หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

 CKP


CKPower ปันผล 0.085 บาท คาด Q2 ทยอยปรับตัวดีขึ้นเมื่อเข้าใกล้หน้าฝน

CKPower เผย Q1/2567 ผลการดำเนินงานลดลงตามฤดูกาล อนุมัติจ่ายปันผล 691 ล้านบาท หุ้นละ 0.085 บาท วันที่ 23 พ.ค. 67 คาด Q2 ทยอยปรับตัวดีขึ้นเมื่อเข้าใกล้หน้าฝน

นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKPower (ชื่อย่อหลักทรัพย์: CKP) หนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคและมีคาร์บอนฟุต พริ้นท์ต่ำที่สุดรายหนึ่ง เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในไตรมาสที่ 1/2567 ว่า ในไตรมาสแรกของปี บริษัทมีกำไรขั้นต้น 560 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.5 จากไตรมาสที่ 1 ของปี 2566 โดยมีปัจจัยบวกที่สำคัญมาจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 (NN2) มีปริมาณน้ำคงเหลือในอ่างเก็บน้ำและปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำมากกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน

ในภาพรวม ไตรมาสแรกของปี CKPower มีรายได้รวม 2,491 ล้านบาท ลดลง 195 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.3 โดยมีสาเหตุหลังมาจากรายได้ขายไฟฟ้าและไอน้ำของบริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (BIC) ที่ลดลง จากราคาก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยและค่า Ft ขายปลีกต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 461 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 357 ล้านบาทจากช่วงเดียวกันของปีก่อน

โดยมีสาเหตุหลักมาจากการรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 570 ล้านบาท ในไตรมาสแรกของปี ซึ่งเป็นผลมาจากปริมาณน้ำเฉลี่ยที่ไหลผ่านโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี ภายใต้ บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด (XPCL) ต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้ปริมาณการขายไฟฟ้าของ XPCL ลดลง ค่าใช้จ่ายทางการเงินของ XPCL ที่เพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้นตามแนวโน้มดอกเบี้ยโลก และการรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหนี้สินที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐตามสัดส่วนการถือหุ้น ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำหลวงพระบาง ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง

CKP

นายธนวัฒน์ กล่าวว่า ในไตรมาสแรกของปีนี้ บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุน ซึ่งยังคงเป็นไปตามแนวโน้มสถานการณ์ปริมาณน้ำตามฤดูกาล ซึ่งโดยปกติไตรมาสแรกของปีจะเป็นไตรมาสที่มีปริมาณน้ำต่ำที่สุดเนื่องจากเป็นช่วงฤดูแล้ง และนอกจากนี้ บริษัทมีการรับรู้ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่กระทบกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 219 ล้านบาท จากเงินบาทที่อ่อนค่าลงค่อนข้างมากในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปีนี้

โดยส่วนใหญ่มาจากการที่โครงการไฟฟ้าพลังน้ำหลวงพระบาง เริ่มเบิกเงินกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการตั้งแต่ช่วงกลางปี 2566 ทั้งนี้หากไม่รวมผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่เงินสดและไม่มีผลกระทบต่อกระแสเงินสดรับของบริษัทดังกล่าว บริษัทจะรับรู้ขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงาน (Core Net Profit) จำนวน 242 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนเพิ่มขึ้น 163 ล้านบาทจากช่วงเดียวกันของปีก่อน

นายธนวัฒน์ กล่าวต่อไปว่า บริษัทเชื่อมั่นว่าการลงทุนในโครงการไฟฟ้าพลังน้ำหลวงพระบาง ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั้น ถึงแม้ว่าจะใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมากในช่วงก่อสร้าง แต่เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำหลวงพระบาง จะช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีนัยสำคัญ และช่วยสร้างกระแสเงินสดและผลตอบแทนที่มั่นคงและยั่งยืนในระยะยาวแก่บริษัท โดย ณ สิ้นไตรมาสแรกของปี ฐานะทางการเงินของ CKPower ยังคงแข็งแกร่ง มีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม อยู่ที่เพียง 0.55 เท่า และเงินสดคงเหลือรวมกว่า 5.5 พันล้านบาท

ทั้งนี้ เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา CKPower ได้ออกหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผุ้ถือหุ้นกู้จำนวน 4,000 ล้านบาท อายุ 2-5 ปี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 4.1 ต่อปี เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในการบริหารจัดการสภาพคล่อง รวมถึงความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนต่อการลงทุนโครงการต่างๆ ของบริษัท

พร้อมกันนี้เมื่อวันที่ 25 เมษายน ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.085 บาท เป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 691 ล้านบาท โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่ 8 พฤษภาคม 2567

และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคมนี้ ทั้งนี้ คาดว่าปริมาณน้ำที่ค่อนข้างดีในช่วงไตรมาสแรกของ NN2 ประกอบกับปัจจัยปริมาณฝนตามฤดูกาล จะช่วยสร้างผลบวกต่อผลการดำเนินงานในไตรมาสต่อๆ ไปของปี” นายธนวัฒน์ กล่าวเสริม

สำหรับ ก้าวต่อไป CKPower ได้วางเป้าหมายการเติบโตในด้านการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและรากฐานความมั่นคงทางพลังงาน ตลอดจนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน โดยในปี 2566 โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในกลุ่ม CKPower สามารถผลิตไฟฟ้าสะอาดส่งให้ประเทศไทยได้กว่า 8.5 ล้านเมกะวัตต์ชั่วโมง (MWh) หรือคิดเป็นกว่าร้อยละ 17 ของไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ใช้ในประเทศ แ

ละในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 4.4 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซต์เทียบเท่าต่อปี เพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ที่สามารถหวังผลในระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรมภายในปี 2593”นายธนวัฒน์ กล่าว

 เกี่ยวกับ 'บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKPower'

บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ 3 ประเภท จำนวน 14 แห่ง รวมขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 3,633 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย (1) โรงไฟฟ้าพลังน้ำ 3 แห่ง คือ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 ภายใต้ บริษัท ไฟฟ้า น้ำงึม 2 จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้น 46% (ถือผ่าน บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 615 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี ภายใต้ บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้น 42.5% ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 1,285 เมกะวัตต์ และโครงการไฟฟ้าพลังน้ำหลวงพระบาง ภายใต้ บริษัท หลวงพระบาง พาวเวอร์ จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้น 50.0% ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 1,460 เมกะวัตต์ (2) โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น 2 แห่ง ภายใต้ บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้น 65% ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 238 เมกะวัตต์ และ (3) โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 9 แห่ง ภายใต้ บริษัท บางเขนชัย จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้น 100% จำนวน 7 แห่ง ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 21 เมกะวัตต์ ภายใต้บริษัท นครราชสีมา โซล่าร์ จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้น 30% จำนวน 1 แห่ง ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 6 เมกะวัตต์ และภายใต้บริษัท เชียงราย โซล่าร์ จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้น 30% จำนวน 1 แห่ง ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 8 เมกะวัตต์

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกส่งเสริมความสัมพันธ์องค์กร

อนุวัฒน์ โพธิ์ทอง โทร. 086-785-4981 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Click Donate Support Web  

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!