หมวดหมู่: กลต.

SEC


ก.ล.ต. เปิดรับความเห็นปรับเกณฑ์การจัดตั้งหรือย้ายสาขาของผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อลดภาระของผู้ประกอบธุรกิจและคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

          สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการและร่างกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาตจัดตั้ง ย้ายสำนักงานหรือสาขา ของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ผู้ประกอบธุรกิจ) เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและลดกระบวนการในการขออนุญาตของผู้ประกอบธุรกิจโดยมีการคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ ซึ่งเป็นไปตามโครงการ Regulatory Guillotine

          ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ในการประชุมครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 มีมติเห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดตั้ง ย้ายสำนักงานหรือสาขา ของผู้ประกอบธุรกิจ ตามโครงการ Regulatory Guillotine* เพื่อเพิ่มความคล่องตัว ลดกระบวนการ และภาระในการดำเนินการให้ภาคธุรกิจในการเปิดสาขา
          โดยมีสาระสำคัญที่เสนอปรับปรุง ดังนี้ 1) ใช้หลักการ auto approved ในการพิจารณาอนุญาตจัดตั้งสำนักงานสาขาในต่างประเทศเช่นเดียวกับสาขาในประเทศ 2) ยกเลิกการกำหนดขอบเขตการดำเนินการของสำนักงานผู้แทนของผู้ประกอบธุรกิจไทยในต่างประเทศ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลของประเทศนั้นๆ กำหนด 3) เพิ่มความยืดหยุ่นในเรื่องผู้จัดการสาขา 4) คุ้มครองผู้ลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยอยู่บนหลักการว่าผู้ประกอบธุรกิจต้องมีความพร้อม สาขาตั้งอยู่ในสถานที่ที่ผู้ลงทุนเข้าถึงได้อย่างเหมาะสม และมีการดูแลลูกค้าโดยแจ้งลูกค้ารับทราบล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนการปิดหรือย้ายสาขา 

          ในการนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. ลิงก์ https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=890 ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. จนถึงวันที่ 23 เมษายน 2566

__________________

หมายเหตุ: * โครงการ Regulatory Guillotine มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อทบทวนกฎเกณฑ์ให้มีเท่าที่จำเป็นและสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งลดขั้นตอน กระบวนการและเอกสารที่ต้องยื่นต่อ ก.ล.ต. ซึ่งจะช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ ลดต้นทุนการดำเนินการของภาคเอกชน รวมถึงลดภาระของภาคเอกชนและประชาชน

 

 

A31081

Click Donate Support Web  

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!