หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

5892 BAM 01


BAM จัดงาน [Generator] to The Next Generation : BAMGO Culture ผนึกกำลังคน BAM ก้าวสู่องค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน

          นายบัณฑิต อนันตมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM กล่าวในงาน “[Generator] to The Next Generation : BAMGO Culture” เพื่อแสดงความมุ่งมั่นต่อการสร้างวัฒนธรรม BAMGO ในการพัฒนาบุคลากรให้ได้รับองค์ความรู้ และทักษะอนาคต ให้ก้าวทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลง ภายใต้วิสัยทัศน์ของการเป็นองค์กรหลักในการพลิกฟื้นสินทรัพย์ เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน 

 

5892 BAM 02

 

          BAM พร้อมก้าวผ่านความเปลี่ยนแปลงที่ท้าทาย ด้วยการปรับตัวออกจาก Comfort Zone ก้าวสู่อนาคต โดยยึดหลัก 3 ประการ ได้แก่ 1.วัฒนธรรมการทำงานแบบ BAMGO Culture ที่ย่อมาจาก Beyond = ก้าวไกล Accessible = ก้าวถึง Modern = ก้าวทัน Grow Together = ก้าวด้วยกัน One-Stop = ก้าวอย่างครบวงจร ควบคู่ ไปกับปรัชญาการดำเนินธุรกิจ 5 ดี ประกอบด้วย ดีต่อพนักงาน ดีต่อลูกค้า ดีต่อผู้ถือหุ้น ดีต่อสังคม และดีต่อประเทศ 2.ทักษะอนาคต ประกอบด้วย Multi-Skill, Digital Literacy Skill, Transformation Leadership Skill 3.การทำงานร่วมกันแบบข้ามสายงาน โดยยึดเป้าหมายและลูกค้าเป็นสำคัญ ประกอบด้วย Agile Working Team, Innovative Solution-Oriented Projects เพื่อนำพา BAM ก้าวสู่การเป็นองค์กรที่มีการดำเนินอย่างยั่งยืน

 

5892 BAM 03

 

A5892

Click Donate Support Web  

kasat 720x100

MTL 720x100

TU 720 x 109

sme 720x100

ธกส 720x100

SPALAI 720x100

PF 720x100

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!