หมวดหมู่: ศิลปวัฒนธรรม

1 ชนช้างกราฟิก8


กระทรวงวัฒนธรรมมอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขันรายการชนช้างกราฟิก ปีที่ 8 ออกแบบกราฟิกเพื่อชุมชน

​วันที่ 25 มีนาคม 2566 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นประธานมอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขันรายการชนช้างกราฟิก ปีที่ 8 (The Real Graphic Design) โดยมีนายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร ผู้แทนส่วนราชการ ศิลปิน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม ณ อุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

โครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 หรือรายการชนช้างกราฟิก จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ The Real Graphic Design ตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย สร้างการรับรู้แก่ภาคประชาสังคม ผ่านรูปแบบรายการการแข่งขันทักษะด้านการออกแบบกราฟิกเพื่อชุมชน

ซึ่งมีทั้งการอบรมเชิงปฏิบัติการ การลงพื้นชุมชนเพื่อเก็บข้อมูลเพื่อนำมาการแข่งขันด้านการออกแบบทางด้านกราฟิกดีไซน์ (เรขศิลป์) ซึ่งมั่นใจว่าผลงานการออกแบบจะก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จากการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนให้มีอัตลักษณ์อันโดดเด่นเป็นการเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้แก่ชุมชน ควบคู่ไปกับการพัฒนานักออกแบบรุ่นใหม่ ให้มีศักยภาพและความพร้อมในการเป็นนักออกแบบอาชีพในอนาคต

นายอิทธิพล กล่าวว่า สำหรับปีนี้มีทีมนักออกแบบรุ่นใหม่ส่งผลงานการออกแบบกราฟิกดีไซน์เข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 21 ทีมจาก 13 สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ โดยได้รับเกียรติจากศิลปินดีเด่นรางวัลศิลปาธร และผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงกราฟิกดีไซน์ ได้แก่ นายไพโรจน์ ธีระประภา หรือ (โรจสยามรวย) ศิลปินศิลปาธร 2557 สาขาเรขศิลป์ กราฟิกดีไซเนอร์ผู้สร้างอัตลักษณ์ไทยให้ร่วมสมัย

พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ อาวิน อินทรังษี รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะมัณฑศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ หัวหน้าสาขาจินตวิศวกรรมสื่อ และการเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ อาจารย์สาขาวิชาครีเอทีฟกราฟิก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และอาจารย์วีรภัทร สุธีรางกูร หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบกราฟิก คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงาน

ทั้งนี้ ในรอบตัดสิน มีทีมที่ผ่านการคัดเลือก 5 ทีม ได้แก่ ทีม 6994 มหาวิทยาลัยศิลปากร ทีม Soft Power Ranger สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทีมกาสะลอง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทีมมาเอาม่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และทีมก้านกล้วย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้นำเสนอผลงานการออกแบบโลโก้ และบรรจุภัณฑ์ สำหรับสินค้าและบริการ พร้อมด้วยสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ให้แก่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงกราฟิกดีไซน์

ตลอดจนผู้แทนจาก 5 ชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ได้แก่ ชุมชนบ้านโป่งศรีนคร อ.ป่าแดด ชุมชนวัดพระธาตุผาเงา อ.เชียงแสน ชุมชนบ้านป่าคา อ.เชียงแสน  ชุมชนวัดหัวฝาย อ.พาน และ ชุมชนป่าสักหลวง อ.แม่จัน ได้พิจารณา ณ อุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

โดยสศร.จะนำผลงานของผู้ได้รับรางวัลเผยแพร่ผ่านรายการชนช้างกราฟิก ปีที่ 8 ทางสื่อสังคมออนไลน์ ของ สศร.เริ่มเผยแพร่ตอนแรก ในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2566

 

#จีน #ไทย #วัฒนธรรม #กระทรวงวัฒนธรรม #ศิลปะ #กราฟฟิก #ชุมชน #cctv #cgtn #cmg

 

Click Donate Support Web  

kasat 720x100QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!