หมวดหมู่: มติ ครม.

Gov 14


รายงานสถานการณ์น้ำเค็มรุกล้ำและปัญหาคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง

          คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานสถานการณ์น้ำเค็มรุกล้ำและปัญหาคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง ตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ดังนี้ 

          สาระสำคัญและข้อเท็จจริง

          สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้บูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องและขอสรุปสถานการณ์น้ำเค็มรุกล้ำและปัญหาคุณภาพน้ำของลุ่มน้ำบางปะกง ดังนี้

          1. การจัดตั้งหน่วยบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

          ตามคำสั่งคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ที่ 4/2567 ลงวันที่ 13 เมษายน 2567 เพื่อดำเนินการ อำนวยการ บริหารจัดการ รวบรวมบูรณาการ ติดตาม วิเคราะห์แนวโน้ม ควบคุม กำกับ สั่งการ และประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานดูแลสถานการณ์น้ำในภาวะน้ำท่วม น้ำแล้ง และคุณภาพน้ำในระดับเสี่ยงรุนแรง (ระดับ 1) เพื่อให้สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

          2. ผลการดำเนินงานของหน่วยบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

          หน่วยบริหารจัดการน้ำทรัพยากรน้ำได้มีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง ประกอบด้วย ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2567 และ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

               (1) กรมชลประทานได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะผลการดำเนินการแก้ไขจุดทำนบดินชั่วคราวที่เกิดความเสียหายให้มีความมั่นคงแข็งแรงเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อภาคประชาชน

               (2) กรมควบคุมมลพิษดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำ พบว่าคุณภาพน้ำและค่าความเค็มยังสูงกว่ามาตรฐานและจะมีการตรวจวัดอย่างต่อเนื่องจนกว่าเหตุการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ

               (3) มอบหมายกรมชลประทานดำเนินการตามมาตรา 83 แห่ง พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นการรับผิดทางแพ่งในกรณีที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรน้ำสาธารณะ

               (4) กรมชลประทานได้ทำแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ โดยได้พิจารณาจัดลำดับความสำคัญของการส่งน้ำในระบบคลองต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาคลองที่ใช้ประโยชน์ในด้านประมงก่อนทั้งนี้ในการแก้ไขปัญหาให้คำนึงถึงคุณภาพน้ำเน่าเสียด้วยนอกเหนือจากการพิจารณาเฉพาะค่าความเค็ม และให้พิจารณาสูบน้ำเค็มออกจากในพื้นที่ให้ได้มากที่สุดก่อนนำน้ำคุณภาพดีเข้าในระบบคลอง เพื่อเป็นการลดการใช้น้ำและใช้น้ำให้คุ้มค่าที่สุด สำหรับปริมาณน้ำที่ต้องใช้ในการผลักดันและเจือจางความเค็ม ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการลุ่มน้ำปิง ลุ่มน้ำน่าน และลุ่มน้ำป่าสัก ในกรณีการเพิ่มการระบายน้ำมาช่วยเหลือลดผลกระทบในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา และลุ่มน้ำบางปะกง

               (5) สทนช.ดำเนินการจัดตั้งหน่วยบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ โดยตั้งที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมกันแบบบูรณาการ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการประเมินผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาและการรับมือในเชิงพื้นที่ภายใน 3 วัน ก่อนการพิจารณายกระดับเป็นกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.)

               (6) ให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลสำรวจการปรับปรุงบ่อน้ำบาดาลเดิมในพื้นที่ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้น้ำบ่อบาดาล ในกรณีไม่สามารถใช้น้ำผิวดินได้

               (7) ให้กรมประมง มอบหมายสำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินการปฏิบัติงานเชิงรุก และเชิงป้องกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อสำรวจความเสียหายและแก้ไขปัญหาการใช้น้ำด้านประมงโดยเร่งด่วน

          3. การตั้งหน่วยปฏิบัติการจัดการทรัพยากรน้ำชั่วคราวในภาวะวิกฤติ

          สทนช.ได้ตั้งหน่วยปฏิบัติการจัดการทรัพยากรน้ำชั่วคราวในภาวะวิกฤติโดยมีที่ตั้ง ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมกันแบบบูรณาการ โดยมีรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเป็นประธาน และรองอธิบดีกรมชลประทานเป็นรองประธาน และมีการประชุมครั้งแรกในวันที่ 18 เมษายน 2567

          4. การประกาศเขตภัยพิบัติ

          จังหวัดฉะเชิงเทราได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยน้ำเค็มปะปนกับน้ำจืดด้านในคลองเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 ประกอบด้วย

               (1) พื้นที่หมู่ที่ 1 2 4 และ 6 ตำบลเทพราช พื้นที่หมู่ 4 ตำบลเกาะไร่ และพื้นที่หมู่ที่ 1-3 ตำบลคลองประเวศ อำเภอบ้านโพธิ์

               (2) พื้นที่หมู่ 1-12 ตำบลคลองเปรง และหมู่ที่ 1-3 ตำบลหนามแดง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน (นายกรัฐมนตรี) 23 เมษายน 2567

 

 

4711

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kbank 720x100 66

QIC 720x100

วิริยะ 720x100AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

ais 720x100

iconmotor

gen 720x100

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!