หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 2


สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 23 พฤษภาคม 2566

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี

http://www.thaigov.go.th

 

          เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

          กฎหมาย

          1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าสงวน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 

          เศรษฐกิจ-สังคม

          2. เรื่อง สรุปรายงานการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการ นายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 23 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2566)

          3. เรื่อง รายงานผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ช่วงปี พ.ศ. 2561 - 2565 ต่อแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบและเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 6 (SDG 6)

          4. เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำปี 2565

          5. เรื่อง ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติ ประจำเดือนมีนาคม 2566

          6. เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ประจำปี 2565

          7. เรื่อง รายงานประจำปี 2565 ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

 

          ต่างประเทศ

          8. เรื่อง สรุปผลการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาเเห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) ครั้งที่ 52 

          9. เรื่อง การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุน การเงินระหว่างประเทศ ปี 2569

          10. เรื่อง การประชุมคณะกรรมการเจรจาระหว่างรัฐบาลในการจัดทำมาตรการที่มีผลผูกพัน ทางกฎหมายระหว่างประเทศด้านมลพิษจากพลาสติก รวมทั้งสิ่งแวดล้อมทาง ทะเล ครั้งที่ 2 ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส

 

          แต่งตั้ง

          11. เรื่อง การเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายตามมาตรา 14 (4) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้ บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 

          12. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงวุฒิในคณะกรรมการศูนย์คุณธรรม

          13. เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

          14. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ (ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง)

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 23 พฤษภาคม 2566

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

 

A51001

Click Donate Support Web  

MTL 720x100

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!