หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

1 STPI


STPI ‘เติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทุกฝ่าย’ ด้วยการลงทุนควบคู่ไปกับ พันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Monsoon ขนาด 600 เมกะวัตต์ใน สปป.ลาว

    “กลุ่ม STP&I ได้มีการลงนามข้อตกลงทางการเงิน โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Monsoon ขนาด 600 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นโครงการพลังงานลมข้ามพรมแดนที่ใหญ่ที่สุดแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

       บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) (STP&I) ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2518 และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวิสัยทัศน์ในการบริหารงานให้ประสบความสำเร็จ คือ ‘เติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทุกฝ่าย’ ด้วยการลงทุนควบคู่ไปกับ พันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Monsoon ขนาด 600 เมกะวัตต์ใน สปป.ลาว ด้วยเงินลงทุนรวมประมาณ 960 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นโครงการพลังงานลมโครงการแรกใน สปป.ลาว เพื่อส่งออกและขายไฟฟ้าไปยังเพื่อนบ้าน ประเทศเวียดนาม

    นับว่า เป็นโครงการพลังงานหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็น Platform สำหรับการเชื่อมต่อในระดับภูมิภาคและการลดคาร์บอนอย่างต่อเนื่อง นับได้ว่าเป็นการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและและเพิ่มมูลค่าในธุรกิจด้านพลังงานสะอาดให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ STP&I ซึ่งเป็นเส้นทางสู่โลกแห่งความแข็งแรง และเป็นโลกที่น่าอยู่สำหรับปัจจุบันและสำหรับชนรุ่นหลังต่อไป

      เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 STP&I ร่วมกับ บริษัท อิมแพค อิเลคตรอนส์ สยาม จำกัด (IES) ผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Monsoon และผู้ถือหุ้นรายอื่น ได้แก่ ACEN Renewables International Pte. Ltd. และ SMP Group ได้ลงนามในเอกสารข้อตกลงทางการเงินแบบ non-recourse สำหรับการจัดหาเงินทุนสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Monsoon เป็นจำนวนประมาณ 692 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยเงื่อนไขบังคับก่อนคาดว่าจะดำเนินการได้เรียบร้อยในไม่ช้า

      โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Monsoon เป็นโครงการรูปแบบ Build-Own-Operate ขนาด 600 เมกะวัตต์ และสายส่งไฟฟ้าขนาด 500kV ในแขวงเซกองและแขวงอัตตะปือ ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดทางตะวันออกเฉียงใต้ของ สปป.ลาว นับเป็นโครงการพลังงานลมโครงการแรกใน สปป.ลาว และเป็นโครงการข้ามพรมแดนโครงการแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะเวลา 25 ปี โดยไฟฟ้าที่ผลิตได้จะขายให้กับการไฟฟ้าเวียดนาม (EVN) ผ่านสายส่งขนาด 500kV ของโครงการ

สถาบันการเงินที่สนับสนุนเงินลงทุนของโครงการ มีดังนี้

  • ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) เป็น Lead Arranger
  • ธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย (AIIB)
  • องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA)
  • ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.)
  • ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น (SMBC)
  • ฮ่องกง มอร์เกจ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  • ธนาคารกสิกรไทย
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ และ
  • กองทุนส่วนบุคคลด้านโครงสร้างพื้นฐานและสภาพอากาศ

            โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Monsoon เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญในแผนพัฒนาไฟฟ้าของรัฐบาลประเทศเวียดนาม โดยคาดว่า จะช่วยบรรเทาวิกฤตความต้องการใช้ไฟฟ้าและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศเวียดนาม โครงการดังกล่าวจะมีส่วนช่วยเสริมสร้างความเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียนผ่านการขายไฟฟ้าข้ามพรมแดน รัฐบาลลาวจะได้รับประโยชน์จากโครงการในรูปแบบต่างๆ

      เช่น การรับรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศจากค่าภาคหลวงและแหล่งอื่นๆ ตามสัญญาสัมปทาน โครงการดังกล่าวจะส่งเสริมการจ้างงานในท้องถิ่นทั้งในระหว่างการก่อสร้างและการดำเนินงาน นอกจากนี้ โครงการพัฒนาชุมชนและโครงการพัฒนาชาติพันธุ์ของผู้สนับสนุนของโครงการ จะยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยกำหนดเป้าหมายไว้ทั้งด้านสุขภาพ การศึกษา และเศรษฐกิจ

       นายมาศถวิน ชาญวีรกูล กรรมการผู้จัดการ STP&I กล่าวว่า “STP&I เชื่อว่าแหล่งพลังงานหมุนเวียนมีอยู่รอบตัวเรา และเราภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาด ซึ่งรวมถึงพลังงานลม นอกเหนือจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่เราได้ลงทุนมาก่อนหน้านี้แล้ว สิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะช่วยแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แต่ยังรวมถึงช่วยลดความกังวลด้านมลพิษทางอากาศและด้านสุขภาพด้วย”

      STP&I มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโครงการพลังงานสะอาดในอนาคต เพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานอีกจำนวนมากในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้กับโลกของเรา ด้วยการพัฒนาต่อยอดจากพื้นฐานอันแข็งแกร่งของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Monsoon นี้

   เราจึงได้มีการศึกษาวิเคราะห์โครงการพลังงานลมเพิ่มเติมอีกกว่า 1,000 เมกะวัตต์ ในบริเวณใกล้เคียงกับที่ตั้งของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Monsoon ดังกล่าว ทั้งนี้ โครงการต่างๆที่กล่าวมานี้ คาดว่าจะสามารถชดเชยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า 50 ล้านตัน ตลอดอายุโครงการ

    บริษัท เอสทีพี แอนด์ไอ จำกัด (มหาชน)หรือ STPI แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ(บอร์ด)บริษัท อนุมัติลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม MONSOON ขนาด 600 เมกะวัตต์ ของบริษัท Monsoon Wind Power Company Limited (MWPCL) ที่สปป.ลาว ซึ่งประกอบกิจการผลิตและขายไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ให้กับ การไฟฟ้าเวียดนาม ประเทศเวียดนาม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

      โดยบริษัทจะซื้อหุ้นสามัญในบริษัท Impact Monsoon Holdings  Limited (IMH) ซึ่งเป็นบริษัทนิติบุคคลจดทะเบียนภายใต้เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นโดยอ้อมใน MWPCL จาก บริษัท Earth Power Investment Ltd. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมIMH คิดเป็นสัดส่วน 49% ของหุ้นสามัญที่จดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดของIMH รวมทั้งสิทธิในหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนใน IMH คิดเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้น 44.20 ล้านดอลลาร์ หรือ 1,531.18 ล้านบาท

    สำหรับ ภายหลังการเข้าถือหุ้นใน IMH บริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นที่แท้จริงในสัดส่วน 15.87 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ IMH

 

Click Donate Support Web  

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!