หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 1


มติคณะรัฐมนตรี แต่งตั้ง 9 พฤษภาคม 2566

การอนุมัติองค์ประกอบคณะกรรมการฝ่ายไทยในคณะกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษา ไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ประจำปี 2566-2567 

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติองค์ประกอบคณะกรรมการฝ่ายไทยในคณะกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาไทย - อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ประจำปี 2566 - 2567 รวม 7 คน โดยมีองค์ประกอบเช่นเดียวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการฝ่ายไทยในคณะกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาไทย - อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ประจำปี 2564 - 2565 ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอดังนี้

          1. นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ประธานกรรมการ

          2. อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ หรือผู้แทน กรรมการ

          3. อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ หรือผู้แทน กรรมการ

          4. ผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรรมการ

          5. ผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ กรรมการ

          6. นายกสมาคมฟุลไบรท์ไทย กรรมการ

          7. นายพรวิทย์ พัชรินทร์ตนะกุล กรรมการ

          รองอธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

          ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

 

แต่งตั้งกรรมการอื่น (ผู้แทนกองทัพอากาศ) ในคณะกรรมการกำกับสำนักงานการบินพลเรือน แห่งประเทศไทย 

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้ง พลอากาศตรี จักรวัชร จงสืบสุข เป็นกรรมการอื่น (ผู้แทนกองทัพอากาศ) ในคณะกรรมการกำกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย แทนกรรมการอื่น (ผู้แทนกองทัพอากาศ) เดิมที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากขอลาออก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป 

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 9 พฤษภาคม 2566

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

 

A5308

Click Donate Support Web  

kasat 720x100

MTL 720x100

TU 720 x 109

sme 720x100

ธกส 720x100

SPALAI 720x100

PF 720x100

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!