หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 16


เสนอจังหวัดเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2568 (ค.ศ. 2025) และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2568 (ค.ศ. 2025)

          คณะรัฐมนตรีรับทราบจังหวัดเจ้าภาพสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2568 (ค.ศ. 2025) และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2568 (ค.ศ. 2025) ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) เสนอ ดังนี้ 

          1. จังหวัดเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2568 (ค.ศ. 2025) ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี และสงขลา

          2. จังหวัดเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2568 (ค.ศ. 2025) ระหว่างวันที่ 20-26 มกราคม 2569 ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา 

          สาระสำคัญของเรื่อง 

          กก. รายงานว่า

          1. การคัดเลือกจังหวัดเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2568 (ค.ศ. 2025) และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2568 (ค.ศ. 2025)

                  1.1 คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาจังหวัดเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2568 (ค.ศ. 2025) และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2568 (ค.ศ. 2025) มีหนังสือเชิญชวนจังหวัดที่มีความสนใจและประสงค์จะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11-28 ตุลาคม 2565 และมีจังหวัดที่สนใจเสนอตัวแบบจังหวัดเดียวและแบบกลุ่มจังหวัด (จัดบางชนิดกีฬาตามความพร้อมของจังหวัด) จำนวน 14 จังหวัด ดังนี้

                          1.1.1 รูปแบบการเสนอตัว แบบจังหวัดเดียว ประกอบด้วย

                                   (1) จังหวัดเชียงใหม่

                                   (2) จังหวัดนครราชสีมา

                                   (3) จังหวัดกาญจนบุรี

                          1.1.2 รูปแบบการเสนอตัว แบบจังหวัดเดียว (จัดบางชนิดกีฬาตามความพร้อมของจังหวัด) 

 กรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี และสงขลา

                          1.1.3 รูปแบบการเสนอตัว แบบกลุ่มจังหวัด (จัดบางชนิดกีฬาตามความพร้อมของจังหวัด)

                                   (1) จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษและยโสธร

                                   (2) จังหวัดตรัง กระบี่ ภูเก็ต และพังงา

                  1.2 คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาจังหวัดเจ้าภาพฯ ได้ให้จังหวัดที่มีความสนใจและประสงค์จะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมานำเสนอข้อมูลและความพร้อมด้านต่างๆ และให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการเดินทางสำรวจสนามแข่งขันและฝึกซ้อม

                  1.3 คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาจังหวัดเจ้าภาพฯ พิจารณาจังหวัดที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพภายใต้แนวคิดมุ่งส่งเสริมอนาคตที่ยั่งยืนบนพื้นฐานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน รวมทั้งชุมชนต่างๆ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดที่มุ่งเน้นให้เป็นศูนย์กลางการกีฬา การท่องเที่ยว การศึกษา นวัตกรรม และบริการในระดับมาตรฐานนานาชาติ โดยจังหวัดพร้อมที่จะสนับสนุนและสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในการเป็นเจ้าภาพที่ดี เพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน นอกจากนี้ จังหวัดยังมีความพร้อมด้านการบริหารจัดการ ซึ่งมีแผนพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่องด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวของภาคส่วนบริการที่เชื่อมโยงกันตั้งแต่การคมนาคมขนส่ง การควบคุมปริมาณนักท่องเที่ยวที่เหมาะสม ควบคู่กับการบริหารจัดการทางสาธารณสุขตามแนวทางวิถีใหม่ ทั้งนี้ จังหวัดให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเน้นการบูรณาการจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม โดยยึดประโยชน์ของประเทศและประชาชนเป็นสำคัญ เพื่อให้การจัดงานดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์และเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป ตามปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

                          1.3.1 ปัจจัยหลัก ด้านสนามแข่งขันและฝึกซ้อม

                          1.3.2 ปัจจัยสนับสนุน เช่น ด้านที่พักและอาหาร ด้านสถานพยาบาล ด้านคมนาคม ด้านสถานศึกษา ด้านการตลาดและสิทธิประโยชน์ ด้านบุคลากร อาสาสมัคร ด้านสาธารณูปโภค ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านงบประมาณ ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และด้านอื่นๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

                  1.4 คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาจังหวัดเจ้าภาพฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 มีมติ ดังนี้

                          1.4.1 เห็นชอบจังหวัดเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2568 (ค.ศ. 2025) ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี และสงขลา เป็นจังหวัดหลักในการจัดการแข่งขัน

                          1.4.2 เห็นชอบจังหวัดเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2568 (ค.ศ. 2025) ระหว่างวันที่ 20-26 มกราคม 2569 ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา

                  1.5 คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยในคราวประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 มีมติเห็นชอบจังหวัดเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ตามมติคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาจังหวัดเจ้าภาพฯ (ตามข้อ 1.4) และให้ กกท. นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป

          2. เพื่อให้เป็นไปตามกฎบัตรและระเบียบสหพันธ์กีฬาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South-East Asian Games Federation: SEAGF) และระเบียบสหพันธ์กีฬาคนพิการอาเซียน (Asean Para Sports Federation: APSF) จะมีการดำเนินการ ดังนี้

                  2.1 จังหวัดเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2568 (ค.ค. 2025) และจังหวัดเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2568 (ค.ศ. 2025) จะต้องลงนามการเป็นเมืองเจ้าภาพการจัดการแข่งขัน (Host City) ร่วมกับสหพันธ์กีฬาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAGF) และสหพันธ์กีฬาคนพิการอาเซียน (APSF) 

                  2.2 ในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ปี 2566 ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะส่งมอบธงสหพันธ์ให้กับประธานสหพันธ์กีฬาซีเกมส์และประธานสหพันธ์กีฬาคนพิการอาเซียน โดยประธานสหพันธ์กีฬาซีเกมส์จะส่งมอบธงสหพันธ์ให้กับประธานคณะกรรมการโอลิมปิก (National Olympic Committee : NOC) ของประเทศที่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งถัดไป และประธานสหพันธ์กีฬาคนพิการอาเซียนจะส่งมอบธงดังกล่าวให้กับประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกของประเทศที่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ครั้งถัดไป โดยการแข่งขันกีฬาซีเกมส์และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ปี 2566 มีกำหนดการ ดังนี้

                          2.2.1 การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 

                                   ระหว่างวันที่ 5-17 พฤษภาคม 2566 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

                          2.2.2 การแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 12 

                                   ระหว่างวันที่ 1-10 มิถุนายน 2566 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 16 พฤษภาคม 2566

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

 

A5663

Click Donate Support Web  

MTL 720x100

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!