หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 9


ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าสงวน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบ ดังนี้

          1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าสงวน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้นำร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าสงวน พ.ศ. .... (กำหนดให้นกชนหิน หรือนกหิน (Buceros vigil หรือ Rhinoplax vigil) เป็นสัตว์ป่าสงวน) ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มารวมเป็นฉบับเดียวกัน และดำเนินการต่อไปได้ 

          2. เห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ดำเนินการต่อไปได้ โดยให้มีผลใช้บังคับในวันเดียวกับร่างพระราชกฤษฎีกาในเรื่องนี้

          3. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการประกาศยกเลิกการกำหนดให้วาฬสีน้ำเงิน (Balaenoptera musculus) เป็นสัตว์ป่าควบคุมโดยให้มีผลใช้บังคับในวันเดียวกับร่างพระราชกฤษฎีกาในเรื่องนี้

          ทั้งนี้ ร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างกฎกระทรวงที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ โดยร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าสงวน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นการกำหนดให้วาฬสีน้ำเงิน (Balaenoptera musculus) เป็นสัตว์ป่าสงวน เพิ่มเติมจากเดิมที่กำหนดให้วาฬสีน้ำเงินเป็นสัตว์ป่าควบคุมตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าควบคุม พ.ศ. 2565 แต่โดยที่วาฬสีน้ำเงินเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกได้ถูกขึ้นบัญชีสถานภาพให้เป็นชนิดพันธุ์ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered species: EN) ในระดับโลก (IUCN Red List) และในประเทศไทย จึงจำเป็นต้องสงวนและอนุรักษ์ไว้อย่างเข้มงวด ประกอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นชอบด้วยในหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ส่วนร่างกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นการยกเลิกการกำหนดให้นกชนหิน หรือนกหิน (Buceros vigil หรือ Rhinoplax vigil) เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองท้ายกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2546 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าสงวน พ.ศ. .... ที่กำหนดให้นกชนหิน (Rhinoplax vigil เป็นสัตว์ป่าสงวนแล้วตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 และร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว คณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเห็นชอบด้วยแล้ว 

          สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา

          กำหนดให้วาฬสีน้ำเงิน (Balaenoptera musculus) เป็นสัตว์ป่าสงวน เพิ่มเติม ดังนี้

 

ลำดับที่

สัตว์ป่าสงวน (ตาม ...)

สัตว์ป่าสงวน (ตาม ร่าง ...)

 

1.

สัตว์ป่าจำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

กระซู่ (Didermocerus sumatraensis)

 

2.

กวางผา (Naemorhedus griseus)

 

3.

กูปรีหรือโคไพร (Bos sauveli)

 

4.

เก้งหม้อ (Muntiacus feae)

 

5

ควายป่า (Bubalus bubalis)

 

6.

พะยูนหรือหมูน้ำ (Dugong dugon)

 

7.

แมวลายหินอ่อน (Pardofelis marmorata)

 

8.

แรด (Rhinoceros sondaicus)

 

9.

ละองหรือละมั่ง (Cervus eldi)

 

10.

เลียงผาหรือเยืองหรือกูรำหรือโครำ (Capricornis sumatraensis)

 

11.

วาฬบรูด้า (Balaenoptera edeni)

 

12.

วาฬโอมูระ (Balaenoptera omurai)

 

13.

สมเสร็จ (Tapirus indicus)

 

14.

สมันหรือเนื้อสมัน (Cervus schomburgki)

 

15.

-

วาฬสีน้ำเงิน (Balaenoptera musculus)

 

1.

สัตว์ป่าจำพวกนก

นกกระเรียน (Grus antigone)

 

2.

นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร (Pseudochelidon sirintarae)

 

3.

นกแต้วแล้วท้องดำ (Pitta gurneyi)

 

 

1.

สัตว์ป่าจำพวกสัตว์เลื้อยคลาน

เต่ามะเฟือง (Dermochelys coriacea)

 

 

1.

สัตว์ป่าจำพวกปลา

ปลาฉลามวาฬ (Rhincodon typus)

 

 

          สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

          เป็นการยกเลิกการกำหนดให้นกชนหิน หรือนกหิน (Buceros vigil หรือ Rhinoplax vigil) เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองท้ายกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2546 ดังนี้

 

บัญชีท้ายกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง .. 46

 

ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง (ฉบับที่ ..) .. ....

ที่ ทส. เสนอ

สัตว์ป่าจำพวกนก ลำดับที่ 410 นกชนหิน หรือนกหิน (Buceros vigil หรือ Rhinoplax vigil)

 

ให้ยกเลิกความในลำดับที่ 410 ของสัตว์ป่าจำพวกนกในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองท้ายกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง .. 2546

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 23 พฤษภาคม 2566

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

 

A5999

Click Donate Support Web  

MTL 720x100

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!