หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 4


ร่างกฎสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสำหรับข้าราชการกรมศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมติหลักการร่างกฎสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสำหรับข้าราชการกรมศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

          ทั้งนี้ กค. เสนอว่า

          1. โดยที่กฎสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสำหรับข้าราชการกรมศุลกากร พ.ศ. 2564 ข้อ 5 (5) ได้กำหนดชนิดของเครื่องแบบปฏิบัติงานตรวจค้นประกอบด้วย 1) หมวกทรงอ่อนไม่มีกะบัง (หมวกเบเร่ต์) สีน้ำเงินดำ หรือหมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกะบังสำน้ำเงินดำ 2) เสื้อคอพับติดกับกางเกงสีน้ำเงินดำ 3) เข็มขัดผ้าสีน้ำเงินดำ 4) รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดำ และ 5) ถุงเท้าสีดำ และข้อ 4 แห่งระเบียบกรมศุลกากรว่าด้วยการแต่งเครื่องแบบพิเศษสำหรับข้าราชการกรมศุลกากร พ.ศ. 2564 กำหนดให้ส่วนของเครื่องแบบ อินทรธนู และเครื่องหมาย ให้มีรูปแบบและลักษณะตามท้ายระเบียบนี้

          2. เนื่องจาก กค. โดยกรมศุลกากร มีภารกิจหลักเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากรจากการนำสินค้าเข้าและการส่งสินค้าออก อำนวยความสะดวกทางการค้า โดยการให้สิทธิประโยชน์ทางศุลกากรเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุน การควบคุมทางศุลกากรเพื่อปกป้องสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากรจากการลักลอบนำเข้าสินค้าหรือลักลอบส่งออกสินค้าโดยการเลี่ยงภาษีศุลกากรเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและประชาชน ซึ่งเครื่องแบบปฏิบัติงานตรวจค้นที่ใช้อยู่ในปัจจุบันยังมีรูปแบบที่ไม่เหมาะสมกับภารกิจและขาดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานด้านการนำของเข้า และการส่งของออกทางทะเล ทางบก ทางอากาศ และทางไปรษณย์

          3. กค. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การปฏิบัติงานของข้าราชการกรมศุลกากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการตรวจค้น ปราบปราม ตรวจการณ์ ในภารกิจตามข้อ 2 ดังกล่าวเกิดความคล่องตัว และมีเครื่องแบบที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานอันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานมากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมกฎสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสำหรับข้าราชการกรมศุลกากร พ.ศ. 2564 

          4. กค. โดยกรมศุลกากรจึงได้ยกร่างกฎสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสำหรับข้าราชการกรมศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และส่งให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งในคราวประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการกำหนดเครื่องแบบพิเศษของส่วนราชการ ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 29 มีนาคม 2566 ได้พิจารณาร่างกฎสำนักนายกรัฐมนตรี ดังกล่าวแล้ว โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ กค. (กรมศุลกากร) กำหนดเครื่องแบบปฏิบัติงานตรวจค้นข้าราชการกรมศุลกากรหญิงและแก้ไขเพิ่มเติมเครื่องแบบปฏิบัติงานตรวจค้นข้าราชการกรมศุลกากรชายและปรับปรุงร่างกฎสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสำหรับข้าราชการกรมศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ

          สาระสำคัญของร่างกฎสำนักนายกรัฐมนตรี

          แก้ไขเพิ่มเติมกฎสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสำหรับข้าราชการกรมศุลกากร พ.ศ. 2564 โดยแก้ไขปรับปรุงเครื่องแบบปฏิบัติงานตรวจค้นในส่วนของเครื่องแบบ ดังนี้

          1. ปรับปรุงเสื้อเป็นเสื้อคอแบะแบบฝึกปล่อยเอวสีน้ำเงินดำ (เดิมเป็นเสื้อคอพับติดกับกางเกงสีน้ำเงินดำ)

          2. เพิ่มเติมให้มีกางเกงขายาวแบบฝึกสีน้ำเงินดำ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น

          3. ปรับปรุงเข็มขัดเป็นเข็มขัดด้ายถักสีน้ำเงินดำ (เดิม เข็มขัดผ้าสีน้ำเงินดำ)

          4. เพิ่มเติมให้ข้าราชการหญิงมีชุดเครื่องแบบปฏิบัติงานตรวจค้น (เดิมผู้หญิงไม่มีชุดเครื่องแบบปฏิบัติงานตรวจค้น)

          5. รูปแบบเครื่องหมายของเครื่องแบบปฏิบัติงานตรวจค้น

                    5.1 เพิ่มเติมเครื่องหมายตำแหน่งบนปกเสื้อคอแบะแบบฝึกปล่อยเอวสีน้ำเงินดำสำหรับเครื่องแบบตรวจค้น ด้านขวาให้ปักด้วยไหมสีเหลืองทองหรือวัตถุเทียมไหมสีเหลืองทองบนผ้าเสิร์จสีดำหรือผ้าแบบเดียวกับเสื้อ กว้าง 3.5 เซนติเมตร ยาว 4.5 เซนติเมตร (เฉพาะเครื่องหมาย กว้าง 2.5 เซนติเมตร ยาว 4 เซนติเมตร)

                    5.2 เพิ่มเติมเครื่องหมายรูปอาร์ม โดยให้ติดเครื่องหมายรูปอาร์มที่ต้นแขนเสื้อข้างขวา และห่างจากตะเข็บไหล่ 1 เซนติเมตร เครื่องหมายรูปอาร์มมีลักษณะเป็นรูปวงรีทำด้วยผ้าหรือสักหลาดสีดำ มีขอบปักด้วยไหมสีเหลืองทองหรือวัตถุเทียมไหมสีเหลืองทองขนาดส่วนกว้างที่สุด 8 เซนติเมตร ส่วนสูงที่สุด 11 เซนติเมตร ปักอักษรสีเหลืองทองคำว่า “กรมศุลกากร” อยู่ส่วนบนขนานไปตามแนวขอบโค้ง ตรงกลางเป็นรูปเครื่องหมายราชการกรมศุลกากรปักด้วยไหมสีเหลืองทองหรือวัตถุเทียมไหมสีทอง ใต้รูปเครื่องหมายราชการกรมศุลกากรปักอักษรโรมันสีเหลืองทองว่า “CUSTOMS DEPARTMENT” ขนานไปตามแนวของเครื่องหมายรูปอาร์มด้านล่าง

          6. ป้ายชื่อของเครื่องแบบปฏิบัติงานตรวจค้น ให้ใช้แผ่นเสิร์จสีดำ ขนาดกว้าง 4 เซนติเมตร ยาว 12 เซนติเมตร ปักชื่อตัว ชื่อรอง และชื่อสกุล ด้วยไหมหรือด้ายสีขาว ขอบปักด้วยไหมหรือด้ายสีเดียวกัน โดยประดับที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าบนขวา เหนือคำว่า “CUSTOMS”

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 16 พฤษภาคม 2566

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

 

A5665

Click Donate Support Web  

MTL 720x100

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!