หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

5775 finbiz 01


finbiz by ttb แนะ SME ใช้หลักการ LEAN ลดต้นทุน ไม่ลดคุณภาพ มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

          จากกระแสความยั่งยืน (ESG) ที่กำลังเป็นที่สนใจในช่วงนี้ และจะยังคงเป็นหลักในการพัฒนาองค์กรต่อไป แต่จะทำอย่างไรให้ไปถึงการเติบโตอย่างยั่งยืนนั้น การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นหนึ่งในคำตอบของกระบวนการผลิต กระบวนการปฏิบัติงานอันนำไปสู่ การลดต้นทุน การลดความสิ้นเปลือง รวมไปถึงการลดปริมาณขยะลงได้

          LEAN เป็นกุญแจอีกดอกที่ทำให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ เต็มศักยภาพ และนำไปสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืน finbiz by ttb ขออธิบายหลักการ LEAN เบื้องต้นว่า คืออะไร และเหตุใดจึงสำคัญกับธุรกิจเป็นอย่างมาก

          LEAN คือ การลดความสูญเปล่าซึ่งเป็นตัวการที่ทำให้ธุรกิจไม่มีประสิทธิภาพ เน้นที่การมองหาความสูญเปล่า (Waste) และ ลดละเลิกความสูญเปล่านั้น ภายใต้แนวคิด “พยายามทุกวิถีทางในการลดความสูญเปล่า ในกระบวนการทำงานลงทีละน้อยอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งไม่มีความสูญเปล่าอีกต่อไป เพราะลูกค้ายอมจ่าย เพื่อให้ได้คุณค่า (ไม่ได้จ่ายให้กับ ความสูญเปล่า)”

 

          โดยความสูญเปล่า มีทั้งหมด 7+2 ประการ ดังนี้

          1. Over Production: ผลิตมากเกินความจำเป็น

          2. Over Processing: ทำงานซ้ำซ้อนเกินไป

          3. Transportation: เคลื่อนย้ายงานเกินความจำเป็น โดยเน้นที่การเคลื่อนที่ของสิ่งของ เช่น วัตถุดิบ

          4. Inventory: เก็บสินค้าเกินความจำเป็น

          5. Motion: ผู้ปฏิบัติงานเคลื่อนไหว โดยไม่จำเป็น เน้นที่การเคลื่อนที่ของพนักงาน เช่น การวาง Workstation ที่ไม่ดีพอ ซึ่งสามารถใช้กิจกรรม 5 ส. ช่วย (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย)

          6. Waiting: มีงานรอคอย ทำให้ต้องเสียเวลาไปเปล่าๆ

          7. Defects: เกิดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานเสมอ 

          และอีก 2 ประการ ที่มักเกิดขึ้น ได้แก่

          8. การไม่ใช้ความสามารถ หรือ ศักยภาพของบุคลากรให้เต็มที่ 

          9. การทำงาน หรือ สภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย (Lack of Safety)

 

5775 finbiz 02

 

          อุปสรรคของ LEAN

          1) การใช้หลักการ LEAN กับองค์กรต้องอาศัยความใส่ใจของผู้บริหารระดับสูงในองค์กร หากไม่เอาจริงเอาจัง จะไม่สำเร็จและเป็นการสูญเปล่า

          2) เมื่อเกิดภัยพิบัติ หรือเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ การที่องค์กร LEAN มากๆ อาจทำให้การดำเนินธุรกิจไม่สามารถทำได้อย่างต่อเนื่อง

 

          จะเห็นได้ว่า หากองค์กรสามารถสร้างผลผลิตโดยปราศจากความสูญเปล่า ลดต้นทุน ลดการใช้ทรัพยากรลงได้ รวมไปถึงในแง่ของทรัพยากรมนุษย์ทั้งด้านการพัฒนาศักยภาพ และการสร้างสภาพการทำงานให้ปลอดภัยอยู่เสมอ สิ่งเหล่านี้จะส่งเสริมการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (ESG) ทั้งในมิติของสิ่งแวดล้อมและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง finbiz by ttb ได้พัฒนาหลักสูตร LEAN for Sustainable Growth by ttb เป็นหลักสูตรเพื่อให้ธุรกิจสามารถก้าวผ่านความท้าทายของโลกปัจจุบัน ปรับตัวตอบโจทย์ยุคดิจิทัล พร้อมมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน LEAN for Sustainable Growth by ttb รุ่น 18 สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ โปรแกรมการเรียนรู้ 8 วัน ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน ถึง 5 สิงหาคม 2566 เปิดรับสมัครวันนี้ ถึง 26 พฤษภาคม 2566 อบรมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

          สนใจสามารถสมัครหลักสูตร LEAN for Sustainable Growth by ttb ได้ที่ https://www.ttbbank.com/th/fin-biz-lean หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 08 1172 1166

 

 

A5775

Click Donate Support Web  

MTL 720x100

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!