หมวดหมู่: กรมบัญชีกลาง

1 Blockchain


กรมบัญชีกลางพัฒนาระบบ e-GP เชื่อมโยงข้อมูลผ่าน Blockchain เพิ่มประสิทธิภาพและป้องกันความเสี่ยงในการรั่วไหลของข้อมูล เริ่ม 3 เม.ย. 66

      นางสาวกุลยา  ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้ให้ความสำคัญและผลักดันการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการทำงานของกรมบัญชีกลางมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน ประกอบกับปริมาณผู้เข้าใช้งานระบบในปัจจุบันมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

กรมบัญชีกลางจึงได้พัฒนาระบบ e-GP โดยนำเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) มาเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานในระบบ e-GP ซึ่ง Blockchain จะช่วยจัดเก็บข้อมูลราคาวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ทำให้ไม่มีผู้ใดสามารถเข้าถึงข้อมูลราคาได้ หากยังไม่ถึงเวลาที่กำหนด

อีกทั้ง ลดระยะเวลาการเสนอราคา จากเดิม 8 ชั่วโมง เหลือ 3 ชั่วโมง และยกเลิกขั้นตอนการซื้อเอกสารประกวดราคาฯ ก่อนการเสนอราคา ซึ่งการพัฒนาระบบดังกล่าว จะเริ่มใช้กับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตั้งแต่ 3 เมษายน 2566 เป็นต้นไป ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding กรณีหน่วยงานของรัฐได้นำร่างประกาศและร่างเอกสารเชิญชวนเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ หรือได้เผยแพร่ประกาศและเอกสารเชิญชวนในระบบ e-GP ไปก่อนแล้ว

และการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอื่นนอกเหนือจากวิธี e-bidding หากหน่วยงานของรัฐสร้างโครงการในระบบ e-GP เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งกรณีโครงการจัดซื้อจัดจ้างมีการจัดทำราคากลางบนระบบคำนวณราคากลางอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว

กรมบัญชีกลางได้กำหนดแนวทางปฏิบัติงานในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding ผ่านระบบ

e-GP โดยจัดทำคู่มือประกอบการปฏิบัติงานงานในระบบ e-GP สำหรับหน่วยงานของรัฐและผู้ค้ากับภาครัฐ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หัวข้อ ‘คู่มือ’ นอกจากนี้กรมบัญชีกลางได้จัดบรรยายพิเศษโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ในวันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. และสำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ ในวันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.

โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้ารับฟังได้ทาง Facebook จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ หรือ Youtube จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง หมายเลข 02 270 6400 กด 3 หรือ Live Chat ที่หน้าเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th”อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวทิ้งท้าย

 

Click Donate Support Web  

kasat 720x100 

BANPU 720x100TU720x100EXIM One 720x90 C Jsme 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100pxPF 720x100

 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!