หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV8


การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2569

          คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอผลการลงมติของที่ประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่ได้ลงมติเห็นชอบให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2569 รวมทั้งเห็นชอบการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2569 และมอบหมายให้กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะดำเนินการเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2569 รวมถึงขออนุมัติการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างประเทศไทย กลุ่มธนาคารโลก และกองทุนการเงินระหว่างประเทศในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2569 ตามขั้นตอนของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศในโอกาสแรก

          สาระสำคัญของเรื่อง 

          1. ธนาคารโลกเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาระดับพหภาคี มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานเพื่อลดความยากจน สนับสนุนการพัฒนา และส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในประเทศสมาชิกผ่านการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนการลงทุนในด้านต่างๆ ปัจจุบันมีสมาชิก 189 ประเทศ ในขณะที่ IMF มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนความร่วมมือทางการเงินระหว่างประเทศ เสริมสร้างเสถียรภาพอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ และการปล่อยเงินกู้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับการแก้ปัญหาดุลการชำระเงินของประเทศสมาชิก ปัจจุบันมีสมาชิก 190 ประเทศ โดยประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกของธนาคารโลกและ IMF เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2492 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังดำรงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารโลกของประเทศไทยและผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าการ IMF ของประเทศไทย

          2. เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 สำนักงานเลขาธิการของธนาคารโลกและ IMF (สำนักงานเลขาธิการฯ) ได้นำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มออกเสียงฯ ซึ่งเป็นตัวแทนของประเทศสมาชิกของธนาคารโลก 189 ประเทศ และสมาชิกของ IMF 190 ประเทศ พิจารณาลงมติคัดเลือกประเทศไทยหรือ รัฐกาตาร์ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี ฯ ปี 2569 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มออกเสียงฯ ได้มีมติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 เห็นชอบให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีฯ ปี 2569 และได้เสนอให้ที่ประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและ IMF (Board of Governors) พิจารณาลงมติให้ความเห็นชอบ

          3. เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 ที่ประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและ IMF ได้มีข้อมติเห็นชอบให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีฯ ปี 2569 โดยจะจัดขึ้น ณ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 16 ตุลาคม 2569 และเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 ธนาคารโลกและ IMF ได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอย่างเป็นทางการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทราบ

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 23 พฤษภาคม 2566

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

 

A5991

Click Donate Support Web  

MTL 720x100

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!