หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 1


มติคณะรัฐมนตรี แต่งตั้ง 2 พฤษภาคม 2566

การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน แทนตำแหน่งที่ว่าง 

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอแต่งตั้ง นายจักรชัย บุญยะวัตร เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน แทนตำแหน่งที่ว่าง 

 

การแต่งตั้งผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงานเสนอแต่งตั้ง นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป และได้รับผลตอบแทนตามที่กระทรวงการคลังได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 2 พฤษภาคม 2566

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

 

A5072

Click Donate Support Web  

kasat 720x100

MTL 720x100

TU 720 x 109

sme 720x100

ธกส 720x100

SPALAI 720x100

PF 720x100

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!