถ 10 ชั้น พื้นที่อาคาร 16,603 ตารางเมตร โรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 หลัง ในวงเงิน 118,141,600 บาท โดยใช้จ่ายจากเงินบำรุงโรงพยาบาลนครปฐม ทั้งนี้ ขอให้ สป.สธ. ดำเนินการเสนอเรื่องขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562 และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ และต่อรองราคาจนถึงที่สุดด้วย 

______________________

1 สธ. แจ้งว่า อาคารจอดรถ 10 ชั้น สามารถจอดรถยนต์ได้ประมาณชั้นละ 53 คัน 

2 แหล่งเงินที่ใช้ตลอดระยะเวลาดำเนินการ จำนวน 118,141,600 บาท แบ่งเป็น เงินบำรุง พ.ศ. 2567 จำนวน 23,628,320 บาท และเงินบำรุง พ.ศ. 2568 จำนวน 94,513,280 บาท 

3 ณ วันที่ 29 กันยายน 2566 โรงพยาบาลนครปฐมมีเงินบำรุงคงเหลือ จำนวน 1,097,307,178.13 บาท 

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน (นายกรัฐมนตรี) 9 กรกฎาคม 2567

 

 

7301

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!