หมวดหมู่: คลัง

4124 GFA


สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ มีมติเอกฉันท์แต่งตั้ง นายวิทัย รัตนากร ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ คนใหม่

          นางไลวรรณ ปองเสงี่ยม เลขาธิการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2566 และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ได้มีมติเอกฉันท์แต่งตั้ง ธนาคารออมสิน โดย นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ เป็นระยะเวลา 2 ปี แทนนายฉัตรชัย ศิริไล ประธานกรรมการสมาคมฯ คนปัจจุบันที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 20 เมษายน 2566 พร้อมกันนี้ ยังมีมติเลือกผู้แทน ธ.ก.ส. ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการสมาคมฯ ลำดับที่ 1 และผู้แทนธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เป็นรองประธานกรรมการสมาคมฯ ลำดับที่ 2 เพื่อร่วมกันสานต่อภารกิจของสถาบันการเงินของรัฐในการส่งเสริม ช่วยเหลือ และเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการเงินของสถาบันการเงินของรัฐ และเป็นกลไกหลักในการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะแนวทางในการป้องกันภัยไซเบอร์ ตามพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566 ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2566 นอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้รับทราบผลการดำเนินงานของสมาคมสถาบันการเงินของรัฐในปี 2565 อาทิ การจัดทำมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ Covid – 19 การยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับลูกค้าประชาชนเพื่อการพัฒนาประเทศในการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน การพัฒนาและสนับสนุนการใช้มาตรฐานข้อมูลดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการให้บริการทางการเงิน ซึ่งจะส่งผลให้สถาบันการเงินสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

          นอกจากนี้ คณะกรรมการสมาคมฯ ยังได้ร่วมแสดงความยินดีแก่ นายฉัตรชัย ศิริไล เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ ธ.ก.ส. ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 ณ ห้องวิมานเมฆ อาคาร 2 ชั้น 3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ 

 

 

A4124

Click Donate Support Web  

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!