หมวดหมู่: กรมบัญชีกลาง

1บัตรสวัสดิการ


กรมบัญชีกลาง อัปเดตสวัสดิการแห่งรัฐ เดือน เม.ย. 66 จ่ายอะไรบ้าง

      นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ผู้ที่ได้รับสิทธิจะใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 โดยจะได้รับวงเงิน ดังนี้

 

ทุกวันที่ 1 ของเดือน (เป็นวงเงินสิทธิไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)

 - วงเงินซื้อสินค้า 300 บาทต่อเดือน 

 - วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาทต่อ 3 เดือน 

 - วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อเดือน 

             ประกอบด้วย บขส. รถไฟ ขสมก. รถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL) 

 

ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 (มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า/ค่าน้ำประปา)

 - ค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 

 - ค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (กรณีใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท)

       ผู้มีสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ที่ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิตามมาตรการฯลงทะเบียนกับผู้ให้บริการไฟฟ้าได้ 1 แห่ง และผู้ให้บริการน้ำประปาได้ 1 แห่ง (การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ การประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค) ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป ซึ่งสามารถใช้สิทธิได้ (ใบแจ้งหนี้) ในเดือนถัดจากเดือนที่ลงทะเบียนกับหน่วยงานดังกล่าว โดยผู้มีสิทธิที่มีค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา ตามเงื่อนไขของการให้สิทธิสวัสดิการ ไม่ต้องชำระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา โดยกระทรวงการคลังจะดำเนินการจ่ายเงินคืนให้แก่หน่วยงานที่ให้บริการโดยตรง

 

ทุกวันที่ 20 ของเดือน (เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน) 

ผู้มีสิทธิเป็นผู้พิการ ซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาทต่อเดือน จะต้องทำการยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรก่อน จึงจะได้รับสิทธิ โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

** สำหรับผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ได้รับสิทธิในการชดเชยค่าไฟฟ้าและ/หรือค่าน้ำประปา กรมบัญชีกลางจะทำการโอนเงิน e-Money เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ครั้งสุดท้ายในวันที่ 18 เมษายน 2566

    สำหรับ เดือนมีนาคม 2566 กรมบัญชีกลางขอรายงานผลการจ่ายเงินให้แก่หน่วยงาน/ร้านค้าที่รับชำระเงินด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และการโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ตั้งแต่วันที่ 1- 31 มีนาคม 2566 ดังนี้

 

1. สวัสดิการที่ให้เป็นวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวนเงิน (ล้านบาท) 

1.1 วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค                 3,460.19 

1.2 วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม                    17.81 

1.3 วงเงินค่าโดยสารรถเมล์และรถไฟฟ้า                    23.81 

1.4 วงเงินค่าโดยสารรถบริษัทขนส่ง จำกัด                       8.08 

1.5 วงเงินค่าโดยสารรถไฟ 18.92 

รวมจำนวนเงิน (1) 3,528.82 

 

2. สวัสดิการที่ให้ผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (e-Money) จำนวนเงิน (ล้านบาท)

2.1 มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า                    229.32 

2.2 มาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา                     17.29 

2.3 มาตรการเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563  216.02 

รวมจำนวนเงิน (2)  462.63 

รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น (1) + (2)                3,991.44

    ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 0 2109 2345 หรือ Call Center กรมบัญชีกลาง 0 2270 6400 ในวัน เวลาราชการ โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าว

 

Click Donate Support Web  

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!