หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

FITCH12 7


ฟิทช์ ให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวเป็นครั้งแรกแก่บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด ที่ 'AA(tha)' แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

ฟิทช์ เรทติ้งส์ - กรุงเทพฯ - 24 มีนาคม 2566: ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-Term Rating) ที่ 'AA(tha)' และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้น (National Short-Term Rating) ที่ 'F1+(tha)' เป็นครั้งแรกแก่บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด (หรือ CardX) โดยมีแนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

 

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต

มีโอกาสสูงที่จะได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น: อันดับเครดิตภายในประเทศของ CardX สะท้อนถึงการที่ฟิทช์เชื่อว่ามีความเป็นไปได้สูงที่บริษัทแม่ ซึ่งคือ บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCBX; AA+(tha)/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ) จะให้การสนับสนุนเป็นพิเศษที่นอกเหนือจากการสนับสนุนในการดำเนินงานตามปรกติ (extraordinary support) แก่บริษัทลูก

ในกรณีที่มีความจำเป็น ฟิทช์ จัดอันดับเครดิตของ CardX โดยใช้เกณฑ์การสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมีปัจจัยหลักในการพิจารณาจากความแข็งแกร่งของโครงสร้างเครดิตของตัว SCBX เอง และแนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพของ CardX นั้นสอดคล้องกับแนวโน้มอันดับเครดิตของ SCBX

เป็นบริษัทลูกที่มีความสำคัญในเชิงกลยุทธ์ : ฟิทช์ เชื่อว่า CardX เป็นบริษัทลูกที่มีความสำคัญในเชิงกลยุทธ์ต่อ SCBX โดยพิจารณาจากการผสานการดำเนินงานและผลประโยชน์จากการดำเนินงานร่วมกัน (integrated and synergistic) ระหว่างบริษัทและกลุ่ม

การควบคุมการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดจากบริษัทแม่ และการสนับสนุนทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญจากบริษัทแม่ นอกจากนี้อันดับเครดิตภายในประเทศยังสะท้อนถึงโครงสร้างเครดิตของบริษัทเทียบกับบริษัทและสถาบันการเงินอื่นที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศ

บทบาทที่สำคัญในกลุ่ม: ฟิทช์เชื่อว่า CardX มีบทบาทสำคัญจากการเป็นบริษัทของกลุ่มที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค ฟิทช์คาดว่าบริษัทจะยังคงรักษาประโยชน์จากการดำเนินงานร่วมกันกับ SCBX และ ธนาคารของกลุ่ม หรือธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB; AA+(tha)/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสีถยรภาพ) CardX ก่อตั้งขึ้นในปี 2564

โดยเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่ม และบริษัทจะเป็นผู้บริหารสินเชื่อบัตรเครดิตของ SCB รวมทั้งจะเป็นผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคลต่างๆ แก่ลูกค้ารายย่อยของธนาคาร ทั้งนี้ CardX ได้ทำการเข้าซื้อพอร์ทสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลรวมเป็นจำนวน 1.02 แสนล้านบาทจาก SCB เสร็จสิ้นแล้วเมื่อเดือนธันวาคม 2565

 

ขนาดธุรกิจค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับกลุ่ม :  CardX เป็นบริษัทลูกที่ไม่ใช่ธนาคารที่มีขนาดสินทรัพย์ใหญ่ที่สุดของกลุ่ม และฟิทช์คาดว่าธุรกิจสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคจะยังคงเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีความสำคัญต่อการเติบโตของกลุ่ม

แต่อย่างไรก็ตาม CardX ยังมีขนาดค่อนข้างเล็กและยังมีส่วนร่วมไม่มากนักในการช่วยสนับสนุน (contribution) ผลประกอบการและฐานะทางการเงินของกลุ่ม โดยขนาดสินทรัพย์ของบริษัทคิดเป็นน้อยกว่า 4% ของสินทรัพย์รวมของกลุ่ม ณ สิ้นปี 2565

การควบคุมและการผสานการดำเนิงานอย่างใกล้ชิด : CardX เป็นบริษัทลูกที่มี SCBX เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดและบริษัทแม่เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท นอกจากนี้ CardX ยังได้รับการสนับสนุนด้านการระดมทุน (funding) ในสัดส่วนที่สูงมากจากกลุ่ม SCBX

และฟิทช์ คาดว่า การสนับสนุนดังกล่าวจะยังคงมีต่อเนื่อง แม้ CardX มีความพยายามที่จะระดมทุนจากแหล่งเงินทุนภายนอกให้มากขึ้นในช่วงอีก 2-3 ปีข้างหน้า CardX มีกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ การระดมเงินทุนและสภาพคล่อง รวมทั้งนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องและถูกกำกับโดย SCBX นอกจากนี้การเป็นบริษัทลูกของ SCBX CardX ยังอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบหรือส่งผลให้เกิดการปรับลดอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน):

การปรับตัวด้อยลงของโครงสร้างเครดิตเฉพาะของ SCBX (intrinsic credit profile) ซึ่งบ่งชี้ได้จากอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของบริษัทแม่ อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่ออันดับเครดิตของ CardX ด้วย และจะพิจารณาเปรียบเทียบโครงสร้างเครดิตของ CardX กับบริษัทอื่นที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศโดยฟิทช์

การปรับตัวลดลงของโอกาสที่ SCBX จะให้การสนับสนุนแก่ CardX อาจส่งผลกระทบให้อันดับเครดิตของบริษัทลูกถูกปรับลดอันดับได้ โดยเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเกิดได้จากการลดสัดส่วนการถือหุ้นของ SCBX ลงไปต่ำกว่า 50%

พร้อมทั้งการลดลงของระดับการควบคุมการบริหารจัดการและการผสานการดำเนินงานร่วมกันกับบริษัทในกลุ่ม หรือหากกลุ่มบริษัทแม่เริ่มมีการลดระดับความเชื่อมโยงทางธุรกิจและระดับความร่วมมือในการดำเนินงานระหว่างบริษัทในกลุ่ม ซึ่งรวมถึงความช่วยเหลือจากกลุ่มในด้านการระดมเงินทุนที่มีให้แก่ CardX

นอกจากนี้ ความตั้งใจในการให้การสนับสนุนแก่บริษัทลูกอาจจะถูกทดสอบได้ หาก CardX เริ่มมีการขยายการดำเนินงานไปในธุรกิจใหม่ที่อาจไม่ได้เป็นประโยชน์ในการต่อยอด (synergistic) มากนักสำหรับธุรกิจอื่นของกลุ่ม เหตุการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดแรงกดดันต่ออันดับเครดิตของบริษัทและอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่ออันดับเครดิตของ CardX แต่อย่างไรก็ตามฟิทช์ไม่ได้คาดการณ์ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของโอกาส (propensity) ที่บริษัทแม่จะให้การสนับสนุนแก่บริษัทลูกในระยะสั้น

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงบวกหรือส่งผลให้เกิดการปรับเพิ่มอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน):

การปรับเพิ่มอันดับเครดิตในประเทศระยะยาวของ SCBX อาจบ่งชี้ว่าบริษัทแม่มีความสามารถในการให้การสนับสนุนช่วยเหลือ แก่บริษัทลูกเพิ่มขึ้น และจะส่งผลกระทบทางบวกต่ออันดับเครดิตของ CardX ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามฟิทช์จะพิจารณาเปรียบเทียบโครงสร้างเครดิตกับบริษัทอื่นที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศด้วย

การปรับตัวเพิ่มขึ้นของโอกาสที่ SCBX จะให้การสนับสนุนแก่ CardX ก็น่าจะส่งผลให้เกิดการปรับเพิ่มอันดับเครดิตของ CardX ด้วยเช่นกัน ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้หาก CardX เริ่มมีบทบาทที่สำคัญมากขึ้นในการสนับสนุนกลยุทธ์และเครือข่ายธุรกิจ (franchise) ของ SCBX

อย่างไรก็ตาม ฟิทช์ ไม่คาดว่า จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นสาระสำคัญในระยะสั้น เนื่องจากการปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและต่อเนื่องของความสามารถของ CardX ในการสนับสนุนเครือข่ายธุรกิจของกลุ่มนั้นต้องใช้เวลาค่อนข้างนานและใช้ความพยายามสูง

อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นอยู่ในระดับสูงสุดแล้ว จึงไม่มีโอกาสได้รับการปรับเพิ่มอันดับเครดิต

 

วันที่มีการประชุมพิจารณาอันดับเครดิต

16 มีนาคม 2566

 

อันดับเครดิตที่มีความเชื่อมโยงกับอันดับเครดิตอื่น

อันดับเครดิตของ CardX เชื่อมโยงกับโครงสร้างอันดับความเครดิตสกุลเงินในประเทศของ SCBX ซึ่งบ่งชี้ได้จากอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ SCBX

 

รายละเอียดของอันดับเครดิตทั้งหมดมีดังนี้ :

- อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ AA(tha) แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

- อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นที่ F1+(tha)

 

ติดต่อ

Primary Analyst

พชร  ศรายุทธ

Director                                                                                

+662 108 0152

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อาคารปาร์คเวนเชอร์ ชั้น 17

57 ถนนวิทยุ ลุมพินี

ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

 

Secondary Analyst

กุลรัตน์ ลีลานิรมล

+662 108 0154

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Committee Chairperson

Elain Koh

Senior Director

+65 6796 7239

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ข้อมูลเพิ่มเติมหาได้จาก www.fitchratings.com

 

Click Donate Support Web  

kasat 720x100QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!