หมวดหมู่: อสังหาริมทรัพย์ฯ

3528 NHA


การเคหะแห่งชาติ มอบโอนระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการโครงการเคหะชุมชนฯ จ.พระนครศรีอยุธยา (บางปะอิน) แก่ ‘อบต. สามเรือน’ เพิ่มประสิทธิภาพดูแลชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัยในระยะยาว

          เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ มอบหมาย นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นตัวแทนในพิธีมอบโอนระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (บางปะอิน) ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน โดยมี นายสำเริง รื่นพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เป็นผู้รับมอบ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

          นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติมีภารกิจในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาค โดยจัดให้มีระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการที่จำเป็นแก่การอยู่อาศัยภายในโครงการฯ และในแต่ละพื้นที่จะมีสำนักงานของการเคหะแห่งชาติคอยให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้อยู่อาศัยในเรื่องต่างๆ ก่อนจะมอบโอนการดูแลชุมชนให้กับหน่วยงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 

          สำหรับโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (บางปะอิน) ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 มีการบรรจุผู้อยู่อาศัยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 จัดสร้างเป็นบ้านแฝด 2 ชั้น ขนาดพื้นที่ 21 ตารางวา จำนวน 590 หน่วย มีผู้อยู่อาศัยประมาณ 2,400 คน ซึ่งการมอบโอนระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการของโครงการฯ ให้กับ อบต.สามเรือน ประกอบด้วย ถนน ท่อระบายน้ำ สวนสาธารณะ และไฟฟ้าสาธารณะ เป็นต้น

          “การส่งมอบโอนระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการให้หน่วยงานท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลชุมชน จะส่งผลให้ชุมชนเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดความสงบสุข มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงเพื่อให้การพัฒนาชุมชนทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีความใกล้ชิดและเข้าใจสภาพปัญหาท้องถิ่น ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และให้ผู้อยู่อาศัยได้รับบริการสาธารณะต่างๆ อย่างทั่วถึงอีกด้วย” นายเทพฤทธิ์ กล่าว 

 

 

A3528

Click Donate Support Web  

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!