หมวดหมู่: กลต.

SET44


ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 8 มิถุนายน พ.ศ.2566

 

ข้อมูลประจำวันที่ 8 มิ.ย. 2566

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2566 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

 

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 38 รายการ)

ชื่อบริษัท

 

ชื่อผู้บริหาร

ความสัมพันธ์ *

ประเภท

หลักทรัพย์

วันที่ได้มา/

จำหน่าย

จำนวน

ราคา

วิธีการ

ได้มา/

จำหน่าย

เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR)

 

นาย จรัญ

วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

07/06/2566

38,000

5.85

ซื้อ

ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(CIG)

 

นาย อารีย์

พุ่มเสนาะ

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

02/06/2566

3,000,000

0.17

ขาย

ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(CIG)

 

นาย อารีย์

พุ่มเสนาะ

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

02/06/2566

3,000,000

 

Revoked by Reporter

0.17

ขาย

ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(CIG)

 

นาย อารีย์

พุ่มเสนาะ

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

02/06/2566

2,000,000

0.18

ขาย

ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(CIG)

 

นาย อารีย์

พุ่มเสนาะ

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

02/06/2566

3,000,000

0.19

ขาย

ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(CIG)

 

นาย อารีย์

พุ่มเสนาะ

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

02/06/2566

2,000,000

0.20

ขาย

ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(CIG)

 

นาย อารีย์

พุ่มเสนาะ

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

02/06/2566

1,000,000

 

Revoked by Reporter

0.21

ขาย

ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(CIG)

 

นาย อารีย์

พุ่มเสนาะ

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

02/06/2566

1,080,500

0.21

ขาย

ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(ECL)

 

นาย ประภากร

วีระพงษ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

06/06/2566

131,200

1.63

ซื้อ

ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(ECL)

 

นาย ประภากร

วีระพงษ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

07/06/2566

715,000

1.62

ซื้อ

ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMILL)

 

นาย ประภาส

ชุติมาวรพันธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

07/06/2566

20,000

3.92

ซื้อ

ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(TKS)

 

นาย ภาคภูมิ

ภูอุดม

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

07/06/2566

50,000

9.15

ซื้อ

ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE)

 

นาย ประภาส

ชุติมาวรพันธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

07/06/2566

6,100

8.50

ซื้อ

พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(PCC)

 

นาย กิตติ สัมฤทธิ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

07/06/2566

100,000

3.00

ซื้อ

ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PL)

 

นาย สาระ ล่ำซำ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

07/06/2566

4,600

2.40

ซื้อ

มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX)

 

นาย พิสุทธิ

เลิศวิไล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

07/06/2566

72,500

4.38

ขาย

ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(LEO)

 

นาย มานพ

ปัจวิทย์

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

07/06/2566

100,000

1.17

ขาย

ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(LEO)

 

นาย วิเศษ

สิทธิสุนทรวงศ์

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (.. นุศรา โผนประเสริฐ)

หุ้นสามัญ

06/06/2566

39,000

6.73

ซื้อ

แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(LH)

 

นาย ธีระ

เบญจศิลารักษ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

02/06/2566

200,000

8.45

ขาย

วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) บมจ.(WARRIX)

 

นาย สง่า ตั้งจันสิริ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

07/06/2566

50,000

9.85

ขาย

วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN)

 

นาง ประวีรัตน์

เทวอักษร

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย คุณา เทวอักษร)

หุ้นสามัญ

07/06/2566

10,000

2.10

ซื้อ

วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN)

 

นาย คุณา

เทวอักษร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

07/06/2566

10,000

2.10

ซื้อ

ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SITHAI)

 

นาย อาห์ บี โกห์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

07/06/2566

100,000

1.29

ซื้อ

สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SCN)

 

นาย ธัญชาติ

กิจพิพิธ

ผู้รายงาน

ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่โอนเปลี่ยนมือได้

07/06/2566

85,900

0.18

ขาย

สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMT)

 

นาย ยรรยงค์ สวัสดิ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

01/06/2566

297,500

4.72

ขาย

สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GLOBAL)

 

นาย อนวัช

สุริยวนากุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

07/06/2566

100,000

16.70

ซื้อ

สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMIT)

 

นาย ธนา

เสนาวัฒนกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

07/06/2566

120,000

4.70

ซื้อ

สามารถคอร์ปอเรชั่น (จำกัด) มหาชน บมจ.(SAMART)

 

นาย ธนานันท์

วิไลลักษณ์

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

07/06/2566

83,333

0.41

ขาย

สามารถคอร์ปอเรชั่น (จำกัด) มหาชน บมจ.(SAMART)

 

นาย ธนานันท์

วิไลลักษณ์

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

07/06/2566

1,000,000

0.37

ขาย

แสนสิริ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SIRI)

 

นาย ศุภนิจ

จัยวัฒน์

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสินีพัชร์ จัยวัฒน์)

หุ้นสามัญ

07/06/2566

400,000

1.80

ขาย

อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม จำกัด (มหาชน) บมจ.(ITNS)

 

นาย ศรัณย์

สุภัคศรัณย์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

07/06/2566

383,000

3.48

ซื้อ

อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม จำกัด (มหาชน) บมจ.(ITNS)

 

นาย ศรัณย์

สุภัคศรัณย์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

08/06/2566

17,000

3.50

ซื้อ

อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) บมจ.(INSET)

 

นาย วิเชียร

เจียกเจิม

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

07/06/2566

170,000

2.32

ซื้อ

อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) บมจ.(INSET)

 

นาย วิเชียร

เจียกเจิม

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

07/06/2566

150,000

0.39

ขาย

อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน) บมจ.(ICN)

 

นาย มนชัย

มณีไพโรจน์

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางปานดาว มณีไพโรจน์)

หุ้นสามัญ

01/06/2566

30,000

3.00

ซื้อ

อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP)

 

นาย ยุทธ

ชินสุภัคกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

07/06/2566

100

3.08

ซื้อ

เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SC)

 

นาย ประยงค์ยุทธ อิทธิรัตน์ชัย

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

07/06/2566

100,000

4.42

ขาย

เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALT)

 

นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

07/06/2566

14,200

2.00

ซื้อ

 

* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง

 

More Articles

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59

 

 

Click Donate Support Web  

MTL 720x100

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!