หมวดหมู่: มติ ครม.

Gov 35


ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันงบประมาณการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนเลียบทางรถไฟฝั่งตะวันออก ระยะที่ 1 เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายการการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนเลียบทางรถไฟฝั่งตะวันออก ระยะที่ 1 เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (โครงการสร้างระบบระบายน้ำฯ) จากเดิม 655.20 ล้านบาท เป็น 680.20 ล้านบาท ซึ่งเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณไว้เดิม (รวมเงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด) จำนวน 25.00 ล้านบาท รวมทั้งอนุมัติขยายระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายการดังกล่าว จาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 เป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567 ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ 

          เรื่องเดิม

          คณะรัฐมนตรีมีมติ (3 มีนาคม 2563) อนุมัติให้หน่วยรับงบประมาณก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับรายการที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 43 รายการ ซึ่งรวมถึงโครงการสร้างระบบระบายน้ำฯ วงเงินรวม 655.20 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการเบิกจ่าย ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ

เป็นเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี .. 2563

112.90

งบประมาณรายจ่ายประจำปี .. 2564

451.40

เงินนอกงบประมาณ (เงินสมทบจากเมืองพัทยา)

62.70

เงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด

28.20

รวมวงเงินภาระผูกพัน

655.20

 

          สาระสำคัญของเรื่อง

          มท. รายงานว่า

          1. โครงการสร้างระบบระบายน้ำฯ มีเป้าหมายเพื่อวางท่อระบายน้ำขนานแนวถนนเลียบทางรถไฟฝั่งตะวันออก ตั้งแต่สถานีสูบน้ำบ้านเขาน้อยถึงคลองนาเกลือรวมระยะทาง 5,291 เมตร เพื่อรวบรวมน้ำที่ไหลบ่าจากพื้นที่เทศบาลข้างเคียง ซึ่งเป็นพื้นที่สูงให้ระยะลงคลองนาเกลือ ไม่ให้ไหลเข้าท่วมถนนเลียบทางรถไฟ ถนนสุขุมวิท และพื้นที่ชั้นในของเมืองพัทยา

          2. เมืองพัทยาได้ประกวดราคาและว่าจ้างเอกชนให้เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการสร้างระบบระบายน้ำฯ ตามสัญญาจ้างเลขที่ 85/2564 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 โดยสัญญาเริ่มต้นวันที่ 26 ธันวาคม 2563 และสิ้นสุดสัญญาวันที่ 17 สิงหาคม 2565 วงเงินทำสัญญาทั้งสิ้น 621.00 ล้านบาท โดยสำนักงบประมาณ (สงป.) ได้เห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างดังกล่าวแล้ว มีรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ สรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ

เป็นเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี .. 2563

112.86

งบประมาณรายจ่ายประจำปี .. 2564 - .. 2565

446.04

เงินนอกงบประมาณ (เงินสมทบจากเมืองพัทยา)

62.10

รวมวงเงินภาระผูกพัน

621.00

 

          โดยที่ผ่านมาเมืองพัทยาได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ขยายเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณโดยไม่เพิ่มวงเงินตามระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อ 7 (2) โดยให้ขยายเวลาจาก 2 ปีงบประมาณ (ปี 2563 - 2564) เป็น 3 ปีงบประมาณ (ปี 2563 - 2565) แล้ว

          3. สัญญา (ตามข้อ 2.) ได้กำหนดงวดงานไว้จำนวน 20 งวดงาน ซึ่งในระหว่างการก่อสร้างโครงการสร้างระบบระบายน้ำฯ การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ขอนัดสำรวจชี้แนวท่อระบายน้ำสถานีพัทยาและท่อน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคที่กีดขวางการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ซึ่งเมืองพัทยา การรถไฟแห่งประเทศไทย การประปาส่วนภูมิภาค และเอกชนคู่สัญญาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินได้ร่วมสำรวจชี้แนวท่อประปาและท่อระบายน้ำที่กีดขวางการก่อสร้างโครงการดังกล่าว โดยพบว่ามีท่อระบายน้ำเสียแรงดันของเมืองพัทยาและท่อส่งน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคกีดขวางการดำเนินงาน รวมถึงแนวการก่อสร้างท่อระบายน้ำในโครงการสร้างระบบระบายน้ำฯ อยู่ในพื้นที่ทับซ้อนกับการก่อสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจึงได้มีมติให้แก้ไขปัญหาเรื่องท่อน้ำเสียแรงดันและท่อส่งน้ำประปาที่กีดขวางการก่อสร้างก่อน จึงได้มีการแก้ไขสัญญาเพิ่มเติม โดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบการก่อสร้างแต่ไม่เปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณ และให้ขยายเวลาการดำเนินงานตามสัญญาออกไปอีก 40 วัน รวมระยะเวลาดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลง 640 วัน โดยเมืองพัทยาได้ทำการออกแบบเปลี่ยนแปลงแนวการก่อสร้างจากเดิมที่ขนานกับถนนเลียบทางรถไฟฝั่งตะวันออก ไปเป็นการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเพื่อเบี่ยงหลบอาคารสถานีรถไฟความเร็วสูงโดยก่อสร้างตามแนวขอบที่ดินใหม่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ได้มีการเวนคืนที่ดิน เพื่อก่อสร้างอาคารสถานี ส่งผลให้ความยาวของการวางท่อระบายน้ำมีความยาวเพิ่มขึ้นประมาณ 200 เมตร จากเดิม 5,291 เมตร เป็น 5,491 เมตร และต้องเปลี่ยนชนิดท่อระบายน้ำจาก HDPE ชนิดลอนเสริมเหล็ก ขนาด 2,000 มิลลิเมตร เป็นท่อเหล็กรับแรงดันขนาด 1,800 มิลลิเมตร เนื่องจากระดับท่อที่จะทำการก่อสร้างใหมไม่สามารถระบายน้ำ โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงตามธรรมชาติได้จึงต้องใช้วิธีการสูบส่งแทน ส่งผลให้ต้องเพิ่มวงเงินงบประมาณตามสัญญาในการก่อสร้างโครงการสร้างระบบระบายน้ำฯ เป็นจำนวนเงิน 59.20 ล้านบาท และจะทำให้งบประมาณโดยรวมเปลี่ยนแปลง จากเดิม 621.00 ล้านบาท เป็น 680.20 ล้านบาท ซึ่งเกินกว่าวงเงินการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (รวมเงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด) ที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ จำนวน 655.20 ล้านบาท (3 มีนาคม 2563) เป็นเงิน 25.00 ล้านบาท รวมถึงต้องขยายระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567

          4. ที่ผ่านมาเมืองพัทยาได้ดำเนินงานไปแล้วจำนวน 16 งวดงาน เป็นระยะทาง 4,291 เมตร เบิกจ่ายงบประมาณแล้วเป็นเงิน 515.43 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณและเงินสมทบ สรุปดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ

เบิกแล้ว

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

เงินสมทบ

ปี 2563

112.86

12.54

ปี 2564

200.00

22.22

ปี 2565

151.03

16.78

ปี 2566

ไม่ได้ขอรับจัดสรรงบประมาณ

-

รวม

515.43

 

          5. สงป. พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เมืองพัทยาเพิ่มวงเงินงบประมาณรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ในวงเงิน 680.20 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มเติมจากวงเงินตามสัญญาจำนวน 59.20 ล้านบาท โดยให้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 53.28 ล้านบาท และให้ใช้จ่ายจากเงินรายได้ของเมืองพัทยาสมทบ จำนวน 5.92 ล้านบาท แต่เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าว เป็นการเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ เมืองพัทยาจึงต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มกรอบวงเงินรายการดังกล่าว รวมทั้งขอขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันในคราวเดียวกันตามนัยข้อ 7 (3) ของระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ก่อนลงนามแก้ไขสัญญา

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน (นายกรัฐมนตรี) 23 เมษายน 2567

 

 

4713

Click Donate Support Web 

AXA 720 x100

Banner GPF720x100 PX

MTL 720x100

kbank 720x100 66

วิริยะ 720x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

ais 720x100

QIC 720x100

gen 720x100

CKPower 720x100

TOA 720x100

SME 720x100 66

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!