หมวดหมู่: ปปง.

1 การตรวจค้นนครราชสีมา


การตรวจค้นขยายผลยึดทรัพย์สินคดีทุจริต ของอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

นายเทพสุ บวรโชติดารา รองเลขาธิการ ปปง. รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. กล่าวว่า สืบเนื่องจากคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 มีมติให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน 6 รายการ (รถแทรกเตอร์ และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร) รวมมูลค่าประมาณ 500,000 บาท พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2566 รายคดี นายสามารถฯ กับพวก

ซึ่งเป็นกรณีที่มีพฤติการณ์กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (5) แห่งพระราชบัญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

การดำเนินการในวันที่15 มีนาคม 2566 ได้มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) นำหมายศาลเข้าตรวจค้นบ้านพักของนายสันติฯ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และตรวจค้นสถานที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

รวม 4 จุด ประกอบด้วยบ้านพักของเจ้าหน้าที่ระดับสูงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และบ้านพักของอดีตเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จากการตรวจค้นพบทรัพย์สินที่เชื่อว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานดังกล่าวเพิ่มเติม จำนวน 24 รายการ ประกอบด้วยรถยนต์และเงินสด รวมมูลค่าประมาณ 1,214,410 บาท ทองรูปพรรณ เครื่องประดับ และพระเครื่อง

ซึ่งอยู่ระหว่างการประเมินราคาทรัพย์สิน ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน เลขาธิการ ปปง. จึงได้มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวพร้อมดอกผลไว้ชั่วคราวมีกำหนดไม่เกิน 90 วัน ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2566 ตามมาตรา 48 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

      นายเทพสุฯ รองเลขาธิการ ปปง. รักษาราชการแทน เลขาธิการ ปปง. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงาน ปปง. อยู่ระหว่างการตรวจสอบอีกหลายคดี โดยมุ่งเน้นการสืบสวนขยายผลเพื่อนำไปสู่การยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดอันเป็นการตัดวงจรอาชญากรรมเกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานและตัดเส้นทางการเงินของผู้กระทำความผิด

 

Click Donate Support Web  

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!