หมวดหมู่: CSR

3723 Jica 01


JICA ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชน เข้าเยี่ยมชมอาสาสมัครโครงการ FFT และ JOCV เป็นครั้งแรก

          องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น หรือ JICA นำคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมและสัมภาษณ์อาสาสมัครโครงการ FFT (Friend From Thailand) และ JOCV (Japan Overseas Cooperation Volunteer) ณ จังหวัดนนทบุรี เป็นครั้งแรก

          องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น หรือ JICA ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลญี่ปุ่น ที่ดำเนินโครงการความร่วมมือตลอดจนความช่วยเหลือด้านการพัฒนาประเทศแก่ประเทศกำลังพัฒนา เล็งเห็นว่า โครงการอาสาสมัคร เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญของทั้งประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชุมชน เศรฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน และครั้งนี้เองทาง JICA ยังคงย้ำจุดยืนความเป็นพันธมิตรด้านการพัฒนาของทั้ง 2 ประเทศ มุ่งเน้นโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านการแลกเปลี่ยน และการถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ โดยนำเสนอผ่าน 2 โครงการใหญ่ อันได้แก่ 

 

3723 FFTvolunteer01

3723 FFTvolunteer02

 

          โครงการ Friends From Thailand (FFT) หรือโครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งอาสาสมัครเพื่อนไทยไปยังประเทศผู้รับ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทยและให้อาสาสมัครเพื่อนไทยได้มีความเข้าใจในท้องถิ่นที่ได้เดินทางไปมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ได้มีการส่งอาสาสมัครเพื่อนไทยไปปฎิบัติงาน ณ เมืองคุชิโระ จังหวัดฮอกไกโด และเมืองคุมาโมโตะ จังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกในเดือนกันยายน 2565 ซึ่งคุณกรวรรณ โฆษกิจจาเลิศ เป็นหนึ่งในอาสาสมัครเพื่อนไทยที่มาพร้อมภารกิจการส่งเสริมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองคุชิโระ จังหวัดฮอกไกโดให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่คนไทยมากยิ่งขึ้น ซึ่งนี่ถือได้ว่าเป็นการริเริ่มความร่วมมือแบบใหม่ระหว่างองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) และกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) กระทรวงการต่างประเทศของไทย 

 

3723 Jica 02

3723 Jica 03

 

          อีกหนึ่งโครงการ คือ โครงการ อาสาสมัคร JICA Japan Overseas Cooperation Volunteers (JOCV) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลญี่ปุ่นและประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างรัฐบาลญี่ปุ่นและประเทศต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในสาขาต่างๆ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเริ่มมีการส่งอาสาสมัครครั้งแรกมายังประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2524 ปัจจุบันมีอาสาสมัครถูกส่งมามากกว่า 1,000 คนแล้ว ในโอกาสนี้ ทาง JICA ได้แนะนำการทำงานของอาสาสมัคร 2 ท่าน คือ คุณ Nao Karino และ คุณ Miki Tokugawa ที่บ้านเอื้ออาทรบางบัวทอง 1 ซึ่งปฎิบัติงานในด้านของการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ รวมไปถึงการจัดสัมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพภายในชุมชนให้แก่อาสาสมัคร ผู้ที่สนใจ และชาวไทยผู้ที่เกี่ยวข้องในชุมชน ทั้งนี้ ทาง JICA และ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศไทย เห็นพ้องต้องกันว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านการแลกเปลี่ยน และการถ่ายทอดประสบการณ์องค์ความรู้ในระดับฐานราก เป็นองค์ประกอบสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งทางองค์การเองพร้อมให้การสนับสนุนโครงการความร่วมมือระดับประเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

 

3723 Jica 04

 

 

A3723

Click Donate Support Web  

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!