หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 5


รายงานผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ช่วงปี พ.ศ. 2561 - 2565 ต่อแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 6 (SDG 6)

          คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ ดังนี้

          1. รับทราบรายงานผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ช่วงปี พ.ศ. 2561 - 2565 ต่อแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 6 (SDG 6) ตามมติคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติในคราวประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เสนอ

          2. ให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงบประมาณไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

          สาระสำคัญของเรื่อง

          สทนช. รายงานว่า

          1. สทนช. ได้ติดตามความก้าวหน้า (1) การดำเนินงานภายใต้แผนแม่บทฯ น้ำ ช่วงปี 2561 - 2565 (2) การประเมินแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ และ (3) การประเมินตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 6 (SDG 6) : การจัดการน้ำและสุขาภิบาล แล้วรายงานต่อ กนช.

          2. ผลการดำเนินงานภายใต้แผนแม่บทฯ น้ำ ช่วงปี พ.ศ. 2561 - 2565

                    2.1 งบประมาณโครงการด้านแหล่งน้ำภายใต้แผนแม่บทฯ น้ำ

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับงบประมาณไปดำเนินโครงการทั้ง 6 ด้าน วงเงินทั้งสิ้น 411,930.98 ล้านบาท (ไม่รวมโครงการที่ยกเลิก/ตกพับ) จำแนกได้ ดังนี้

แผนแม่บทฯ น้ำ

งบประมาณ

ด้านที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค

53,664.43 ล้านบาท (ร้อยละ 13.03)

ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต

197,295.70 ล้านบาท (ร้อยละ 47.90)

ด้านที่ 3 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย

148,047.69 ล้านบาท (ร้อยละ 35.94)

ด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ

4,837.57 ล้านบาท (ร้อยละ 1.17)

ด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน

925.34 ล้านบาท (ร้อยละ 0.22)

ด้านที่ 6 การบริหารจัดการ

7,160.25 ล้านบาท (ร้อยละ 1.74)

รวม 6 ด้าน

411,930.98 ล้านบาท (ร้อยละ 100)

 

                    2.2 ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานตามแผนแม่บทฯ น้ำ จำแนกตามตัวชี้วัด

                              2.2.1 ด้านที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค มีผลสัมฤทธิ์ จำแนกตามตัวชี้วัด เช่น

ตัวชี้วัด (หน่วย)

5 ปี (ปี 2561 - 2565)

เป้า 5 ปี

ผล 5 ปี

ร้อยละ

การก่อสร้างระบบประปา (จำนวนหมู่บ้าน)

256

256

100

การเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปา (จำนวนหมู่บ้าน)

5,472

5,005

91

การขยายเขต/เพิ่มเขตจ่ายน้ำ

(จำนวนแห่ง/สาขา)

(จำนวนครัวเรือน)

2,570

280,000

1,002

227,697

39

81

แผนระบบประปาเมืองหลัก/พื้นที่เศรษฐกิจ/แหล่งท่องเที่ยว

(จำนวนแห่ง/สาขา)

(จำนวนครัวเรือน)

55

789,980

60

85,336

109

11

จัดหาแหล่งน้ำสำรอง/จัดหาน้ำต้นทุน (พัฒนาประปาเมือง/พื้นที่เศรษฐกิจ)

(จำนวนแห่ง)

(ปริมาณน้ำ-ล้านลูกบาศก์เมตร)

59

72

12

12.85

20

18

ลดการสูญเสียน้ำในระบบท่อส่งจ่ายน้ำประปา

(การควบคุมการสูญเสีย-ร้อยละ)

ไม่เกิน 25

30.89

-

การปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐาน (SDGs)

(ระบบประปาที่ผ่านมาตรฐานประปาดื่มได้-ร้อยละ)

(หมู่บ้านที่ได้รับการปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน-ร้อยละ)

18

20

เฉลี่ย 38.48

ไม่ได้รับรายงาน

-

-

 

                              2.2.2 ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต มีผลสัมฤทธิ์ จำแนกตามตัวชี้วัด เช่น

ตัวชี้วัด (หน่วย)

 

5 ปี (ปี 2561 - 2565)

เป้า 5 ปี

ผล 5 ปี

ร้อยละ

พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำ/อาคารบังคับน้ำ/ระบบส่งน้ำใหม่ (เกษตรและอุตสาหกรรม) ในพื้นที่ชลประทาน

(จำนวนแห่ง)

(ปริมาณน้ำ-ล้านลูกบาศก์เมตร)

(พื้นที่รับประโยชน์-ไร่)

2,312

1,140

2,163,003

1,420

601.51

1,189,955

61

53

55

อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำพื้นที่เกษตรน้ำฝน (ปริมาณน้ำ-ล้านลูกบาศก์เมตร)

2,701

450.45

17

พัฒนาระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน (พื้นที่รับประโยชน์-ไร่)

2,725,389

179,381

7

แหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ/แหล่งน้ำชุมชน/สระน้ำในไร่นา (พื้นที่เกษตรน้ำฝน)

(จำนวนแห่ง)

(ปริมาณน้ำ-ล้านลูกบาศก์เมตร)

225,321

330

224,532

305.58

100

93

พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร (พื้นที่เกษตรน้ำฝน)

(พื้นที่รับประโยชน์-ไร่)

(ปริมาณน้ำ-ล้านลูกบาศก์เมตร)

310,670

186

236,097

154.39

76

83

เพิ่มเติมน้ำต้นทุนโดยการปฏิบัติการฝนหลวง

(พื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้งได้รับการช่วยเหลือตามแผนงาน

ปฏิบัติการฝนหลวง-ร้อยละ)

(ความสำเร็จของการปฏิบัติการฝนหลวงเติมน้ำในเขื่อน

ตามที่ร้องขอ-ร้อยละ)

80

 

75

38.50 - 80.98

 

36.01 - 78.14

-

 

-

 

หมายเหตุ : เนื่องจากปี 2565 มีฝนตกตามธรรมชาติ ปริมาณการกระจายของฝนค่อนข้างดีครอบคลุมหลายพื้นที่ ทำให้มีการขอรับบริการฝนหลวงน้อยกว่าปีที่ผ่านมา (อยู่ที่ร้อยละ 36.01)

 

 

                              2.2.3 ด้านที่ 3 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ มีผลสัมฤทธิ์ จำแนกตามตัวชี้วัด เช่น

ตัวชี้วัด (หน่วย) 

5 ปี (ปี 2561 - 2565)

เป้า 5 ปี

ผล 5 ปี

ร้อยละ

ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำ (เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ)

(จำนวนแห่ง)

562

201

36

ปรับปรุงลำน้ำธรรมชาติที่ตื้นเขิน (เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ)

(จำนวนแห่ง)

(กิโลเมตร)

499

2,122

115

181

23

9

การกำจัดวัชพืชและขยะมูลฝอยในแม่น้ำสายหลัก แม่น้ำสาขาและแหล่งน้ำปิด (เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ)

(ปริมาณวัชพืชและขยะมูลฝอยที่กำจัด-ตันต่อปี)

7,400,000

เฉลี่ย

1,716,917

23

ระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชนเมือง

(จำนวนแห่ง)

(พื้นที่ที่ได้รับการป้องกัน-ไร่)

153

304,165

18

40,448

12

13

เขื่อนป้องกันตลิ่ง (การป้องกันน้ำท่วมชุมชนเมือง) (กิโลเมตร)

539

243

45

การพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ชะลอน้ำเข้าทุ่ง

 (จำนวนแห่ง)

(ปริมาณน้ำ-ล้านลูกบาศก์เมตร)

 

13

2,050

 

13

1,787

 

100

87

ข้อมูลเพิ่มเติม : 1. สทนช. ได้นำเสนอ (ร่าง) ผังน้ำและรายการประกอบผังน้ำ 22 ลุ่มน้ำ ต่อคณะกรรมการลุ่มน้ำเพื่อรับฟังความคิดเห็น โดยผังน้ำที่ดำเนินการแล้วเสร็จมีจำนวน 8 ลุ่มน้ำ ได้แก่ ชี มูล เจ้าพระยา สะแกกรัง ป่าสัก ท่าจีน แม่กลอง และบางปะกง

                       2. สทนช. ได้มีการศึกษาและจัดทำแผนหลักเพื่อการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่เป้าหมาย (Area Based) แล้วจำนวน 36 พื้นที่ (จากทั้งหมด 43 พื้นที่) สำหรับการบรรเทาอุทกภัยในเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบในระดับลุ่มน้ำและพื้นที่วิกฤต

 

                              2.2.4 ด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ มีผลสัมฤทธิ์ จำแนกตามตัวชี้วัด เช่น

ตัวชี้วัด (หน่วย) 

5 ปี (ปี 2561 - 2565)

เป้า 5 ปี

ผล 5 ปี

ร้อยละ

การป้องกันและลดการเกิดน้ำเสียที่ต้นทาง

(ความสำเร็จในการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐานสำหรับครัวเรือนใหม่-ร้อยละ)

10

ไม่ได้รับรายงาน

 

การเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดและควบคุมการระบายน้ำเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม

(จำนวนระบบบำบัดที่ก่อสร้างใหม่)

(จำนวนระบบบำบัดที่เพิ่มประสิทธิภาพระบบเดิม)

(ปริมาณน้ำเสียที่รับการบำบัดได้ตามมาตรฐาน-ร้อยละ)

100

34

19

18

1

เฉลี่ย 15

15

3

-

แหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำที่ตรวจสอบได้รับการจัดการ (ร้อยละ)

 

70

 

เฉลี่ย 41.68

 

-

การรักษาสมดุลของระบบนิเวศ

(จำนวนลุ่มน้ำที่มีวางแผนจัดสรรน้ำเพื่อระบบนิเวศ)

5

10

200

การดำเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับระหว่างประเทศ ระดับนานาชาติ และระดับชาติ (แห่ง)

131

3

2

 

                              2.2.5 ด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน มีผลสัมฤทธิ์ จำแนกตามตัวชี้วัด เช่น

ตัวชี้วัด (หน่วย)

5 ปี (ปี 2561 - 2565)

เป้า 5 ปี

ผล 5 ปี

ร้อยละ

การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม (ในเขตป่าอนุรักษ์/ป่าสงวนแห่งชาติ) (ไร่)

734,000

179,909

25

การป้องกันและลดการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ำ 

(ในเขตป่าอนุรักษ์/ป่าสงวนแห่งชาติ) (ไร่)

240,000

118,608

49

การป้องกันและลดการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ำ

(พื้นที่เกษตรนอกพื้นที่อนุรักษ์) (ไร่)

1,000,000

367,900

37

 

                              2.2.6 ด้านที่ 6 การบริหารจัดการ ตัวชี้วัดเป็นตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ เช่น (1) จัดทำปรับปรุงกฎหมายและองค์กรด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (2) การจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และ (3) การติดตามและประเมินผล โดยมีผลการดำเนินการสรุปได้ ดังนี้

                                        (1) มีการดำเนินการตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 และอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานโดยมีผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่สำคัญๆ คือ สทนช. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) และกระทรวงมหาดไทย (มท.) ได้ดำเนินการตราและออกกฎหมายลำดับรองแล้วเสร็จ จำนวน 25 ฉบับ มีองค์กรผู้ใช้น้ำที่ได้รับการจดทะเบียนทั้งสิ้น 3,413 องค์กร พัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างประเทศด้านทรัพยากรน้ำ โดยการจัดทำความร่วมมือ/ลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ทั้งกรอบทวิภาคีและกรอบพหุภาคี รวมทั้งดำเนินการจัดทำ (ร่าง) แผนแม่บทฯ น้ำ (ปรับปรุงช่วงที่ 1 พ.ศ. 2566 - 2580) เพื่อประกาศใช้ใหม่

                                        (2) สำหรับการติดตามและประเมินผล สทนช. ได้ดำเนินการประเมินผลและจัดทำรายงาน Country Survey Instrument for SDG 6.5.1และรายงาน Reporting SDG Indicator 6.5.2 การประเมินผลและจัดทำรายงาน SDG 6.4 ประสิทธิภาพการใช้น้ำและความขาดแคลนนน้ำ (รายงาน Thailand National Report SDG 6.4) รวมทั้งรายงานการติดตามประเมินผลตามแผนแม่บทฯ น้ำ และรายงานประเมินผลตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ รวมทั้งผลักดันให้เกิดกลไกขยายผลความสำเร็จด้านการบริหารจัดการน้ำในระดับชุมชน จำนวน 191 หมู่บ้านที่สามารถบริหารจัดการทรัพยากรน้ำได้ด้วยตนเองและสามารถขยายผลความสำเร็จไปยังพื้นที่อื่น

          3. ผลการประเมินดัชนีตัวชี้วัดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ

ตัวชี้วัด

ผลการประเมิน 

โดย ADB* 

ปี 2563

ผลการประเมิน 

โดย สนทช.** 

ปี 2564 - 2565

ค่าเป้าหมาย

20 ปี

แผนแม่บทย่อย 19.1 : การพัฒนาการจัดการน้ำ เชิงลุ่มน้ำทั้งระบบ

ดัชนีความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภค

ระดับ 3 เต็ม 5

ระดับ 4 เต็ม 5

ระดับ 4 เต็ม 5

ดัชนีความมั่นคงด้านน้ำเพื่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ 2 เต็ม 5

ระดับ 4 เต็ม 5

ระดับ 4 เต็ม 5

ดัชนีการรับมือกับพิบัติภัยด้านน้ำ

ระดับ 2 เต็ม 5

ระดับ 3 เต็ม 5

ระดับ 4 เต็ม 5

ดัชนีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้ำ

ไม่มีการประเมิน

ร้อยละ 53

ร้อยละ 80

แผนแม่บทย่อย 19.2 : การเพิ่มผลิตภาพของน้ำทั้งระบบ

ดัชนีความมั่นคงด้านน้ำในเขตเมือง

ระดับ 2 เต็ม 5

ระดับ 3 เต็ม 5

ระดับ 4 เต็ม 5

ดัชนีความมั่นคงด้านน้ำเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ

ระดับ 3 เต็ม 5

ระดับ 3 เต็ม 5

ระดับ 4 เต็ม 5

ผลิตภาพจากการใช้น้ำใช้ผลคะแนนตัวชี้วัด SDG 6.4.1 : ประสิทธิภาพการใช้น้ำ

-

ปี 2558 - 2563

7.5 ดอลลาร์สหรัฐ

ต่อลูกบาศก์เมตร

หรือ 238 บาท

ต่อลูกบาศก์เมตร

-

แผนแม่บทย่อย 19.3 : การอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ

ตัวชี้วัดสัดส่วนพื้นที่ลำคลองที่ได้รับ

การฟื้นฟู (ร้อยละของพื้นที่เป้าหมาย)

ทส. โดยกรมทรัพยากรน้ำ อยู่ระหว่างปรับปรุงตัวชี้วัดที่กำหนดเป็นตัวชี้วัดผลผลิตและผลสัมฤทธิ์ที่จะดำเนินการรวมทั้งจัดทำแผนหลักการอนุรักษ์ฟื้นฟู แม่น้ำ ลำคลอง และแหล่งน้ำธรรมชาติ ให้สามารถกำหนดเป้าหมายเป็นจำนวนและจัดทำดัชนีสุขภาพแม่น้ำ (River health index) เพื่อเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จต่อไป 

 

หมายเหตุ : * ผลประเมินโดยธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ปี 2563 อ้างอิงจาก Asian Development Water Outlook 2020 ที่จัดทำโดยธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB)

                 ** ผลประเมินโดย สทนช. ปี 2564 - 2565 อ้างอิงจากโครงการพัฒนาระบบประเมินความมั่นคงด้านน้ำของประเทศไทย (สทนช. ปี 2564) โดยผลการประเมินผ่านกระบวนการประชุมอย่างเป็นทางการเพื่อออกแบบตัวชี้วัดในปีฐานและค่าเป้าหมาย การเชื่อมโยงตัวชี้วัดในแผนแต่ละระดับ การส่งมอบและรับข้อมูลระหว่างหน่วยงาน รวมถึงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่วมกันในการพัฒนาระบบโดยมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมการประชุมมากกว่า 1,000 คน จาก 40 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมการประชุมทั้งหมด 18 ครั้ง (ประชุมรายด้านจากทั้ง 6 ด้าน ของแผนแม่บทน้ำ 20 ปี ด้านละ 3 ครั้ง ในช่วงปี 2563 - 2564) และโครงการปรับปรุงระบบประเมินและเชื่อมโยงผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทฯ น้ำ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ปี 2565)

 

 

          4. ผลการประเมินตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 6 (SDG 6) : การจัดการน้ำและสุขาภิบาล

ตัวชี้วัด

ผลประเมิน

ค่าเฉลี่ยระดับโลก

เป้าหมาย SDG 6.1 : น้ำดื่ม

สัดส่วนประชากรที่ใช้บริการน้ำดื่มปลอดภัย/บริการน้ำดื่มขั้นพื้นฐาน

ร้อยละ 100

เข้าถึงน้ำดื่มพื้นฐาน

ร้อยละ 74

เป้าหมาย SDG 6.2 : สุขาภิบาลและสุขอนามัย

ประชากรที่ใช้บริการสุขาภิบาลขั้นพื้นฐานที่สุด (Sanitation)

ร้อยละ 99

เข้าถึงสุขาภิบาล

ร้อยละ 26

มีการจัดการน้ำเสียครัวเรือน

ร้อยละ 54

ประชากรที่ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในการล้างมือด้วยน้ำและสบู่ (Hygiene)

ร้อยละ 84

ร้อยละ 71

เป้าหมาย SDG 6.3 : คุณภาพน้ำและน้ำเสีย

สัดส่วนของน้ำเสียผ่านการบำบัดอย่างปลอดภัย

ร้อยละ 26

ร้อยละ 55

สัดส่วนของแหล่งน้ำที่มีคุณภาพน้ำโดยรอบดี

ร้อยละ 42

ร้อยละ 72

เป้าหมาย SDG 6.4 : ประสิทธิภาพการใช้น้ำและความขาดแคลนน้ำ

การเปลี่ยนแปลงของประสิทธิภาพการใช้น้ำตามช่วงเวลา

7.5 ดอลลาร์สหรัฐ

ต่อลูกบาศก์เมตร

(238 บาท ต่อลูกบาศก์เมตร)

19 ดอลลาร์สหรัฐ

ต่อลูกบาศก์เมตร

ความเครียดของน้ำ

(สัดส่วนของน้ำจืดที่นำมาใช้ต่อทรัพยากรน้ำจืดที่มีอยู่)

ร้อยละ 12.64

ร้อยละ 17

เป้าหมาย SDG 6.5 : การบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ

ระดับการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ

ร้อยละ 53

(ระดับปานกลาง - สูง)

ร้อยละ 54

สัดส่วนของพื้นที่ลุ่มน้ำข้ามพรมแดนที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือที่มีการถือปฏิบัติ

ร้อยละ 100

เฉพาะการจัดการ

น้ำผิวดิน

ร้อยละ 58

เป้าหมาย SDG 6.6 : ระบบนิเวศเกี่ยวกับแหล่งน้ำ

การเปลี่ยนแปลงของขอบเขตน้ำที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศตามช่วงเวลา

ยังไม่มีผลรายงาน

การประเมิน

อย่างเป็นทางการ

-

เป้าหมาย SDG 6.a : ความร่วมมือระหว่างประเทศและการส่งเสริมสร้างศักยภาพ

ปริมาณความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการในด้านที่เกี่ยวข้องกับน้ำและสุขาภิบาล

3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

(96.5 ล้านบาท)

9,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

(299,000 ล้านบาท)

เป้าหมาย SDG 6.b : การมีส่วนร่วม (ชุมชนท้องถิ่นในการบริหารจัดการน้ำและสุขาภิบาล)

ร้อยละของหน่วยงานท้องถิ่นมีนโยบาย ระเบียบปฏิบัติและวิธีการดำเนินงานสำหรับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการน้ำและสุขาภิบาล

(1) การมีส่วนร่วม

ของหน่วยงานท้องถิ่น

ระดับ 2 (เต็ม 3)

(2) ความชัดเจนนโยบาย

และการบริการจัดการ

10 คะแนน (เต็ม 10)

 

 

          5. ปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนและแนวทางแก้ไข

ปัญหา/อุปสรรค

 

แนวทางแก้ไข

งบประมาณเรื่องการพัฒนาระบบประปาให้ได้มาตรฐานมีจำนวนจำกัด

 

การวางแผนเรื่องน้ำอุปโภค บริโภค ควรพิจารณาเรื่องน้ำต้นทุนความต้องการใช้น้ำทั้งปัจจุบันและอนาคต การผลิตน้ำประปาให้ได้มาตรฐาน และระบบกระจายน้ำไปพร้อมกัน

หน่วยงานท้องถิ่นให้ความสำคัญกับการดำเนินงานภารกิจถ่ายโอนน้อย

 

ส่วนราชการควรเป็นพี่เลี้ยงให้กับหน่วยงานท้องถิ่นให้สามารถทำงานได้ตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนซึ่งยังขาดทักษะและความเชี่ยวชาญ

การบังคับใช้กฎหมายเรื่องน้ำเสียมีความล่าช้า

 

ผลักดันให้เกิดกลไกการบังคับใช้กฎหมายโดยหน่วยงานในพื้นที่ เน้นมาตรการเชิงรุก เช่น การส่งเสริมให้ลดปริมาณน้ำเสีย การบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด และส่งเสริมให้มีการเก็บค่าบำบัดน้ำเสียเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในอนาคต

หน่วยงานกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดสูงเกินความเป็นจริง

 

ขอให้หน่วยงานติดตามผลโครงการตามแผนแม่บทฯ น้ำ ที่ดำเนินการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบการกำหนดเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของโครงการให้ถูกต้องกับข้อเท็จจริงได้รับ

การปลูกพืชที่มีมูลค่าต่ำส่งผลให้ผลิตภาพจากการใช้น้ำต่ำ

 

โครงการขนาดใหญ่ที่มีน้ำต้นทุนและระบบกระจายน้ำควรส่งเสริมเกษตรมูลค่าสูงเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำไม่ครบถ้วน ครอบคลุมจากทุกมิติของงบประมาณ โดยเฉพาะแผนงานท้องถิ่น แผนงานจังหวัด และกลุ่มจังหวัด

 

ให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของโครงการภายใต้แผนแม่บทฯ น้ำ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทุกมิติ งบประมาณและตัวชี้วัดตามเป้าหมายของแผนแม่บทฯ น้ำ เพื่อสะท้อนผลสัมฤทธิ์ทั้งหมด

 

          6. กนช. ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 มีมติรับทราบประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี ระยะปี 2561 - 2565 ตามข้อ 2 - 5 และรายงานคณะรัฐมนตรีต่อไป รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำความเห็นของกรรมการไปประกอบการพิจารณา สรุปได้ ดังนี้

                    6.1 การติดตามและประเมินผลในรอบ 5 ปีต่อไป ควรนำเรื่องงประมาณที่ได้รับในแต่ละปีมาร่วมพิจารณา โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่หรือโครงการที่มีความสำคัญ ควรต้องมีการดำเนินการในรูปแบบอื่น การร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership: PPP) หรือหาเงินจากแหล่งเงินกู้มาดำเนินการ

                    6.2 ประเด็นเรื่องประสิทธิภาพการใช้น้ำ สทนช. กษ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันจัดทำแผนว่าจะดำเนินการอย่างไร โดยอาจปรับการกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Use Zoning) ปรับการเพาะปลูก (Crop) หรือปรับรายได้ต่างๆ โดยเฉพาะการปลูกพืชฤดูแล้ง หรือการปรับพืชที่มีผลผลิตต่อปริมาณการใช้น้ำเพิ่มขึ้น เนื่องจากการหาน้ำเพิ่มขึ้นเป็นเรื่องยากแต่การทำให้ผลตอบแทนต่อลูกบาศก์เมตรสูงขึ้นมีความเป็นไปได้

                    6.3 ประเด็นเรื่องน้ำเสีย ขอให้ สทนช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีแผนอยู่แล้วร่วมกันพิจารณาให้สามารถปฏิบัติตามแผน

                    6.4 เมื่อมีการรับแผนแม่บทฯ น้ำ ใหม่แล้ว ขอให้ สทนช. ติดตามและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการรายงานผลในทุกตัวชี้วัด

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 23 พฤษภาคม 2566

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

 

A5997

Click Donate Support Web  

MTL 720x100

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!