หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

TBN 1


TBN ‘ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น ’หุ้นเทคฯ น้องใหม่จ่อเทรด mai เร็วๆ นี้

โลกธุรกิจที่มีการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการขับเคลื่อนดิจิทัลโซลูชัน Digital Transformation ในภาคธุรกิจต่างๆมากมายที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ดังนั้น จำเป็นต้องมีบริษัทที่ปรึกษาที่ให้บริการออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่จะทำให้ได้เปรียบในเชิงกลยุทธ์ และตอบสนองได้ตรงต่อความต้องการของลูกค้า

            ล่าสุด ‘ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น (TBN)’ ผู้นำที่ให้บริการงานพัฒนาระบบดิจิทัลแบบครบวงจร (One-Stop Service) ทั้งแบบ Low Code และ High Code ได้รับอนุมัติไฟลิ่งจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แล้ว คาดจะเข้าสู่กระบวนการเตรียมขายหุ้นไอพีโอและเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เร็วๆ นี้ สำนักข่าวคอหุ้นออนไลน์.. จึงทำการสรุปรายละเอียดสำคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและแผนการระดมทุน เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับนักลงทุน ดังนี้

 

TBN : Low-code Development Platform

            บริษัท ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TBN ก่อตั้งขึ้นในปี 2008 ดำเนินธุรกิจให้บริการออกแบบและพัฒนาระบบดิจิทัลแบบครบวงจร เป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันและพัฒนาโซลูชันตามความต้องการของลูกค้า เป็นตัวแทนจำหน่ายลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ MENDIX รายแรกและรายเดียวในประเทศไทย ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ Low-code Development Platform ที่ช่วยให้การพัฒนาแอปพลิเคชัน เว็ปไซต์ หรืองานดิจิทัลโซลูชันสามารถทำได้ง่ายและรวดเร็ว

 

IPO 25 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 25%

            TBN เตรียมเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 25 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 25% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ มีมูลค่าที่ตราไว้ (Par) 0.50 บาทต่อหุ้น จะเข้าจดทะเบียนใน mai หมวดธุรกิจเทคโนโลยี โดยมี บริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

 

ระดมทุนขยายธุรกิจสร้างความแข็งแกร่ง

            สำหรับเงินที่ได้จากการขายหุ้น IPO ครั้งนี้ จะนำไปขยายธุรกิจรวมถึงการเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน เช่น ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในโครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อรองรับ Digital Transformation ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น, ใช้ในการเพิ่มจำนวนบุคลากร-พัฒนาบุคลากร รวมถึงพัฒนาระบบและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อรองรับจำนวนโครงการและจำนวนบุคลากรที่เพิ่มมากขึ้น เป็นต้น 

 

ผลประกอบการ 3 ปีย้อนหลังโตต่อเนื่อง

            ด้านงบการเงิน 3 ปีย้อนหลัง (2562-2564) บริษัทมีรายได้ 130.38 ล้านบาท, 215.73 ล้านบาท (เติบโต 65.47%) และ 291.19 ล้านบาท (เติบโต 34.98%) ส่วนรายได้ 9 เดือนปี 65 ทำได้ 243.96 ล้านบาท (เติบโต 23.14% จากช่วงเดียวกันปีก่อน)

ขณะเดียวกัน กำไรสุทธิ 3 ปีย้อนหลัง ทำได้ 45.44 ล้านบาท, 87.61 ล้านบาท และ 84.04 ล้านบาท ตามลำดับ โดยงวด 9 เดือนปี 65 ทำได้ 26.52 ล้านบาท 

(หน่วย: ล้านบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

สำหรับงวดเก้าเดือน

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน

2562

2563

2564

2564

2565

รายได้จากการให้บริการ

130.38

215.73

291.19

198.12

243.96

ต้นทุนจากการให้บริการ

(61.87)

(97.89)

(153.35)

(101.34)

(170.53)

กำไรขั้นต้น

68.51

117.85

137.85

96.78

73.43

กำไรสุทธิสำหรับงวด

45.44

87.61

84.04

58.70

26.52

ทั้งนี้ ณ 30 ก.ย.65 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 256.33 ล้านบาท, หนี้สินรวม 190.16 ล้านบาท และส่วนผู้ถือหุ้นรวม 66.18 ล้านบาท

นอกจากนี้ สิ้นไตรมาส 3/65 อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ (ROA) อยู่ที่ 16.56% และ อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) อยู่ที่ 42.76% 

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

30 กันยายน

2562

2563

2564

2565

สินทรัพย์รวม

147.99

166.19

170.74

256.33

หนี้สินรวม

92.60

95.19

112.88

190.16

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

55.39

71.00

57.86

66.18

%ROA

41.11

55.77

49.89

16.56

%ROE

103.03

138.63

130.44

42.76

 

เปิดโผกลุ่มเจ้าของ TBN

            สำหรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น TBN ณ 30 พ.ย.65 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น

ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน

หลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน

จำนวนหุ้น

%

จำนวนหุ้น

%

นายปนายุ ศิริกระจ่าง

23,587,500

31.45

23,587,500

23.59

Rocket Holdings (HK) Limited

18,750,000

25.00

18,750,000

18.75

นางสาวนริศรา ลิ้มธนากุล

18,037,500

24.05

18,037,500

18.04

นายเทอดพงษ์ หงษ์หิรัญเรือง

8,325,000

11.10

8,325,000

8.32

นายธิปัตย์ สุนทรารชุน

5,550,000

7.40

5,550,000

5.55

นาย Weng Sam Lam

750,000

1.00

750,000

0.75

รวมจำนวนหุ้น

75,000,000

100.00

75,000,000

75.00

จำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป รวมถึงบุคคลที่มีความสัมพันธ์และผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ

25,000,000

25.00

รวมจำนวนหุ้นหลังการเสนอขายหลักทรัพย์

100,000,000

100.00

 

ส่องทีมผู้บริหารมืออาชีพ TBN

            ณ 15 พ.ย.65 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย 

รายชื่อ

ตำแหน่ง

นายสุนทร เด่นธรรม

นายแซม ตันสกุล

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

นายวีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

นายปนายุ  ศิริกระจ่างศรี

กรรมการบริษัท

นางสาวนริศรา ลิ้มธนากุล

กรรมการบริษัท

นายเทอดพงษ์ หงษ์หิรัญเรือง

กรรมการบริษัท

นายธิปัตย์ สุนทรารชุน

กรรมการบริษัท

นายสยาม สีวราภรณ์สกุล

กรรมการบริษัท

นายวิสุทธิ์ อุดมปิติทรัพย์

กรรมการบริษัท

  

ครบวงจร (Digital Solution Services)

            สำหรับ ธุรกิจของ TBN แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

1.พัฒนาระบบและงานบริการเกี่ยวเนื่อง ประกอบด้วย งานพัฒนาระบบดิจิทัล (Digital Solution Services) งานสนับสนุนและบำรุงรักษาระบบ (Technical Support and Maintenance) และงานให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ต่อยอดจากที่ได้พัฒนาและติดตั้งลงบนระบบของลูกค้า (Technical Consultancy Services)

โดยงานพัฒนาระบบและงานบริการเกี่ยวเนื่องเป็นบริการที่สร้างรายได้หลักให้แก่บริษัทฯ สำหรับระยะเวลาที่ใช้การพัฒนาระบบเพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของลูกค้านั้น ถ้าระบบไม่มีความซับซ้อนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 4-5 เดือน แต่ถ้าระบบมีความซับซ้อนสูงระยะเวลาจะอยู่ที่ประมาณ 1 ปี ตามข้อกำหนดในสัญญา

2.สนับสนุนด้านเทคโนโลยี ประกอบด้วย การให้ใช้สิทธิ์โปรแกรม MENDIX (MENDIX License) ซึ่งบริษัทฯ ได้รับแต่งตั้งจาก Siemens ให้เป็นตัวแทนจำหน่าย MENDIX อย่างเป็นทางการ (Authorized Reseller) รายแรกในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2551 โดยบบริษัทฯ เสนอ MENDIX License ให้ลูกค้าเลือกหลายแพคเกจเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม

ขณะเดียวกัน มีงานให้บริการคลาวด์ (Cloud Services) จากผู้ให้บริการคลาวด์ชั้นนำของโลก เช่น Amazon Web Services และ MENDIX Cloud รวมถึงผู้ให้บริการชั้นนำในไทย ซึ่งบริษัทฯ มีหน้าที่ออกแบบ Infrastructure ให้เหมาะสมตามจำนวน Users ที่คาดว่าจะเข้ามาใช้งาน การตั้งค่าระบบ (Configuration)

รวมไปถึงการให้บริการบริหารจัดงาน และบำรุงรักษาหลังจากที่ได้มีการ Implement ระบบให้กับลูกค้าแล้ว (Managed and Maintenance Service) เพื่อให้การทำงานของระบบ Cloud เป็นไปอย่างราบรื่น

ภายใต้ธงนำโดยมีคุณปนายุ ศิริกระจ่างศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  TBN เป็นหัวเรือใหญ่ และทีมงานผู้บริหารมืออาชีพ ทั้งยังได้รับแต่งตั้งให้เป็น Certified Mendix Trainer เป็นคนแรกของอาเซียนที่พร้อมขับเคลื่อนดิจิทัลโซลูชันให้กับภาคธุรกิจต่างๆด้วย Mendix Low-Code ถือว่า เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ mai อีกบริษัทหนึ่ง ที่มีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่อง และที่น่าสนใจ คือ TBN เป็นบริษัทที่มีความสำคัญต่อโลกธุรกิจยุคใหม่ 

จึงนับว่าเป็นบริษัทที่มีความน่าสนใจอีกบริษัทหนึ่ง ที่นักลงทุนควรพิจารณากัน สำหรับ TBN ที่เข้ามาระดมทุนเพื่อใช้ในการเสริมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน ต่อยอดจุดแข็ง ผู้ออกแบบพัฒนา และให้บริการแพลตฟอร์ม Low-Code รวมถึงใช้ในการพัฒนาบุคลากร รองรับดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น

   เพราะเมื่อมีขับเคลื่อนดิจิทัลโซลูชันจำนวนมาก Digital Transformation จะมีแนวโน้มสูงมากขึ้น ในภาคธุรกิจต่างๆมากมาย บทสรุปก็หมายถึงการเติบโตของ TBN ด้วย ครับท่านผู้ชม...           

 

Click Donate Support Web  

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!