หมวดหมู่: มติ ครม.

Gov 21


ขออนุมัติใช้เงินบำรุงเพื่อก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง พื้นที่ใช้สอย 3,908 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จำนวน 2 หลัง

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุขใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง พื้นที่ใช้สอย 3,908 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จำนวน 2 หลัง ในวงเงิน 147,550,100 บาท ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ

          สาระสำคัญของเรื่อง 

          สธ. รายงานว่า 

          1. เนื่องจากปัจจุบันโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว มีบุคลากรทั้งหมด จำนวน 1,265 คน และจะมีบุคลากรที่จบการศึกษาในปี พ.ศ. 2566 – 2568 มาปฏิบัติงานที่โรงพยาบาล จำนวนมากกว่า 100 คน ในขณะที่ที่พักอาศัยในโรงพยาบาลรองรับได้เพียงจำนวน 500 คน ซึ่งไม่เพียงพอสำหรับเจ้าหน้าที่ ดังนั้น คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว (นายแพทย์สมคิด ยึนประโคน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว เป็นประธาน) จึงมีมติเห็นชอบให้ใช้เงินบำรุง1 เพื่อก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง พื้นที่ใช้สอย 3,908 ตารางเมตร จำนวน 2 หลัง ระยะเวลาก่อสร้างหลังละ 580 วัน

          2. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (จังหวัดสระแก้ว) ได้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) (กค.) และสำนักงบประมาณ (สงป.) เพื่อขออนุมัติใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว เพื่อก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ดังกล่าว ซึ่ง กค. และ สงป. พิจารณาแล้วอนุมัติ/เห็นชอบให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่โดยใช้จ่ายจากเงินบำรุงโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว โดย สงป. เห็นว่าให้ดำเนินการก่อสร้างในวงเงิน 147,550,100 บาท2 

__________________________

1 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 มีเงินบำรุงคงเหลือ จำนวน 674,814,208,18 บาท

2 แหล่งเงินที่ใช้ตลอดระยะเวลาดำเนินการ จำนวน 147,550,100 บาท แบ่งเป็น เงินบำรุง พ.ศ. 2567 จำนวน 17,184,640 บาท และเงินบำรุง พ.ศ. 2568 จำนวน 130,365,460 บาท 

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน (นายกรัฐมนตรี) 9 กรกฎาคม 2567

 

 

7300

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!