หมวดหมู่: มติ ครม.

Gov 15


ร่างถ้อยแถลงข่าวร่วมสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาจี ฮัซซานัล บลเกียะฮ์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละฮ์ แห่งบรูไนดารุสซาลาม

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างถ้อยแถลงข่าวร่วมสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาจี ฮัซซานัล บลเกียะฮ์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละฮ์ แห่งบรูไนดารุสซาลาม (สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนฯ) (ร่างถ้อยแถลงข่าวร่วมฯ) ทั้งนี้หากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างถ้อยแถลงข่าวร่วมฯ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ขอให้ กต. พิจารณาดำเนินการได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง รวมทั้ง ให้นายกรัฐมนตรีร่วมรับรองร่างถ้อยแถลงข่าวร่วมฯ ในการหารือกับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนฯ ดังกล่าว ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ 

          สาระสำคัญ

          กต. รายงานว่า

          1. ประเทศไทยและเนการาบรูไนดารุสซาลาม (บรูไนฯ) มีความสัมพันธ์กันอย่างยาวนาน โดยมีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2527 เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศ สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนฯ มีกำหนดเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2567 กต. จึงเสนอร่างถ้อยแถลงข่าวร่วมฯ เพื่อให้นายกรัฐมนตรีสามารถรับรองร่างถ้อยแถลงข่าวร่วมดังกล่าวร่วมกับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนฯ ในวันที่ 29 เมษายน 2567รวมทั้งสามารถเผยแพร่เอกสารดังกล่าวต่อสาธารณชนได้ภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ

          2. ร่างถ้อยแถลงข่าวร่วมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันระหว่างผู้นำของทั้ง 2 ประเทศ ในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมืออย่างรอบด้านโดยมีสาระสำคัญเป็นการสรุปผลการหารือระหว่างผู้นำของทั้ง 2 ประเทศ และเน้นย้ำถึงการกระชับความร่วมมือในด้านต่างๆ ระหว่างกันให้มากขึ้น ทั้งในระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาค

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน (นายกรัฐมนตรี) 23 เมษายน 2567

 

 

4701

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

CKPower 720x100

TOA 720x100

Banner GPF720x100 PX

EXIM One 720x90 C J

QIC 720x100

kbank 720x100 66

วิริยะ 720x100

MTL 720x100

AXA 720 x100

gen 720x100

hino2021

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!