หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV8 copy


ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปคประจำปี 2566 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการต่อร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปค ประจำปี 2566 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยหากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) ดำเนินการได้โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก รวมทั้งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองแถลงการณ์ฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ

[สหรัฐอเมริกาในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ประจำปี 2566 (การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 30) กำหนดให้มีการรับรองร่างแถลงการณ์ฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีการลงนาม ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ในการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค (Ministers Responsible for Trade Meeting: MRT) ณ เมืองดีทรอยต์ รัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา]

          สาระสำคัญ

          เรื่องนี้กระทรวงพาณิชย์นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการต่อร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปคประจำ ปี 2566 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ร่างหลักการทั่วไปที่ไม่มีผลผูกพันเรื่องบริการที่สนับสนุนการจัดเก็บขยะในทะเลของเอเปค) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2566ณ เมืองดีทรอยต์ รัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา เพื่อหารือทิศทางของการค้าระหว่างประเทศและให้แนวทางเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนการค้าการลงทุนและประเด็นที่เกี่ยวข้องภายใต้กรอบเอเปค ทั้งนี้ ในส่วนของร่างแถลงการณ์ฯ มีสาระสำคัญเพื่อมุ่งเน้นการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ปุตราจายาของเอเปค ค.ศ. 2040 และแผนปฏิบัติการเอาทีอารอที่ให้ผลักดันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิกใน 3 มิติ คือ (1) การค้าและการลงทุน (2) นวัตกรรมและการใช้ประโยชน์จากดิจิทัล และ (3) การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง สมดุล มั่นคง ยั่งยืน และครอบคลุม รวมทั้งสหรัฐอเมริกาในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคประจำปี 2566 ได้สานต่อความสำเร็จของการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในปี 2565 โดยนำเป้าหมายกรุงเทพว่าด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว เพื่อไปขับเคลื่อนต่อในวาระมาโนอา (Manoa Agenda) สำหรับความยั่งยืนและความครอบคลุมทางเศรษฐกิจต่อไป และในส่วนของร่างหลักการทั่วไปฯ มีสาระสำคัญ เช่น อำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนในการจัดเก็บขยะในทะเล และสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน และสนับสนุนการพัฒนาของตลาดสำหรับการบริการจัดเก็บขยะในทะเล โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนเรื่องบริการจัดเก็บขยะในทะเล

          ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศ (กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ) รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาแล้วไม่ขัดข้อง/เห็นควรให้ความเห็นชอบในหลักการต่อร่างเอกสารดังกล่าวและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแล้วเห็นว่า ร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีเอเปค ประจำปี 2566 และเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่ใช่สนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศและไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 16 พฤษภาคม 2566

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

 

A5653

Click Donate Support Web  

MTL 720x100

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!