หมวดหมู่: กรมบัญชีกลาง

1 บัตรคนจ2น


กรมบัญชีกลาง แจงกรณีการแชร์ข้อความเกี่ยวกับโทษของการมีบัตรประชารัฐผ่านสื่อไม่เป็นความจริง

      นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่กรมบัญชีกลางได้เพิ่มช่องทางการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกผ่านกระเป๋าสุขภาพบนแอปพลิเคชันเป๋าตัง สำหรับการเข้ารับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มการเข้าถึงการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงให้แก่ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว  โดยดำเนินการเป็นโครงการนำร่องกับสถานพยาบาลของทางราชการแล้วจำนวน 7 แห่ง ได้แก่ (1) โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (2) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (3) สถาบันมะเร็งแห่งชาติ (4) โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ (5) โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (6) โรงพยาบาลสระบุรี และ (7) โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 

     “สำหรับ ผลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงผ่านแอปพลิเคชัน ตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 พบว่า มีการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง รวมจำนวนทั้งสิ้น 4,095 รายการ มูลค่าการใช้สิทธิรวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 7,054,809 บาท โดยโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่มีผลการใช้สิทธิมากที่สุด จำนวน 3,434 รายการ มูลค่าการใช้สิทธิเป็นเงินจำนวน 6,032,744.50 บาท รองลงมา ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จำนวน 427 รายการ มูลค่าการใช้สิทธิเป็นเงินจำนวน 669,891.50 บาท โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จำนวน 140 รายการ มูลค่าการใช้สิทธิเป็นเงินจำนวน 236,956.50 บาท สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จำนวน 49 รายการ มูลค่าการใช้สิทธิเป็นเงินจำนวน 41,196.50 บาท โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 38 รายการ มูลค่าการใช้สิทธิเป็นเงินจำนวน 57,072 บาท โรงพยาบาลสระบุรี จำนวน 19 รายการ มูลค่าการใช้สิทธิเป็นเงินจำนวน 5,118.50 บาท และโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำนวน 9 รายการ มูลค่าการใช้สิทธิเป็นเงินจำนวน 11,829.50 บาท ตามลำดับ โดยการดำเนินการโครงการดังกล่าวได้รับความสนใจและการประสานงานจากสถานพยาบาลจำนวนหลายแห่ง เพื่อขออนุญาตเข้าร่วมโครงการกับกรมบัญชีกลางและอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบร่วมกับธนาคารกรุงไทย เพื่อรองรับการเพิ่มช่องทางการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงผ่านแอปพลิเคชัน ซึ่งคาดว่าภายในไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จะมีสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการและพร้อมให้บริการเพิ่มอีกจำนวน    2 แห่ง” อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าว

    อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวที่ประสงค์จะใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงผ่านแอปพลิเคชัน สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังและลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานกระเป๋าสุขภาพได้ ก่อนเข้ารับบริการที่สถานพยาบาล และสามารถตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลที่พร้อมให้บริการได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ รักษาพยาบาล/ข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล นอกจากนี้ กรมบัญชีกลางยังมีแผน ที่จะพัฒนาต่อยอดการดำเนินการ โดยปรับปรุงแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกภายในเดือนมิถุนายน 2566 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเบิกจ่ายตรงให้สามารถรองรับการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงผ่านแอปพลิเคชัน สำหรับการเข้ารับบริการตรวจรักษาผู้ป่วยทางไกล หรือ Telemedicine สอดรับกับแนวโน้มการให้บริการทางการแพทย์ที่เปลี่ยนแปลงไปภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ต่อไปด้วย

 

Click Donate Support Web  

kasat 720x100 

BANPU 720x100TU720x100EXIM One 720x90 C Jsme 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100pxPF 720x100

 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!