หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 7


รายงานผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 และวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

          คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 และวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้

          สาระสำคัญ

          ผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 และวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2566) 

          1. การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 มีผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือ รวมจำนวนทั้งสิ้น 894,321 ครัวเรือน รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,225,829,000 บาท คงเหลืองบประมาณ 1,032,711,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

                    1.1 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 และวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ส่งบัญชีรายชื่อครัวเรือนที่ขอรับความช่วยเหลือให้ธนาคารออมสินและได้โอนจ่ายเงินให้แก่ผู้ประสบภัย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัด 56 จังหวัด มีผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือ รวมจำนวน 579,349 ครัวเรือน จำนวนเงิน 3,649,089,000 บาท

                    1.2 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ส่งบัญชีรายชื่อครัวเรือนที่ขอรับความช่วยเหลือให้ธนาคารออมสินและได้โอนจ่ายเงินให้แก่ผู้ประสบภัย ในพื้นที่ 13 จังหวัด มีผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือ รวมจำนวน 314,972 ครัวเรือน จำนวนเงิน 1,576,740,000 บาท

          2. ปัญหาอุปสรรค

                    2.1 การตรวจสอบข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือจะต้องตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบภัยที่ขอรับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ฯ ที่กำหนด โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องรับรองผู้ประสบภัยที่ขอรับความช่วยเหลือให้อำเภอ และจังหวัดยืนยันรับรองข้อมูลให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและให้กรมการปกครองตรวจสอบสถานะของผู้ประสบภัย เพื่อให้ธนาคารออมสินจ่ายเงินให้แก่ผู้ประสบภัย ทำให้การจ่ายเงินช่วยเหลือฯ ในบางรายเกิดความล่าช้า

                    2.2 การพิจารณาตรวจสอบและรับรองผู้ประสบภัย จะต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงในพื้นที่โดยรอบคอบ อาทิ กรณีน้ำท่วมขังที่พักอาศัยประจำจะต้องมีขอบเขตการพิจารณาที่ชัดเจน เพื่อให้การช่วยเหลือฯ ครอบคลุมในทุกพื้นที่ และเป็นธรรม

                    2.3 ในบางกรณีไม่สามารถโอนเงินให้แก่ผู้ประสบภัยได้ อาทิ 

                              (1) ไม่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลสถานะบุคคลของกรมการปกครองด้วยผู้ยื่นคำร้องได้เสียชีวิตก่อนการตรวจสอบสถานะบุคคลของกรมการปกครอง

                              (2) ไม่สามารถโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) ได้ เนื่องจากผู้ยื่นคำร้องไม่ประสงค์ลงทะเบียนพร้อมเพย์กับหมายเลขประจำตัวประชาชน บัญชีพร้อมเพย์ของผู้ยื่นคำร้องมีสถานะบัญชีไม่เคลื่อนไหว หรือบัญชีพร้อมเพย์ของผู้ยื่นคำร้องถูกปิดบัญชีไปแล้ว

          การดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 และวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ส่งคืนงบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินงาน จำนวนเงิน 1,032,711,000 บาท คืนสำนักงบประมาณ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้ว 

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 16 พฤษภาคม 2566

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

 

A5656

Click Donate Support Web  

kasat 720x100

MTL 720x100

TU 720 x 109

sme 720x100

ธกส 720x100

SPALAI 720x100

PF 720x100

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!