หมวดหมู่: กลต.

SET 8


ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 24 มิถุนายน พ.ศ.2567

 

ข้อมูลประจำวันที่ 24 มิ.ย. 2567

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2567 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

 

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 70 รายการ)

ชื่อบริษัท

 

ชื่อผู้บริหาร

ความสัมพันธ์ *

ประเภท

หลักทรัพย์

วันที่ได้มา/

จำหน่าย

จำนวน

ราคา

วิธีการ

ได้มา/

จำหน่าย

เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR)

 

นาย จรัญ

วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

21/06/2567

18,600

4.16

ซื้อ

เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR)

 

นาย ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

21/06/2567

12,300

4.16

ซื้อ

เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR)

 

นาย ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง นวพร วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ)

หุ้นสามัญ

21/06/2567

2,000

4.17

ซื้อ

เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(CH)

 

นาย ประวิทย์

ศรีแสงนาม

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

21/06/2567

100,000

2.49

ซื้อ

ซี เอ แซด (ประเทศไทย) บมจ.(CAZ)

 

นาย หวัง ยอบ จี

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

21/06/2567

44,100

2.94

ขาย

เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(DEXON)

 

นาย มาร์ติน

สตูวิค

ผู้รายงาน

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ

21/06/2567

10,200

1.95

ซื้อ

เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(D)

 

นาย พรศักดิ์

ตันตาปกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

21/06/2567

5,000,000

3.30

โอน

เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TPS)

 

นางสาว นันทรัตน์ ธรรมานุชศร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/06/2567

10,000

3.54

ซื้อ

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ .(WHABT)

 

นางสาว จุฑามาศ อดุลยรัตนพันธุ์

ผู้รายงาน

หน่วยทรัสต์

24/06/2567

200

7.20

ขาย

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท .(WHART)

 

นางสาว จุฑามาศ อดุลยรัตนพันธุ์

ผู้รายงาน

หน่วยทรัสต์

24/06/2567

100

7.95

ซื้อ

ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMILL)

 

นาย ประภาส

ชุติมาวรพันธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

21/06/2567

381,900

3.90

ซื้อ

ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE)

 

นาย ประภาส

ชุติมาวรพันธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

21/06/2567

11,700

15.39

ซื้อ

เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บมจ.(TKC)

 

นาย สยาม

เตียวตรานนท์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

20/06/2567

110,000

11.90

ซื้อ

ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNR)

 

นาย ปฐมพงศ์

ชูพยัคฆ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

20/06/2567

4,000

10.50

ซื้อ

ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNR)

 

นาย ปฐมพงศ์

ชูพยัคฆ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

21/06/2567

5,000

10.60

ซื้อ

ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TOG)

 

นาย ธรณ์

ประจักษ์ธรรม

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

21/06/2567

16,700

9.95

ซื้อ

ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(TIGER)

 

นาย จอมพล

หนูนาค

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

21/06/2567

13,800

0.72

ซื้อ

บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BTS)

 

นาง พิจิตรา

มหาพล

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นายสมบูรณ์ มหาพล)

หุ้นสามัญ

21/06/2567

100,000

4.50

ซื้อ

ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PG)

 

นาง กิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

21/06/2567

53,000

9.05

ซื้อ

พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(PCC)

 

นาย กิตติ สัมฤทธิ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

21/06/2567

16,200

2.80

ซื้อ

พีลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน) บมจ.(PLT)

 

นาย วราวิช

ฉิมตะวัน

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

21/06/2567

25,300

0.71

ซื้อ

เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PANEL)

 

นาง จูเลีย ดับเบิ้ลยู เพ็ชญไพศิษฎ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/06/2567

169,400

1.59

ซื้อ

มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX)

 

นาย ทรงเกียรติ วิชญเวทางค์

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (กชวรรณ วิชญเวทางค์)

หุ้นสามัญ

21/06/2567

2,000

2.90

ซื้อ

มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MASTER)

 

นาย ระวีวัฒน์

มาศฉมาดล

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว ภาสิตา ลี้สกุล)

หุ้นสามัญ

27/05/2567

6,285,865

-

โอน

มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MASTER)

 

นาย ระวีวัฒน์

มาศฉมาดล

นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (IN GLORY INVESTMENTS LIMITED)

หุ้นสามัญ

21/06/2567

7,676,572

59.25

ขาย

มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MASTER)

 

นาย ระวีวัฒน์

มาศฉมาดล

นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (IN GLORY INVESTMENTS LIMITED)

หุ้นสามัญ

21/06/2567

12,000,000

59.25

ขาย

มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) บมจ.(MENA)

 

นาง สุวรรณา

ขจรวุฒิเดช

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

20/06/2567

65,000

1.10

ซื้อ

มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) บมจ.(MENA)

 

นาง สุวรรณา

ขจรวุฒิเดช

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

21/06/2567

25,000

1.10

ซื้อ

เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD)

 

นาย สุริยา

พูลวรลักษณ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

21/06/2567

20,000

1.14

ซื้อ

ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) บมจ.(YONG)

 

นาย วิทวัส

รุ่งเรืองผล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

21/06/2567

19,800

1.62

ซื้อ

ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(LEO)

 

นาย อภิชาต

ลี้อิสสระนุกูล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/06/2567

22,000

3.86

ซื้อ

ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(LEO)

 

นาย อภิชาต

ลี้อิสสระนุกูล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

20/06/2567

71,300

3.99

ซื้อ

วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN)

 

นาง ประวีรัตน์

เทวอักษร

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย คุณา เทวอักษร)

หุ้นสามัญ

05/06/2567

11,000

1.56

ซื้อ

วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN)

 

นาง ประวีรัตน์

เทวอักษร

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย คุณา เทวอักษร)

หุ้นสามัญ

10/06/2567

1,400

1.58

ซื้อ

วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN)

 

นาง ประวีรัตน์

เทวอักษร

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย คุณา เทวอักษร)

หุ้นสามัญ

11/06/2567

99,600

1.47

ซื้อ

วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN)

 

นาง ประวีรัตน์

เทวอักษร

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย คุณา เทวอักษร)

หุ้นสามัญ

12/06/2567

11,300

1.50

ซื้อ

วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN)

 

นาง ประวีรัตน์

เทวอักษร

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย คุณา เทวอักษร)

หุ้นสามัญ

13/06/2567

30,000

1.46

ซื้อ

วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN)

 

นาง ประวีรัตน์

เทวอักษร

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย คุณา เทวอักษร)

หุ้นสามัญ

14/06/2567

40,000

1.48

ซื้อ

วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN)

 

นาง ประวีรัตน์

เทวอักษร

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย คุณา เทวอักษร)

หุ้นสามัญ

17/06/2567

1,700

1.46

ซื้อ

วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN)

 

นาง ประวีรัตน์

เทวอักษร

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย คุณา เทวอักษร)

หุ้นสามัญ

18/06/2567

1,000

1.45

ซื้อ

วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN)

 

นาง ประวีรัตน์

เทวอักษร

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย คุณา เทวอักษร)

หุ้นสามัญ

19/06/2567

18,500

1.42

ซื้อ

วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN)

 

นาง ประวีรัตน์

เทวอักษร

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย คุณา เทวอักษร)

หุ้นสามัญ

20/06/2567

42,000

1.40

ซื้อ

วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN)

 

นาง ประวีรัตน์

เทวอักษร

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย คุณา เทวอักษร)

หุ้นสามัญ

21/06/2567

6,500

1.43

ซื้อ

วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN)

 

นาย คุณา

เทวอักษร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

05/06/2567

11,000

1.56

ซื้อ

วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN)

 

นาย คุณา

เทวอักษร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

10/06/2567

1,400

1.58

ซื้อ

วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN)

 

นาย คุณา

เทวอักษร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

11/06/2567

99,600

1.47

ซื้อ

วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN)

 

นาย คุณา

เทวอักษร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

12/06/2567

11,300

1.50

ซื้อ

วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN)

 

นาย คุณา

เทวอักษร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

13/06/2567

30,000

1.46

ซื้อ

วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN)

 

นาย คุณา

เทวอักษร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/06/2567

40,000

1.48

ซื้อ

วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN)

 

นาย คุณา

เทวอักษร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/06/2567

1,700

1.46

ซื้อ

วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN)

 

นาย คุณา

เทวอักษร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

18/06/2567

1,000

1.45

ซื้อ

วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN)

 

นาย คุณา

เทวอักษร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/06/2567

18,500

1.42

ซื้อ

วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN)

 

นาย คุณา

เทวอักษร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

20/06/2567

42,000

1.40

ซื้อ

วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN)

 

นาย คุณา

เทวอักษร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

21/06/2567

6,500

1.43

ซื้อ

ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKR)

 

นาย สุริยันต์

โคจรโรจน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

21/06/2567

10,000

10.10

ซื้อ

. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SORKON)

 

นาง นิรมล

รุจิราโสภณ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

20/06/2567

9,900

4.48

ซื้อ

.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKN)

 

นาง กิติยา

นีบเลอร์

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (Mr. Ludwig Niebler)

หุ้นสามัญ

21/06/2567

25,000

5.20

ซื้อ

.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKN)

 

นาง กิติยา

นีบเลอร์

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (Mr. Ludwig Niebler)

หุ้นสามัญ

21/06/2567

25,000

5.25

ซื้อ

สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SO)

 

นาย ชินภัทร

จาดเจริญ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

21/06/2567

500

6.10

ขาย

สุพรีม ดิสทิบิวชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPREME)

 

นางสาว นงลักษณ์ มุกดา

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/06/2567

3,000

1.34

ซื้อ

สุพรีม ดิสทิบิวชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPREME)

 

นางสาว นงลักษณ์ มุกดา

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

21/06/2567

5,000

1.42

ซื้อ

อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP)

 

นาย ยุทธ

ชินสุภัคกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

21/06/2567

243,900

2.69

ซื้อ

อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP)

 

นาย ยุทธ

ชินสุภัคกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

21/06/2567

700

2.65

ซื้อ

เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH)

 

นาง อรสา

ตั้งสัจจะพจน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

21/06/2567

3,000,000

6.80

ซื้อ

เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH)

 

นาย สุทธิพงศ์

ตั้งสัจจะพจน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

21/06/2567

20,000

6.90

ซื้อ

เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH)

 

นาย อำนวย

เอื้ออารีมิตร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

21/06/2567

3,000,000

6.80

ขาย

เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STC)

 

นาย สุรสิทธิ์

ชัยตระกูลทอง

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

20/06/2567

10,300

0.57

ซื้อ

เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STC)

 

นาย สุรสิทธิ์

ชัยตระกูลทอง

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

21/06/2567

12,000

0.58

ขาย

เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SISB)

 

นาง นริศา

เลิศนามวงศ์วาน

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

24/06/2567

3,000

37.25

ขาย

โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HMPRO)

 

นาย ธนะวัฒน์ คลังสุนทรรังษี

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

21/06/2567

30,000

8.75

ซื้อ

 

* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง

 

More Articles

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59

 

 

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!