หมวดหมู่: มติ ครม.

Gov 31


การปรับเพิ่มเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการเงินอุดหนุนรายบุคคลในส่วนของเงินสมทบเป็นเงินเดือนครู

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการการปรับเพิ่มเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการเงินอุดหนุนรายบุคคล ในส่วนของเงินสมทบเป็นเงินเดือนครู สำหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ 

          สำหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินการดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เห็นสมควรให้หน่วยรับงบประมาณพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณหรือโอนเงินจัดสรร หรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร แล้วแต่กรณี ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในโอกาสแรกก่อน โดยคำนึงถึงความประหยัด ความคุ้มค่า ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ ตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 สำหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีต่อๆ ไป เห็นสมควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป สำหรับการอุดหนุนเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็ก กรณีโรงเรียนเอกชนที่มีนักเรียนไม่เกิน 200 คน เป็นเวลา 4 ปี (เดือนพฤษภาคม 2567 ถึงเดือนกันยายน 2570) เห็นสมควรให้กระทรวงศึกษาธิการรายงานผลการศึกษาจากการที่เคยได้รับความช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2550 ว่ามีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด เพื่อให้คณะรัฐมนตรีรับทราบก่อนเสนอมาตรการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวอีกครั้ง นอกจากนี้การกำหนดขนาดโรงเรียน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ควรใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้การจัดกลุ่มขนาดโรงเรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

          ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการควรกำหนดกลไกและมาตรการในการส่งเสริม กำกับ ตรวจสอบ การจ่ายเงินอุดหนุนจัดการเรียนการสอนในส่วนที่เป็นเงินอุดหนุนสมทบเป็นเงินเดือนครู ในโรงเรียนเอกชนทั้งประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณและประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ 

          สาระสำคัญ

          กระทรวงศึกษาธิการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการเงินอุดหนุนรายบุคคลในส่วนของเงินสมทบเป็นเงินเดือนครูสำหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยปรับฐานเงินเดือนครูในการคำนวณเงินอุดหนุน จากอัตรา 15,050 บาท เป็นอัตรา 18,150 บาท ภายในระยะเวลา 2 ปี เริ่มดำเนินการเดือนพฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป ตามแนวทางการปรับเพิ่มเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพื้นฐาน รายการเงินอุดหนุนรายบุคคลในส่วนของเงินสมทบเป็นเงินเดือนครูซึ่งเป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (26 มิถุนายน 2550) ที่อนุมัติหลักการให้การอุดหนุนเป็นเงินรายหัวนักเรียนโรงเรียนเอกชนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งรวมถึงเงินสมทบเป็นเงินเดือนครู โดยมีการปรับเพิ่มเงินสมทบเป็นเงินเดือนครูได้ในกรณีปรับเพิ่มในอัตราเดียวกันกับการปรับเพิ่มเงินเดือนข้าราชการ ซึ่งที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติเห็นชอบการปรับเงินอุดหนุนรายบุคคลในส่วนของเงินอุดหนุนสมทบเป็นเงินเดือนครูโรงเรียนเอกชนเพิ่มรวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง ในช่วงปี 2547-2560 (คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ปรับเพิ่มครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560) และเป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (28 พฤศจิกายน 2566) ที่เห็นชอบการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิเพิ่มขึ้นทุกคุณวุฒิ ซึ่งผู้ที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ใช้คุณวุฒิระดับปริญญาตรีจะมีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 18,000 บาท ภายใน 2 ปี ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงเห็นควรปรับเพิ่มเงินสมทบเป็นเงินเดือนครูเพื่อให้ครูในโรงเรียนเอกชนได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าวุฒิที่ทางราชการกำหนดเพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีข้างต้น รวมทั้งขออนุมัติการอุดหนุนเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็ก (จำนวนนักเรียนไม่เกิน 200 คน) ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2567 ถึงเดือนกันยายน 2570 และมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการศึกษาแนวทางการให้ความช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนขนาดเล็กที่มีความเหมาะสมต่อไป รวมทั้งขอความเห็นชอบในหลักการให้ใช้งบประมาณสำหรับดำเนินการดังกล่าว โดยมีรายละเอียดอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลที่ปรับเพิ่ม สรุปได้ ดังนี้

          1. การปรับเพิ่มเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานรายการเงินอุดหนุนรายบุคคลในส่วนของเงินสมทบเป็นเงินเดือนครู

หน่วย : บาท/คน/ปี 

ระดับชั้น

ระยะที่(ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2567)

ระยะที่(ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2568)

รวม 2 ระยะ

(1) โรงเรียนเอกชนทั่วไปประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา [ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)] (อัตราส่วนครูต่อนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา/ประถมศึกษา 1 ต่อ 25 คน และระดับมัธยมศึกษาและระดับ ปวช. 1 ต่อ 20)

     (1.1) ระดับก่อนประถมศึกษา-ประถมศึกษา

696.00

792.00

1,488.00

     (1.2) ระดับมัธยมศึกษาและ ปวช.

870.00

990.00

1,860.00

(2) เงินอุดหนุนเพิ่มเติมจากเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนทั่วไปเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็ก (มีการปรับอัตราโดยการเพิ่มสัดส่วนครูต่อนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา/ประถมศึกษา จาก 1 ต่อ 25 คน เป็น 1 ต่อ 16 คน และระดับมัธยมศึกษาและระดับ ปวช. จาก 1 ต่อ 20 คน เป็น 1 ต่อ 16) 

     (2.1) ระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา

391.50

445.50

837.00

     (2.2) ระดับมัธยมศึกษาและ ปวช.

217.50

247.50

465.00

 

          2. งบประมาณเพื่อใช้สำหรับปรับอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคล

หน่วย : ล้านบาท 

ปีงบประมาณ ..

 

แหล่งเงินงบประมาณ

โรงเรียนเอกชนทั่วไปประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา

(ระดับ ปวช.)

โรงเรียน

เอกชน

ขนาดเล็ก

รวม

2567 

(ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กันยายน 2567)

 

งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น .. 2567

655.81

21.10

676.91

2568

(ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567-กันยายน 2568)

 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ .. 2568

2,320.22

74.65

2,394.87

2569 เป็นต้นไป

(เป็นงบประมาณที่คาดว่าจะขอเพิ่มเติมเพื่อปรับฐานเงินเดือน จาก 15,050 บาท/เดือน เป็น 18,150 บาท/เดือน)

 

ขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป (ปีงบประมาณ .. 2569 เป็นต้นไป สำหรับโรงเรียนเอกชนทั่วไปและปีงบประมาณ .. 2569-2570 สำหรับโรงเรียนเอกชนขนาดเล็ก)

3,365.00

108.26

3,473.26

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน (นายกรัฐมนตรี) 9 กรกฎาคม 2567

 

 

7299

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!