หมวดหมู่: กลต.

SEC


ก.ล.ต. แจ้งเตือนผู้ถือหุ้นกู้ APCS24NA ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2567

          สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ APCS24NA ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ศึกษาข้อมูล ซักถามผู้ออกหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจลงมติ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2567

          ตามที่บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) (APCS) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ APCS24NA ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ APCS24NA ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 และจำนวนผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม จึงไม่สามารถเปิดการประชุมและต้องเลื่อนการประชุมออกไป บริษัท จึงได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ APCS24NA อีกครั้ง ในวันที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
          โดยมีวาระเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

          วาระที่ 1 ผ่อนผันให้ใช้รายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2567 เช่นเดียวกับในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 

          วาระที่ 2 ขอขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 2 ปี และแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน จำนวน 8 งวด เป็นจำนวนรวมร้อยละ 55 ของมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ และอีกร้อยละ 45 ชำระในวันครบกำหนดไถ่ถอนที่เสนอให้เลื่อนเป็นวันที่ 11 พฤศจิกายน 2569

          วาระที่ 3 ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ จากเดิมร้อยละ 6.20 ต่อปี เป็นร้อยละ 7.00 ต่อปี ในช่วงระยะเวลาที่ได้ขยายออกไป

          วาระที่ 4 ให้หลักประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ (เพิ่มเติมในภายหลัง) ไว้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (เนื่องจากหุ้นกู้ดังกล่าว ปัจจุบันเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน) 

          ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้กำหนดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ และผลกระทบที่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับจากการมีมติอนุมัติ หรือไม่อนุมัติ ให้ชัดเจนในแต่ละทางเลือก พร้อมเหตุผลประกอบโดยมีความเห็นของผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้ประกอบด้วย ก.ล.ต. จึงขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ และใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการรักษาประโยชน์ของตนเอง พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลต่างๆ จากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนประกอบการตัดสินใจออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ด้วย

_______________________

หมายเหตุ : บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ APCS24NA 

หุ้นกู้ APCS24NA ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 

 

 

6710

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!