หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV4 copy


การพิจารณารับรองวัดคาทอลิก ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยแนวทางพิจารณาในการจัดตั้งวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก พ.ศ. 2564

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการรับรองวัดคาทอลิกเป็นวัดคาทอลิกตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยแนวทางพิจารณาในการจัดตั้งวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก พ.ศ. 2564 (ระเบียบฯ) จำนวน 79 วัด ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอ ดังนี้

          สาระสำคัญของเรื่อง

          วธ. รายงานว่า

          1. ระเบียบฯ ประกาศใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เพื่อกำหนดแนวทางในการพิจารณาจัดตั้งและรับรองวัดคาทอลิกให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งระเบียบดังกล่าวกำหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำขอจัดตั้งวัดคาทอลิก (คณะกรรมการฯ) (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธาน) มีหน้าที่และอำนาจในการเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อประกอบการพิจารณาคำขอจัดตั้งวัดคาทอลิกและเสนอรัฐมนตรีพิจารณารับรองวัดคาทอลิกต่อไป โดยที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (23 สิงหาคม 2565, 8 พฤศจิกายน 2565 และ 21 กุมภาพันธ์ 2566) เห็นชอบการรับรองวัดคาทอลิกไปแล้วรวม 76 วัด

          2. ต่อมาคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 และครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 ได้พิจารณาคำขอให้รับรองวัดคาทอลิกทั้ง 79 วัดแล้วเห็นว่า วัดคาทอลิกดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อที่ 16 แห่งระเบียบดังกล่าว ประกอบด้วย (1) ได้รับความเห็นชอบให้ยื่นคำขอรับรองวัดคาทอลิกจากสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย (2) มีข้อมูลที่ตั้งวัด (3) มีข้อมูลที่ดินที่ตั้งวัดและการอนุญาตให้ใช้ที่ดิน (4) มีรายชื่อบาทหลวงซึ่งจะไปประกอบศาสนกิจประจำ ณ วัดคาทอลิก และ (5) มีข้อมูลอื่นที่จำเป็นเกี่ยวกับรับรองวัดคาทอลิก เช่น มีใบอนุญาตหรือใบรับรองการก่อสร้างอาคารหรือเอกสารรับรองความมั่นคงแข็งแรงของอาคารวัด/มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่เอื้อต่อการประกอบศาสนพิธีและการพำนัก/มีสถานที่ สิ่งปลูกสร้าง และอุปกรณ์ ซึ่งจำเป็นแก่การประกอบศาสนกิจและการพำนักครบถ้วน/วัดได้ดำเนินงานตามภารกิจของมิซซังในด้านต่างๆ เช่น ด้านอภิบาลคริสตชนและด้านเผยแผ่ธรรมเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงมีมติให้เสนอคำขอให้รับรองวัดคาทอลิกรวมจำนวน 79 วัด ต่อคณะรัฐมนตรี1 เพื่อพิจารณาให้การรับรองตามนัยระเบียบดังกล่าว

          3. รายละเอียดของวัดคาทอลิก จำนวน 79 วัด สรุปได้ ดังนี้

                    3.1 รายละเอียดของจำแนกเป็นรายจังหวัด

หน่วย : แห่ง

จังหวัด

จำนวนวัด

จังหวัด

จำนวนวัด

กรุงเทพมหานคร

4

ชลบุรี

5

สุพรรณบุรี

1

ระยอง

1

ลพบุรี

2

ปราจีนบุรี

1

เพชรบูรณ์

5

พิจิตร

1

ตาก

6

พิษณุโลก

1

ลำปาง

2

กำแพงเพชร

1

ลำพูน

1

สุโขทัย

1

เชียงใหม่

4

อุตรดิตถ์

1

อุดรธานี

7

สกลนคร

7

หนองบัวลำภู

1

นครพนม

5

หนองคาย

5

ขอนแก่น

6

บึงกาฬ

7

เลย

3

พระนครศรีอยุธยา

1

 

 

 

                    3.2 ประโยชน์ของวัดคาทอลิกที่มีต่อชุมชน/ท้องถิ่น

                              3.2.1 เป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจเพื่อความสงบและการพัฒนาจิตใจ

                              3.2.2 เป็นสถานที่พบปะพูดคุยของคนในชุมชนเมื่อมาประกอบศาสนกิจ ส่งผลให้เกิดความสามัคคีในชุมชน

                              3.2.3 ใช้สถานที่ของวัดเป็นที่ออกกำลังกาย

                              3.2.4 เป็นแหล่งศึกษาด้านวัฒนธรรมประเพณีของคาทอลิกแก่นักเรียนและประชาชนทั่วไป

                              3.2.5 เป็นแหล่งเรียนรู้พระธรรมคำสอนคริสต์ศาสนาและฝึกอบรมพัฒนาการเป็นพลเมืองที่ดีให้กับประชาชนชาวไทย

_____________________

1 วธ. แจ้งเป็นการภายในว่า ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับรองวัดคาทอลิกเป็นวัดตามกฎหมายในครั้งนี้แล้ว จะคงเหลือวัดอีกประมาณ 233 วัด ซึ่งคณะรัฐมนตรีจะต้องให้การรับรองภายใน 2 ปี ภายหลังจากที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยแนวทางพิจารณาในการจัดตั้งวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก พ.ศ. 2564 ใช้บังคับ (ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2566)

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 16 พฤษภาคม 2566

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

 

A5660

Click Donate Support Web  

kasat 720x100

MTL 720x100

TU 720 x 109

sme 720x100

ธกส 720x100

SPALAI 720x100

PF 720x100

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!