หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 11


การขออนุมัติในหลักการสำหรับการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่เมียนมากรณีพายุไซโคลนโมคา

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการให้กระทรวงการต่างประเทศและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่เมียนมากรณีพายุไซโคลนโมคาอย่างเร่งด่วนตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ

          สาระสำคัญ

          เมียนมาเป็นประเทศสมาชิกอาเซียน และเป็นเพื่อนบ้านที่สำคัญของไทย ไทยกับเมียนมามีความสัมพันธ์อันดีและมีความร่วมมือทวิภาคีที่ใกล้ชิด และโดยที่คำนึงว่าทางการเมียนมาได้มีคำขอรับการสนับสนุนการดำเนินการเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุไซโคลนโมคาอย่างเป็นทางการในกรอบทวิภาคี รวมทั้งรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้ออกแถลงการณ์แสดงความพร้อมของประเทศสมาชิกที่จะให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาภัยพิบัติอย่างเร่งด่วนแก่เมียนมา กระทรวงการต่างประเทศเห็นว่าทางการไทยควรให้ความช่วยเหลือด้านนุษยธรรมแก่เมียนมาอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะการสนับสนุนสิ่งของช่วยเหลือและปัจจัยดำรงชีพขั้นพื้นฐาน โดยอาจดำเนินการควบคู่ไปกับบทบาทของศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการจัดการภัยพิบัติ (ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management: AHA Centre) ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่เมียนมาในกรณีนี้ด้วย

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 16 พฤษภาคม 2566

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

 

A5651

Click Donate Support Web  

MTL 720x100

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!