หมวดหมู่: มติ ครม.

Gov 10


รายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกรณีสายการบินปฏิบัติต่อคนพิการไม่เหมาะสม

          คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) กรณีสายการบินปฏิบัติต่อคนพิการไม่เหมาะสมซึ่งเป็นการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 247 วรรคสอง และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 43 วรรคหนึ่ง ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอและแจ้งให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทราบต่อไป

          เรื่องเดิม

          1. กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีสายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์ปฏิเสธไม่ให้ผู้โดยสารชาวต่างชาติ ซึ่งมีความพิการทางร่างกายและจำเป็นต้องใช้รถเข็นไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สำหรับเคลื่อนที่นำรถเข็นไฟฟ้าขึ้นเครื่องบินและปฏิเสธการเดินทาง เนื่องจากรถเข็นไฟฟ้าดังกล่าวบรรจุแบตเตอรี่ลิเธียมขนาดความจุ 240 วัตต์ - ชั่วโมง (Watt - Hour: Wh) เกินกว่าที่สายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์อนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ (ไม่เกิน 160 Wh) ซึ่งไม่สอดคล้องกับประกาศสำนักงานการบินพลรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เรื่อง หลักเกณฑ์การพาแบตเตอรี่ลิเธียมไปกับอากาศยาน พ.ศ. 2559 ข้อ 6 ที่กำหนดข้อยกเว้นการพาแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับรถวีลแชร์ที่มีขนาดไม่เกิน 300 Wh หรือ 25 g (Lithium Content : LC) ไปกับอากาศยานได้ รวมทั้งกรณีเจ้าหน้าที่ของการท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้ถอยสะพานเทียบเครื่องบินออกในขณะที่ผู้โดยสารยังอยู่บนสะพานจนผู้โดยสารเกือบพลัดตกจากทางลาดของสะพานดังกล่าว ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่ระมัดระวัง

          2. กสม. เห็นว่า สายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์เลือกปฏิบัติต่อผู้เสียหายด้วยเหตุแห่งความพิการ และท่าอากาศยานเชียงใหม่กระทำการโดยไม่ระมัดระวังตามสมควรในฐานะผู้รับผิดชอบความปลอดภัยของผู้โดยสาร อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า แม้จะมีมาตรฐานการดำเนินงานของสายการบินในด้านการรักษาความปลอดภัยและนโยบายเกี่ยวกับผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการที่มีลักษณะแตกต่างกัน แต่ยังคงเกิดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเสรีภาพในการเดินทางของคนพิการนอกจากนี้ นโยบายต่างๆ ของสายการบิน การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย [ปัจจุบัน คือ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท )] และ กพท. ยังมีช่องว่างที่เปิดโอกาสให้เกิดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการและจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุง กสม. จึงมีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคณะรัฐมนตรีเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

          3. คณะรัฐมนตรีมีมติ (14 พฤศจิกายน 2566) รับทราบข้อเสนอแนะกรณีสายการบินปฏิบัติต่อคนพิการไม่เหมาะสม ตามที่ กสม. เสนอ และมอบหมายให้ คค. เป็นหน่วยงานหลักรับเรื่องนี้ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) กพท. ทอท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอแนะดังกล่าว โดยให้ คค. สรุปผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการดังกล่าวในภาพรวม แล้วส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก สลค. เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

          สาระสำคัญของเรื่อง

          คค. รายงานว่า ได้ประชุมหารือเพื่อพิจารณาข้อเสนอแนะของ กสม. ในเรื่องดังกล่าวร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พม. สคก. หน่วยงานในสังกัด คค. สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กรมท่าอากาศยาน ทอท. และ กพท.) และสายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้วเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 ซึ่งมีผลการพิจารณาสรุปในภาพรวมได้ ดังนี้

 

ข้อเสนอแนะของ กสม.

 

สรุปผลการพิจารณาในภาพรวม

ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณามอบหมายให้ คค. ทบทวนแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางทางอากาศยานของผู้โดยสารที่เป็นคนพิการให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนสากลพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ .. 2550 และมาตรฐานขององค์การการบินระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นการปฏิเสธการรับขนผู้โดยสารที่เป็นคนพิการและประเด็นมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการที่สายการบินและท่าอากาศยานต้องจัดให้ผู้โดยสารที่เป็นคนพิการ

 

โดยปัจจุบัน กพท. อยู่ระหว่างการจัดทำร่างข้อกำหนดของ กพท. ฉบับที่ .. ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการที่ผู้ดำเนินการต้องจัดไว้บริการผู้โดยสารที่เป็นบุคคลผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของผู้พิการ เด็ก และคนชรา ให้มีโอกาสได้เข้าถึงการเดินทางทางอากาศได้อย่างเท่าเทียมเช่นคนปกติทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับภาคผนวก 9 ว่าด้วยการอำนวยความสะดวกและบทแก้ไขเพิ่มเติมภาคผนวก 9 แห่งอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ .. 1944 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15/10 แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ .. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 27 และมาตรา 71 และพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ .. 2550 . 20 (8)

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน (นายกรัฐมนตรี) 23 เมษายน 2567

 

 

4714

Click Donate Support Web 

AXA 720 x100

Banner GPF720x100 PX

MTL 720x100

kbank 720x100 66

วิริยะ 720x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

ais 720x100

QIC 720x100

gen 720x100

CKPower 720x100

TOA 720x100

SME 720x100 66

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!