หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 5


ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 90 ปี กรมธนารักษ์ พ.ศ. ....

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 90 ปี กรมธนารักษ์ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ 

          สาระสำคัญ 

          1. การจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 90 ปี กรมธนารักษ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณ และเผยแพร่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้แผ่ไพศาลไปทั้งภายในและนานาประเทศ และเป็นที่ระลึกรวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมธนารักษ์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั่วไป 

          2. กระทรวงการคลังได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในโอกาสดังกล่าวตามรูปแบบที่ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้ว 

          ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะเปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกดังกล่าวให้ประชาชน ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ซึ่งเป็นวันครบ 90 ปี กรมธนารักษ์ โดยเป็นเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ราคายี่สิบบาท สองชนิด ดังนี้ 

                  (1) เหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ราคา 20 บาท โลหะและอัตราเนื้อโลหะ นิกเกิลร้อยละ 25 ทองแดงร้อยละ 75 น้ำหนัก 15 กรัม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มิลลิเมตร อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด สำหรับเนื้อโลหะ ร้อยละ 1 สำหรับน้ำหนัก 15 เซ็นติกรัม ต่อ 1 เหรียญ ลวดลาย ด้านหน้า กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงฉลองพระองค์ชุดสากล ทรงประดับเหรียญที่ระลึกในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและทวีปยุโรป ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่า “พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” ด้านหลัง กลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการของกรมธนารักษ์ ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า “90 ปี กรมธนารักษ์ 23 พฤษภาคม 2566” เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า “20 บาท” และข้อความว่า “ประเทศไทย” โดยมีลายไทยประดิษฐ์คั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง ลักษณะอื่นๆ เป็นเหรียญกษาปณ์ขัดเงา วงขอบนอกมีเฟืองจักร 

                  (2) เหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ราคา 20 บาท โลหะและอัตราเนื้อโลหะ นิกเกิลร้อยละ 25 ทองแดงร้อยละ 75 น้ำหนัก 15 กรัม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มิลลิเมตร อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด สำหรับเนื้อโลหะ ร้อยละ 1 สำหรับน้ำหนัก 15 เซ็นติกรัม ต่อ 1 เหรียญ ลวดลาย ด้านหน้าและด้านหลัง มีลวดลายเช่นเดียวกับลวดลาย ของเหรียญกษาปณ์ ชนิดราคา 20 บาท ตาม (1) ลักษณะอื่นๆ เป็นเหรียญกษาปณ์ ไม่ขัดเงา วงขอบนอกมีเฟืองจักร 

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 9 พฤษภาคม 2566

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

 

A5306

Click Donate Support Web  

kasat 720x100

MTL 720x100

TU 720 x 109

sme 720x100

ธกส 720x100

SPALAI 720x100

PF 720x100

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!