หมวดหมู่: พาณิชย์

RCEPเตรียมพร้อม


RCEP เตรียมพร้อมรับสมาชิกใหม่ เร่งวางหลักการ ขั้นตอน การเจรจาตามพันธกรณี

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเผยผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภายใต้ความตกลง RCEP ครั้งที่ 5 วางกรอบการเปิดรับสมาชิกใหม่ ทั้งหลักการ ขั้นตอน การจัดตั้งคณะทำงานพิจารณาการเข้าร่วม และการเจรจาให้เป็นไปตามพันธกรณี เพื่อเปิดทางการรับสมาชิกใหม่ และยังเห็นชอบตั้งหน่วยงานสนับสนุน RCEP เพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น

         นายธัชชญาน์พล อภิมนต์เตชบุตร รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยถึงผลการนำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมภายใต้ความตกลง RCEP (RCEP Joint Committee : RJC) ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 28-30 พ.ย.2566 ที่ผ่านมา ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ว่า การประชุมครั้งนี้ ประเทศสมาชิกได้เร่งวางแนวทางการเปิดรับสมาชิกใหม่ตามข้อกำหนดภายใต้ความตกลง RCEP ในประเด็นสำคัญ

ทั้งหลักการและแนวทางในการพิจารณาประเทศผู้สมัคร ขั้นตอนและกระบวนการพิจารณารับสมาชิกใหม่ การจัดตั้งคณะทำงานพิจารณาการเข้าร่วมเป็นสมาชิก และการเจรจาให้เป็นไปตามพันธกรณีของความตกลง เพื่อให้พร้อมต่อการเปิดรับประเทศที่ประสงค์จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกความตกลง RCEP ให้เป็นไปอย่างราบรื่นและฉับไว โดยตั้งเป้าจะเริ่มพิจารณาสมาชิกใหม่ ภายหลังการจัดทำกระบวนการรับสมาชิกใหม่แล้วเสร็จ

        ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้เตรียมความพร้อมในการจัดตั้งหน่วยงานสนับสนุนความตกลง RCEP (RCEP Supporting Unit : RSU) เพื่อรองรับปริมาณงานที่จะเพิ่มขึ้นในปี 2567 ซึ่งได้ข้อสรุปถึงแนวทางการดำเนินงาน โครงสร้าง และบทบาทหน้าที่ของ RSU

โดยคงเหลือประเด็นวงเงินงบประมาณที่จำเป็นและรายละเอียดของงบประมาณที่ปรับลดในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งประเทศสมาชิกจะต้องให้คำตอบภายในปีนี้ เพื่อให้ RSU สามารถเริ่มดำเนินการได้ภายในปีหน้า ตามข้อสั่งการรัฐมนตรี RCEP

         ในช่วง 10 เดือนของปี 2566 (ม.ค.-ต.ค.) การค้าของไทยกับประเทศสมาชิกความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) มีมูลค่า 2.62 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยส่งออกไปสมาชิก RCEP มูลค่า 1.21 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 51.34% ของการส่งออกของไทยไปตลาดโลก ตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย และไทยนำเข้าจากสมาชิก RCEP มูลค่า 1.41 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 57.96% ของการนำเข้าของไทยไปตลาดโลก

 

Click Donate Support Web

 

  Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

SME 720x100 66

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100ais 720x100sme 720x100ธกส 720x100

PTG 720x100

ใจฟู720x100px

gen 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!