หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

5858 RBF


RBF เดินหน้าติดตั้ง Solar Rooftop ลดต้นทุนค่าไฟ-ลดก๊าซเรือนกระจก

          RBF ดำเนินโครงการติดตั้งระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) บริษัทในเครือ 3 แห่ง ช่วยลดต้นทุนการใช้ไฟฟ้าในโรงงาน ประหยัดพลังงาน และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนของบริษัท

          นายสมชาย รัตนภูมิภิญโญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ RBF เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญในเรื่องการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การประหยัดพลังงาน และมุ่งผลักดันการสร้างสังคมสู่คาร์บอนต่ำ เน้นการใช้พลังงานสะอาด เพื่อให้การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ให้เป็นไปตามพันธกิจที่วางไว้ เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลในการประหยัดพลังงานและสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ

          โดยปีนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) บนพื้นที่หลังคาอาคารของบริษัทในเครือประเทศไทย รวม 3 แห่ง ได้แก่ บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) สาขา 5 ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค-บ้านหว้า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, บริษัท ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร็นซ์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค-บ้านหว้า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และบริษัท พรีเมี่ยมฟู้ดส์ จำกัด ตั้งอยู่ในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

          โครงการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) นับเป็นหนึ่งในแนวทางส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนประเภทหมุนเวียนที่ใช้แล้วเกิดขึ้นใหม่ได้ตามธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นพลังงานสะอาดบริสุทธิ์ ปราศจากมลพิษ และเป็นพลังงานที่มีศักยภาพสูง ที่บริษัทฯ และบริษัทในเครือให้ความสำคัญกับหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ซึ่งนอกจากจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้ว ยังเป็นการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน ช่วยลดต้นทุนการผลิต ด้วยการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด เพื่อสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ พร้อมก้าวสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนของบริษัทฯ ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด และส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน

          ปัจจุบัน บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) สาขา 5 มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 0.70 เมกะวัตต์ คาดว่าจะสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้ประมาณ 13,234.96 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในอีก 25 ปีข้างหน้า, บริษัท ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร็นซ์ จำกัด มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 0.14 เมกะวัตต์ คาดว่าจะสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 3,225.96 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีเทียบเท่าในอีก 25 ปีข้างหน้า และบริษัท พรีเมี่ยมฟู้ดส์ จำกัด 5 มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 1.3 เมกะวัตต์ ได้ขึ้นนทะเบียนโครงการลดก๊าซเรือน กระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทยแบบมาตรฐาน (Standard T-VER) เมื่อเดือนมีนาคม 2023 ที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะมีปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ 805 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี 

          บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการอนุรักษ์และใช้พลังงานซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีแผนงานจะขยายโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ไปยังสำนักงานใหญ่และบริษัทในเครืออื่นๆ เพิ่มในอนาคต เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯมุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำในการผลิตวัตถุดิบ สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารในระดับสากล ภายใต้การดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาลที่รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และความเป็นกลางทางคาร์บอน เพื่อสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืนพร้อมมุ่งหวังเป็นหนึ่งในกลไกที่ช่วยส่งเสริมการผลิต การใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และการพัฒนานวัตกรรมพลังงานยั่งยืนของประเทศนายสมชาย กล่าว

 

 

A5858

Click Donate Support Web  

kasat 720x100

MTL 720x100

TU 720 x 109

sme 720x100

ธกส 720x100

SPALAI 720x100

PF 720x100

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!