หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

TRIS7 4


ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกัน’บ.ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน’ ที่ ‘AAA’แนวโน้ม ‘Stable’

ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันของ บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (ปตท.สผ. ศง.) ที่ระดับ’AAA’ ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต ‘Stable’ หรือ’คงที่’ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการค้ำประกันเต็มจำนวนโดย บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) ซึ่งเป็นบริษัทแม่

ปตท.สผ. ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ระดับ ‘AAA’ แนวโน้ม ‘Stable’หรือ ‘คงที่’ ดังนั้น อันดับเครดิตของหุ้นกู้มีการค้ำประกันของ ปตท.สผ. ศง. จึงสะท้อนถึงคุณภาพเครดิตของ ปตท.สผ. ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกัน

 

ประเด็นสำคัญที่กำหนดอันดับเครดิต

เป็นการค้ำประกันโดยปราศจากเงื่อนไขและไม่สามารถเพิกถอนได้

อันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันของ ปตท.สผ. ศง. อยู่ในระดับเท่ากับอันดับเครดิตของ ปตท.สผ. ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาค้ำประกัน ปตท.สผ. รับผิดชอบเป็นผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ดังกล่าวโดยปราศจากเงื่อนไขและไม่สามารถเพิกถอนได้ โดยการค้ำประกันจะครอบคลุมจำนวนเงินทั้งหมดที่ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระภายใต้เงื่อนไขของหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงเงินต้น ดอกเบี้ยค้างชำระ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

ทั้งนี้ หุ้นกู้ชุดปัจจุบันมีสัดส่วนการค้ำประกันที่ 112.5% ของมูลค่าหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี และ 150% ของมูลค่าหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ที่มีอายุเกินกว่า 5 ปี

หุ้นกู้มีการค้ำประกันดังกล่าวได้รับการจัดชั้นให้อยู่ในระดับเทียบเท่าหนี้ที่ไม่มีประกันและไม่ด้อยสิทธิอื่น ๆ ทั้งที่เป็นหนี้ในปัจจุบันและหนี้ในอนาคตของ ปตท.สผ. โดยสัญญาค้ำประกันอยู่ภายใต้กฎหมายของราชอาณาจักรไทย

 

ผู้ค้ำประกันมีเครดิตที่แข็งแกร่ง

อันดับเครดิตของ ปตท.สผ. สะท้อนถึงสถานะผู้นำในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทยของบริษัท ตลอดจนการมีความเสี่ยงด้านการตลาดที่ต่ำเนื่องจากบริษัทมีสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติระยะยาวกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) การมีต้นทุนในการผลิตที่ต่ำ รวมถึงนโยบายทางการเงินที่ระมัดระวังและสถานะทางการเงินที่มีความแข็งแกร่ง

ปตท.สผ. เป็นบริษัทย่อยที่สำคัญของ ปตท. โดย ปตท. ถือหุ้น 65.3% ใน ปตท.สผ. ในขณะเดียวกัน ทั้ง ปตท. และ ปตท.สผ. ต่างก็มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจของไทยภายใต้กฎหมายไทย

 

เป็นศูนย์บริหารเงินของ ปตท.สผ. 

ปตท.สผ. ศง. เป็นบริษัทลูกของ ปตท.สผ. ซึ่งได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 เพื่อให้เป็นศูนย์บริหารเงินของ ปตท.สผ. และบริษัทในเครือ โดย ปตท.สผ. ศง. มีหน้าที่ในการบริหารสภาพคล่องให้แก่กลุ่มโดยผ่านการบริหารจัดการเงินสดภายในกลุ่มและการกู้ยืมระหว่างกันภายในเครือ นอกจากนี้ บริษัทยังทำหน้าที่ในการจัดหาแหล่งเงินทุนให้แก่ ปตท.สผ. และบริษัทในเครืออีกด้วย

 

แนวโน้มอันดับเครดิต

แนวโน้มอันดับเครดิต ‘Stable’ หรือ ‘คงที่’ สะท้อนถึงคุณภาพเครดิตของ ปตท.สผ. ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกัน ทั้งนี้ ทริสเรทติ้งคาดหมายว่า ปตท.สผ. จะยังคงสถานะผู้นำในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทยอีกทั้งจะยังคงดำรงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งต่อไป

 

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับความแข็งแกร่งทางการเงินเปลี่ยนแปลง

อันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันของ ปตท.สผ. ศง. อาจเปลี่ยนแปลงได้หากอันดับเครดิตของผู้ค้ำประกันคือ ปตท.สผ. มีการเปลี่ยนแปลง

 

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตกลุ่มธุรกิจ, 7 กันยายน 2565

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป, 15 กรกฎาคม 2565

- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงินสำหรับธุรกิจทั่วไป, 11 มกราคม 2565

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้, 15 มิถุนายน 2564

 

บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (PTTEPTC)

อันดับเครดิตตราสารหนี้:

 

PTTEPT274A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 5,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2570

AAA

PTTEPT294A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2572

AAA

PTTEPT324A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 6,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2575

AAA

แนวโน้มอันดับเครดิต:

Stable

 

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com 

ติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500

       © บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2566 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้

      ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

 

Click Donate Support Web  

kasat 720x100 BANPU 720x100TU720x100EXIM One 720x90 C Jsme 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100pxPF 720x100

 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!