หมวดหมู่: พาณิชย์

1 แบบBCG


สนค. เดินหน้าพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ BCG เสริมแกร่งเศรษฐกิจฐานราก

สนค.เดินหน้าจัดทำโครงการศึกษาแนวทางการยกระดับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG นำร่องคัดวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ 2 กลุ่ม'วิสาหกิจชุมชนบ้านสบายใจ จังหวัดสมุทรสงคราม'และ'วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวแหลมสัก จังหวัดกระบี่ ติวเข้มการทำธุรกิจ เชื่อมโยง BCG หวังใช้เป็นจุดขาย เพิ่มรายได้ให้ชุมชนและท้องถิ่น และดึงดูดการท่องเที่ยว ก่อนนำเป็นต้นแบบให้วิสาหกิจชุมชนอื่นๆ นำไปใช้

      นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.)กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ สนค. อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ‘โครงการศึกษาแนวทางการยกระดับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG’ ประจำปีงบประมาณ 2566

โดยได้มีการลงพื้นที่สัมภาษณ์เชิงลึก และรวบรวมข้อมูลวิสาหกิจชุมชนภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG ใน 4 ภูมิภาค ทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทำการสัมภาษณ์เชิงลึกวิสาหกิจชุมชน จำนวน 20 กลุ่ม

ทั้งภาคการผลิตสินค้าและภาคบริการ จากนั้นได้คัดเลือกวิสาหกิจชุมชนเพื่อเป็นต้นแบบ จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ 1.วิสาหกิจชุมชนบ้านสบายใจ จังหวัดสมุทรสงคราม ต้นแบบสำหรับภาคการผลิตสินค้า โดยสินค้าที่ผลิต ได้แก่ กล้วยแปรรูปต่าง ๆ เช่น กล้วยผง กล้วยอบ กล้วยเส้น และไซรัปกล้วย และ 2.วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวแหลมสัก จังหวัดกระบี่ ต้นแบบสำหรับภาคบริการ ให้บริการการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม และบริการโฮมสเตย์

ทั้งนี้ เมื่อได้คัดเลือกวิสาหกิจชุมชนเพื่อพัฒนาเป็นต้นแบบแล้ว สนค.ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนต้นแบบภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG เมื่อวันที่ 1-2 พ.ค.2566 ณ จังหวัดสมุทรสงคราม และวันที่ 8-9 พ.ค.2566 ณ จังหวัดกระบี่ เป็นการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้วิสาหกิจชุมชนต้นแบบทั้ง 2 กลุ่ม รวมทั้งเปิดโอกาสให้วิสาหกิจชุมชนที่สนใจ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมด้วย รวมกว่า 50 ราย

โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ที่ปรึกษาด้านงานบริการและการสื่อสาร นักวิจัยด้านการท่องเที่ยวและพัฒนาชุมชน มาให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติ และแบ่งปันประสบการณ์ในด้านต่างๆ เช่น และการเชื่อมโยงธุรกิจกับแนวทาง BCG การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ การสร้างเรื่องราว (Story Telling)

การค้นหาและทำความรู้จักกับลูกค้าในตลาดเป้าหมาย เทคนิคการถ่ายภาพการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ การตลาดออนไลน์ การเจรจาจับคู่ธุรกิจ การวางแผนการตลาดท่องเที่ยวชุมชน การออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยว รวมถึงการเตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เป็นต้น

นอกจากนี้ ได้เชิญนักธุรกิจชุมชนที่ประสบความสำเร็จ และดำเนินการธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้โมเดล BCG มาแบ่งปันประสบการณ์การทำธุรกิจและเส้นทางสู่ความสำเร็จ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและสร้างแรงบันดาลใจให้กับวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ และช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับวิสาหกิจชุมชน ให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการผลิตสินค้าและบริการ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนและเศรษฐกิจในระดับฐานรากต่อไป

อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้ สนค.จะติดตามผลการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ และจัดสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการในเดือนก.ค.2566 จากนั้นจะถอดบทเรียนความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ

พร้อมจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนภายใต้โมเดล BCG เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก และเผยแพร่ให้วิสาหกิจชุมชนใช้เป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจใช้ประโยชน์ด้วย

 

Click Donate Support Web  

kasat 720x100CKPower 720x100MTL 720x100TU720x100sme 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100pxPF 720x100

 

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!