หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 5

ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ พ.ศ. ....

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและการเลือกข้าราชการ พลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ พ.ศ. .... ตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอและให้ดำเนินการต่อไปได้ และให้สำนักงาน ก.พ. รับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุขไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

          ทั้งนี้ ร่างกฎ ก.พ. ตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ เป็นการยกเลิกกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ พ.ศ. 2552 และแก้ไขเพิ่มเติม และปรับปรุงให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกข้าราชการพลเรือนเป็นอนุกรรมการและการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สามัญ เพื่อลดความยุ่งยากซับซ้อน ลดขั้นตอนการปฏิบัติ และบทบัญญัติให้ส่วนราชการสามารถใช้วิธีการลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้เห็นชอบแล้ว

          สาระสำคัญของร่างกฎ ก.พ.

          เป็นการปรับปรุงกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งให้นำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกระบวนการเลือกข้าราชการพลเรือนเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ ได้ ดังนี้

          1. กำหนดให้อนุกรรมการโดยตำแหน่งใน อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. จังหวัด เป็น ผู้พิจารณากำหนดจำนวนอนุกรรมการ ดังนี้ (1) ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 15 (1) มาตรา 17 (1) และมาตรา 19 (1) ไม่น้อยกว่าสองคน แต่ไม่เกินสามคน (2) ข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับเลือกตามมาตรา 15 (2) ไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินห้าคน และจำนวนข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับเลือกตามมาตรา 17 (2) และมาตรา 19 (2) ไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินหกคน

          2. กำหนดวิธีการเลือกข้าราชการพลเรือนเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. จังหวัด โดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้ (1) การลงคะแนน ณ สถานที่ที่กำหนด (2) การลงคะแนนผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (3) การลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (4) วิธีอื่นใดที่ ก.พ. กำหนดเพื่อให้เห็นวิธีการทั้งหมด ทั้งนี้ “อย่างหนึ่งอย่างใด” รวมถึงวิธีเดียวหรือหลายวิธีก็ได้โดยให้เป็นดุลพินิจของส่วนราชการ

          3. กำหนดหลักเกณฑ์การเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นอนุกรรมการ เพื่อให้การเลือกโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ โดยเพิ่มรายละเอียดบางประการ เช่น (1) การประกาศวิธีการเลือกให้ทราบ (2) เพิ่มระยะเวลาการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกจาก 1 ปี เป็น 2 ปี

          4. กำหนดวิธีการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. จังหวัด เพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สามัญ ต่างๆ และการเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวจะต้องได้รับ การยินยอมจากผู้ทรงคุณวุฒิก่อน โดยเพิ่มเติมให้ผู้ทรงคุณวุฒิต้องรับรองคุณสมบัติตามหนังสือรับรองตนที่กำหนดในแบบท้ายกฎ ก.พ. นี้

          5. ให้อนุกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปีและเมื่อครบกำหนดให้อนุกรรมการอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้แต่งตั้งอนุกรรมการใหม่ ให้อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สามัญ ดำรงตำแหน่งตามวาระติดต่อกันในคณะเดิมได้ไม่เกินสองวาระและให้ดำรงตำแหน่งในเวลาเดียวกันได้ไม่เกินจำนวนสามคณะ

          6. เพิ่มเติมเหตุการพ้นจากตำแหน่งอนุกรรมการซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนที่ได้รับคัดเลือก เมื่อ (1) ตาย (2) ลาออก (3) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ ฯลฯ (4) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ฯลฯ (5) เป็นผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการ ฯลฯ (6) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ (7) พ้นจากตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงในกระทรวงตามมาตรา 15 (2) หรือตำแหน่งประเภทบริหารหรืออำนวยการในกรมตามมาตรา 17 (2) หรือประเภทบริหารหรืออำนวยการ ซึ่งกระทรวงหรือกรมแต่งตั้งให้ไปประจำจังหวัดนั้นตามมาตรา 19 (2)

          7. เพิ่มเติมเหตุการพ้นจากตำแหน่งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สามัญต่างๆ เมื่อ (1) ตาย (2) ลาออก (3) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ ฯลฯ (4) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ฯลฯ (5) เป็นผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการ ฯลฯ (6) เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออกจากหน่วยงานของเอกชน (7) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ (8) ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.พ.

          8. กำหนดให้กรณีที่อนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญนั้นๆ พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้เลือกข้าราชการพลเรือนและสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญนั้นๆ ให้แล้วเสร็จภายใน หกสิบวัน กรณีพ้นจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดตามวาระ ให้แต่งตั้งอนุกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงภายในสามสิบ วันและให้อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน ในกรณีที่วาระของอนุกรรมการดังกล่าวเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน ประธาน อ.ก.พ. จะพิจารณาไม่แต่งตั้งอนุกรรมการแทนก็ได้

          9. กำหนดเพิ่มเติมการเลือกหรือแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญต่างๆ ที่ได้ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จอยู่ในวันก่อนวันที่ กฎ ก.พ. นี้ใช้บังคับ ให้ดำเนินการต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ ส่วนระยะเวลาการขึ้นบัญชีให้เป็นไปตาม กฎ ก.พ. นี้ สำหรับกรณีที่ได้แต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญต่างๆ แล้วเสร็จก่อนกฎ ก.พ. นี้ใช้บังคับ ให้อนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ ทั้งนี้ สำหรับรายชื่อข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับเลือกซึ่งได้ขึ้นบัญชีไว้แล้ว ให้ระยะเวลาการขึ้นบัญชีดังกล่าวเป็นไปตาม กฎ ก.พ. เดิม

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 9 พฤษภาคม 2566

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

 

A5307

Click Donate Support Web  

MTL 720x100


kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!