หมวดหมู่: มติ ครม.

Gov 25


ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกันความเสียหายที่เกิดแก่ชีวิตและร่างกายของคนโดยสาร พ.ศ. ....

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังนี้ 

          1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกันความเสียหายที่เกิดแก่ชีวิตและร่างกายของคนโดยสาร พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้ 

          2. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

          ข้อเท็จจริงและสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

          คค. เสนอว่า

          1. โดยที่พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 มาตรา 58 บัญญัติให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จัดให้มีการประกันภัยแก่คนโดยสาร ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งปัจจุบันการดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในรูปแบบของการให้สัมปทานกิจการรถไฟฟ้าแก่เอกชนหรือผู้ร่วมลงทุน ซึ่งสัญญาสัมปทานหรือสัญญาร่วมลงทุนได้กำหนดเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการประกันความเสียหายที่เกิดแก่ชีวิตและร่างกายของคนโดยสารแล้ว สำหรับการดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าของ รฟม. ที่ไม่ได้ให้สัมปทาน ยังไม่มีกฎกระทรวงรองรับในเรื่องเกี่ยวกับประกันความเสียหายที่เกิดแก่ชีวิตและร่างกายของคนโดยสารแต่อย่างใด ดังนั้น เพื่อเป็นหลักประกันให้คนโดยสารได้รับการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการให้บริการรถไฟฟ้า ในบริเวณที่มีการใช้ตั๋วโดยสาร ที่ รฟม. ดำเนินการเอง และให้ครอบคลุมถึงกรณีผู้รับสัมปทานกิจการรถไฟฟ้า จึงต้องมีการออกกฎกระทรวงเพื่อรองรับการดำเนินการดังกล่าวให้ได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมตามนัยพระราชบัญญัติดังกล่าว

          2. คค. จึงได้ยกร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกันความเสียหายที่เกิดแก่ชีวิตและร่างกายของคนโดยสาร พ.ศ. .... เพื่อเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกันความเสียหายที่เกิดแก่ชีวิตและร่างกายของคนโดยสารให้ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการให้บริการรถไฟฟ้า โดยเฉพาะในบริเวณที่มีการใช้ตั๋วโดยสารให้ได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสม ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

              2.1 กำหนดคำนิยามที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

                     2.1.1 “การประกันภัย” หมายความว่า การประกันภัยความเสียหายที่เกิดแก่ชีวิตและร่างกายของคนโดยสาร จากเหตุอันเกิดจากการให้บริการรถไฟฟ้าในบริเวณที่มีการใช้ตั๋วโดยสาร (ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินของคนโดยสารและบุคคลอื่น)

                     2.1.2 “ผู้รับประกันภัย” หมายความว่า บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย

                     2.1.3 “คนโดยสาร” หมายความว่า ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าที่ได้ใช้ตั๋วโดยสารผ่านเข้าไปและอยู่ในบริเวณที่มีการใช้ตั๋วโดยสารเพื่อวัตถุประสงค์ในการเดินทาง และให้รวมถึงบุคคลที่ได้รับการยกเว้นค่าโดยสารด้วย

                     2.1.4 “ความเสียหาย” หมายความว่า ความเสียหายที่เกิดแก่ชีวิตและร่างกายของคนโดยสาร จากเหตุอันเกิดจากการให้บริการรถไฟฟ้า ในบริเวณที่มีการใช้ตั๋วโดยสาร (แต่ไม่รวมถึงเหตุอื่น เช่น การทะเลาะกันระหว่างผู้โดยสาร การก่อการร้าย หรือจากความประมาทของคนโดยสาร)

                     2.1.5 “บริเวณที่มีการใช้ตั๋วโดยสาร” หมายความว่า พื้นที่ในสถานีรถไฟฟ้าส่วนที่คนโดยสารได้ผ่านการตรวจตั๋วโดยสารแล้ว

              2.2 กำหนดให้ รฟม. จัดให้มีการประกันภัยกับผู้รับประกันภัยตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป สำหรับความเสียหายที่เกิดแก่ชีวิตและร่างกายของคนโดยสารซึ่งอยู่ในบริเวณที่มีการใช้ตั๋วโดยสาร ในวงเงินความคุ้มครองที่เหมาะสม โดยอย่างน้อยต้องคำนึงถึงลักษณะและประเภทของโครงการรถไฟฟ้า ตลอดระยะเวลาการให้บริการรถไฟฟ้า

(ไม่ระบุจำนวนวงเงินความคุ้มครองไว้ในร่างกฎกระทรวงฯ เนื่องจากเป็นการประกันความรับผิดทางละเมิดต่อผู้เสียหายมีลักษณะเป็นความเสียหายที่ไม่อาจทราบได้ว่าจะถูกเรียกร้องเป็นจำนวนเท่าใด โดยความเสียหายต่อบุคคลภายนอกดังกล่าวจะพิจารณาตามลักษณะความร้ายแรงของอุบัติเหตุ ประกอบกับอาชีพหรือฐานานุรูปของผู้ประสบเหตุ เป็นต้น และเพื่อให้การกำหนดวงเงินสำหรับการประกันภัยเป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับลักษณะการดำเนินการของโครงการรถไฟฟ้าแต่ละโครงการ) 

              2.3 กำหนดให้ในกรณีที่ รฟม. ให้สัมปทานกิจการรถไฟฟ้าให้ผู้รับสัมปทานมีหน้าที่จัดให้มีการประกันภัยตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้แทน รฟม. และเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และการประกันภัยดังกล่าวต้องคงมีอยู่ตลอดระยะเวลาตามสัญญาสัมปทาน โดยให้มี รฟม. เป็นผู้เอาประกันภัยร่วมและเป็นผู้รับประโยชน์ร่วม ทั้งนี้ การประกันภัยดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก รฟม. ก่อน เนื่องจากในกรณีที่มีการให้สัมปทานกิจการรถไฟฟ้า ให้ผู้รับสัมปทานมีหน้าที่จัดให้มีการประกันภัยแทน รฟม. โดยให้ รฟม. ตรวจสอบให้การจัดทำประกันภัยสอดคล้องกับร่างกฎกระทรวงดังกล่าว

              2.4 กำหนดให้การประกันภัยใดที่ได้ทำไปแล้ว ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าการประกันภัยนั้นจะสิ้นสุดความคุ้มครอง

          3. ในคราวประชุมคณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2566 วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงดังกล่าวแล้ว 

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน (นายกรัฐมนตรี) 23 เมษายน 2567

 

 

4717

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

CKPower 720x100

TOA 720x100

Banner GPF720x100 PX

EXIM One 720x90 C J

QIC 720x100

kbank 720x100 66

วิริยะ 720x100

MTL 720x100

AXA 720 x100

gen 720x100

hino2021

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!