หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 11


การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่จะมีการรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 42

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างเอกสารจำนวน 8 ฉบับ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังนี้

          1. ร่างแถลงการณ์ผู้นำอาเซียนต่อวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนภายหลังปี ค.ศ. 2025 (Draft ASEAN Leaders’ Statement Towards ASEAN Community’s Post-2025 Vision) (ร่างแถลงการณ์ผู้นำอาเซียนต่อวิสัยทัศน์ฯ)

          2. ร่างแถลงการณ์ผู้นำอาเซียนว่าด้วยการเสริมสร้างขีดความสามารถและประสิทธิภาพเชิงสถาบันของอาเซียน (Draft ASEAN Leaders’ Statement on the Strengthening of ASEAN Capacity and Institutional Effectiveness) (ร่างแถลงการณ์ผู้นำอาเซียนว่าด้วยการเสริมสร้างขีดความสามารถฯ)

          3. ร่างปฏิญญาผู้นำอาเซียนว่าด้วยการค้ามนุษย์อันเกิดจากการใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิด (Draft ASEAN Leaders’ Declaration on Combating Trafficking in Persons Caused by Abuse of Technology) (ร่างปฏิญญาผู้นำอาเซียนว่าด้วยการค้ามนุษย์ฯ)

          4. ร่างแผนการดำเนินงานสำหรับการเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนของติมอร์ - เลสเต (Draft Roadmap for Timor-Leste’s Membership in ASEAN) (ร่างแผนการดำเนินการฯ)

          5. ร่างแถลงการณ์ร่วมผู้นำอาเซียนว่าด้วยการจัดตั้งเครือข่ายหมู่บ้านอาเซียน (Draft ASEAN Leaders’ Joint Statement on the Establishment of an ASEAN Villages Network) (ร่างแถลงการณ์ร่วมฯ)

          6. ร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติและครอบครัวในสถานการณ์ฉุกเฉิน (Draft ASEAN Declaration on the Protection of Migrant Workers and Family Members in Crisis Situation) (ร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติฯ)

          7. ร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการบรรจุงานและการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติในภาคประมง (Draft ASEAN Declaration on the Placement and Protection of Migrant Fishers) (ร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการบรรจุงานฯ)

          8. ร่างปฏิญญาผู้นำอาเซียนว่าด้วยข้อริเริ่มสุขภาพหนึ่งเดียว (Draft ASEAN Leaders’ Declaration on One Health Initiative) (ร่างปฏิญญาผู้นำอาเซียนฯ)

          ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขร่างเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้ กต. หรือส่วนราชการเจ้าของเรื่องดำเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก รวมทั้งให้นายกรัฐมนตรีหรือ ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองร่างเอกสาร จำนวน 8 ฉบับ ดังกล่าว

          สาระสำคัญของเรื่อง

          สาธารณรัฐอินโดนีเซียในฐานะประธานอาเซียน ปี 2566 มีกำหนดจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 42 ระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2566 ณ เมืองลาบวน บาโจ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยการประชุมดังกล่าวผู้นำอาเซียนจะร่วมกันรับรอง (adopt) ร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 42 จำนวน 8 ฉบับ ซึ่งเป็นเอกสารที่ กต. ได้ประสานและรวบรวมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีก 3 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงแรงงาน (รง.) และกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) โดยการรับรองร่างเอกสารดังกล่าวเป็นการดำเนินการเพื่อแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนในการส่งเสริมความร่วมมือและต่อยอดการดำเนินงานในด้านต่างๆ และเป็นสิ่งที่ไทยดำเนินการอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว โดยไม่ก่อให้เกิดพันธกรณีทางกฎหมายเพิ่มเติมต่อประเทศไทยแต่อย่างใด

 

เอกสาร

 

สรุปสาระสำคัญ

1. ร่างแถลงการณ์ผู้นำอาเซียนต่อวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนภายหลังปี .. 2025

 

เป็นเอกสารที่ย้ำความสำคัญของการจัดทำวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนภายหลังปี .. 2025 ที่มีความครอบคลุม เข้มแข็ง สร้างแรงบันดาลใจ เพื่อรับมือกับความท้าทายของภูมิภาคทั้งในปัจจุบันและอนาคต

2. ร่างแถลงการณ์ผู้นำอาเซียนว่าด้วยการเสริมสร้างขีดความสามารถและประสิทธิภาพเชิงสถาบันของอาเซียน

 

เน้นย้ำความพยายามของอาเซียนในการส่งเสริมความสามารถและประสิทธิภาพเชิงสถาบันของอาเซียนให้เข้มแข็ง เพื่อรับมือกับความท้าทายและรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาค

3. ร่างปฏิญญาผู้นำอาเซียนว่าด้วยการค้ามนุษย์อันเกิดจากการใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิด

 

ยืนยันความมุ่งมั่นของอาเซียนในการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ อันเกิดจากการใช้เทคโนโลยีโดยผิดวัตถุประสงค์ โดยการพัฒนามาตรฐานระดับภูมิภาคในการปกป้องเหยื่อจากการค้ามนุษย์เพื่อมิให้เป็นเหยื่อซ้ำซ้อน

4. ร่างแผนการดำเนินงานสำหรับการเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนของติมอร์ - เลสเต

 

กำหนดเกณฑ์การพิจารณารับติมอร์-เลสเต เข้าเป็นสมาชิกอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ ประกอบด้วยประเด็นและข้อพิจารณาหลักที่ติมอร์ฯ ต้องดำเนินการ แนวทางการเตรียมการของฝ่ายติมอร์ฯ และกระบวนการรับติมอร์ฯ เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน

5. ร่างแถลงการณ์ร่วมผู้นำอาเซียนว่าด้วยการจัดตั้งเครือข่ายหมู่บ้านอาเซียน

 

จะมีการจัดตั้งเครือข่ายหมู่บ้านอาเซียนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เช่น การจัดให้มีเวทีสำหรับชุมชนและการมีส่วนร่วมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน การส่งเสริมความร่วมมือและการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหมู่บ้าน เป็นต้น

6. ร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติและครอบครัวในสถานการณ์ฉุกเฉิน

 

เป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในการดูแลและคุ้มครองแรงงานข้ามชาติและครอบครัวที่ประสบสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ อาทิ ในช่วงเกิดภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติ สถานการณ์แพร่ระบาดของโรค โดยไม่คำนึงถึงสถานะทางกฎหมาย

7. ร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการบรรจุงานและการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติในภาคประมง

 

เป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในการดูแลและคุ้มครองแรงงานข้ามชาติในเรือประมงให้มีสภาพการทำงานและสภาพความเป็นอยู่ที่เหมาะสมมีความปลอดภัยในการทำงาน ได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรม

8. ร่างปฏิญญาผู้นำอาเซียนว่าด้วยข้อริเริ่มสุขภาพหนึ่งเดียว

 

เพื่อประกาศความมุ่งมั่นในข้อริเริ่มสุขภาพหนึ่งเดียวของผู้นำอาเซียน เช่น จัดตั้งเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียวอาเซียน ส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกอาเซียนบูรณาการงานด้านสุขภาพหนึ่งเดียวซึ่งรวมถึงการนำแนวทางและแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติในกรอบความร่วมมือรายสาขาที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 9 พฤษภาคม 2566

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

 

A5297

Click Donate Support Web  

MTL 720x100

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!