หมวดหมู่: มติ ครม.

Gov 52


รายงานกรณีที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ของ รัฐธรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (เรื่อง ความเดือดร้อนจากการดำเนินโครงการเขื่อนร้อยเอ็ด เขื่อนยโสธร-พนมไพร และเขื่อนธาตุน้อย)

          คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังนี้ 

          1. รับทราบสรุปผลการดำเนินการ กรณีที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เรื่องความเดือดร้อนจากการดำเนินโครงการเขื่อนร้อยเอ็ด เขื่อนยโสธร-พนมไพร และเขื่อนธาตุน้อย ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และแจ้งให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไป

          2. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย สำนักงบประมาณ และสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

          เรื่องเดิม

          คณะรัฐมนตรีมีมติ (31 ตุลาคม 2566) รับทราบรายงานกรณีที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 (เรื่อง ความเดือดร้อนจากการดำเนินโครงการเขื่อนร้อยเอ็ด เขื่อนยโสธร-พนมไพร และเขื่อนธาตุน้อย) ตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน (ผผ.) เสนอ และให้ กษ. รับข้อเสนอแนะของ ผผ. ในเรื่องนี้ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) สำนักงบประมาณ (สงป.) สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้ กษ. สรุปผลการพิจารณา/ผลการดำเนินการ/ความเห็นในภาพรวมแล้วส่งให้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก สลค. เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

          สาระสำคัญของเรื่อง

          กษ. รายงานสรุปผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ ผผ. ดังนี้

 

ข้อเสนอแนะของ ผผ. [ตามมติ

ผลการดำเนินการคณะรัฐมนตรี (31 ตุลาคม 2566)]

 

ผลการดำเนินงาน

1. ให้กรมชลประทานและ กษ. เร่งรัดการประชุมและพิจารณารับรองรายชื่อผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อเสนอของบประมาณภายในปี 2567 โดยขอให้กรมชลประทานและ กษ. เสนอเรื่องต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเพื่อจัดสรรงบกลางในการเยียวยาความเดือดร้อนของผู้ได้รับผลกระทบ ในอัตราเหมาจ่าย 7,000 บาท ต่อไร่ต่อปี และค่าสูญเสียโอกาสในอัตรา 3,000 บาทต่อไร่ต่อปี ตั้งแต่ปี 2543-2547

 

- เดิมมีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 388/2562 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายร้อยเอ็ด โครงการฝายยโสธร-พนมไพร และโครงการฝายธาตุน้อย มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้แทนกลุ่มราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นกรรมการ

- คณะกรรมการดังกล่าวได้ประชุมและพิจารณาเห็นชอบรายชื่อและพื้นที่ของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายร้อยเอ็ดและโครงการฝายยโสธร-พนมไพรแล้วเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 และมีมติให้ฝายเลขานุการ (สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน) แจ้งไปยังคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายร้อยเอ็ด และโครงการฝายยโสธร-พนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด และคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายยโสธร-พนมไพร จังหวัดยโสธร ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเพื่อจัดเตรียมข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนนำเสนอคณะกรรมการต่อไป รวมทั้งเร่งดำเนินการในส่วนที่ยังมีการอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

- คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นรวมทั้งคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องได้หมดวาระลงภายหลังจากมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566

- เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามในร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายร้อยเอ็ด โครงการฝายยโสธร-พนมไพร และโครงการฝายธาตุน้อย หากนายกรัฐมนตรีลงนามในคำสั่งดังกล่าวแล้ว* กรมชลประทานจะได้ดำเนินการเร่งรัดการประชุมและพิจารณารับรองรายชื่อผู้ได้รับ

ผลกระทบเพื่อเสนอของบประมาณภายในปี .. 2567 ต่อไป

2. ให้กรมชลประทานพิจารณาศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมภายหลังจากการสร้างเขื่อนในลำน้ำชีทั้งระบบ โดยการดำเนินการดังกล่าวขอให้พิจารณาถึงหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนและมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการ

 

กรมชลประทานได้ดำเนินการว่าจ้างสถาบันที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดำเนินโครงการ (POST-EIA) เริ่มปฏิบัติงานเมื่อเดือนตุลาคม 2561 และปิดโครงการศึกษาเมื่อเดือนกันยายน 2562

- เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายร้อยเอ็ด โครงการฝายยโสธร-พนมไพร และโครงการฝายธาตุน้อย ได้ประชุมและพิจารณาเห็นชอบการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและด้านสังคม โดยที่ประชุมมีมติให้คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายร้อยเอ็ด และโครงการฝายยโสธร-พนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด และคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายยโสธร-พนมไพร จังหวัดยโสธร ไปดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานประกอบด้วยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ผู้แทนโครงการชลประทานและผู้แทนราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ เพื่อเร่งรัดดำเนินการคำนวณพื้นที่น้ำท่วมในแต่ละปีของที่ดินโดยเร่งด่วน และดำเนินการในส่วนของผู้ที่ยื่นคำร้องใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสนอคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายร้อยเอ็ด โครงการฝายยโสธร-พนมไพรและโครงการฝายธาตุน้อยต่อไป

3. ให้กรมชลประทานและ กษ. เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในด้านบริหารจัดการน้ำทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นไปโดยรวดเร็ว โดยขอให้ดำเนินการศึกษาและแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างอาคารและองค์ประกอบเขื่อน การแก้ปัญหาผลกระทบจากคันกั้นน้ำและโครงการสูบน้ำขนาดใหญ่ และกำหนดมาตรการฟื้นฟูระบบนิเวศโดยกำหนดให้มีผู้แทนจาก สทนช. ทส. และผู้เกี่ยวข้องเข้ามาเป็นคณะทำงานเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา

 

กรมชลประทานขอหารือกับ สทนช. ทส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเมื่อได้ข้อสรุปแล้วจะดำเนินการแจ้งรายงานให้ทราบต่อไป

_________________

*นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 377/2566 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายร้อยเอ็ด โครงการฝายยโสธร-พนมไพร และโครงการฝายธาตุน้อย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานกรรมการ

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน (นายกรัฐมนตรี) 9 กรกฎาคม 2567

 

 

7295

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!